Από την Ηλείαν, όπου παρετηρήθησαν τα πρώτα συμπτώματα της εκ της σταφιδικής κρίσεως οικονομικής καχεξίας του τόπου, όπου παρετηρήθη η μείζων δυστυχία η εν πάση άλλη ελληνική επαρχία, εκείθεν το πρώτον εδόθη το σύνθημα της αρνήσεως των χρεών και της αντιστάσεως κατά πάσης αρχής, η οπόιία επισκήπτουσα ούτως ειπείν εις την πτωχήν καλύβην του οφειλέτου επεζήτει την σύλληψιν οφειλετών. Μέχρι προχθές ακόμη οι Ηλείοι ανθίσταντο κατά παντός δικαστικού κλητήρος αποκλείοντες και εις ένοπλα αποσπάσματα την εις τα χωρία των είσοδον. Το παράδειγμα των Ηλείων ανθισταμένων εις την πληρωμήν χρεών εν στιγμαίς εσχάτης δυσφορίας, εύρε βραδυτερον μιμητάς και εν τη π΄λει μας και λλαχού, όμοιαι δε σκηναί αγγέλονται ήδη και εκ Μεσολογγίου. Ιδού τι αναγινώσκομεν εν τη χθεσινή "Μικρά Εφημερίδι" του Μεσολογγίου:


"Ο Σταθμάρχης του δήμου Κλεπαίδος της Ναυπακτίας αναφέρει, ότι προ ημερών, οι κάτοικοι του χωρίου Σύνιστα του ιδίου δήμου, ιδόντες αυτόν μακρόθεν μεταβαίνοντα εις το χωρίον των μετά δυνάμεως και εισπράκτορος προς εκτέλεσιν ενταλμάτων του δημοσίου, έκλεισαν τας οικίας των και ετράπησαν εις τα όρη. Ο σταθμάρχης ηναγκάσθη να καταδιώξη τους φεύγοντας οφειλέτας του δημοσίου μεταξύ των οποίων και τινα Κωστ. Δανιάν, όστις δια ν' αποφύγη την σύλληψιν επυροβόλησε κατά των στρατιωτών ανεπιτυχώς, προστατευόμενος υπό των συγχωρίων του, οίτινες ενόπλως υπερήσπισαν αυτόν πυροβολούντες επιδεικτικώς εις τον αέραν. Ο σταθμάρχης και η στρατιωτική δυναμις ηναγκάσθησαν να εγκαταλείπωσι το χωρίον, καθόσον καθίσταντο αδύνατος η σύλληψις των οφειλετών, οίτινες ενόπλως υπερήσπιζον εαυτούς. Επειδή όμοιαι σκηναί είναι συνήθεις εις το ειρημένον χωρίον, ο εκεί Σταθμάρχης ζητεί ενίσχυσιν δια να επαναφέρη την τάξιν και κατορθώση την υπόταξιν των οφειλετών του δημοσίου εις τους νόμους".


Περαιτέρω δε άλλην αντίστασιν, την οποίαν διηύθυνεν αυτός ο Δήμαρχος του χωρίου εν τοις ορίοις του οποίου έλαβε αύτη χώραν:


"Εις τον Πλάτανον της Ναυπακτίας οι χωροφύλακες Μπούρας και Σώγινος συνέλαβον, δυνάμει ενταλματος προσωπικής κρατήσεως, τον οφειλέτην του δημοσίου Δημ. Μπαλωμένον και απήγον αυτόν εις τα φυλακάς, ότι πληροφορηθείς τούτο ο δήμαρχος Προσχίου Πρωτοπαππάς, επί κεφαλής πολλών ενόπλων πολιτών εξήλθον εις προϋπάντησιν των χωροφυλάκων παρά των οποίων απεπειράθη να ελευθερώση τον συλληφθέντα, απωθήσας τον ένα εκ των χωροφυλάκων και εξυβρίσας πολιτείαν και νόμους. Με όλας τας προσπαθείας του παληκαρά δημάρχου η απελευθέρωσις του συλληφιπέντος δεν κατορθώθη".

* Δημοσιεύθηκε στην καθημερινή εφημερίδα της Πάτρας “Νεολόγος” στις 1 Οκτώβρη 1896. Διατηρείται η ορθογραφία της εφημερίδας.

Ο ήλιος της Αναρχίας ανέτειλε - εξώφυλλο βιβλίου

Ελευθεριακές εκδόσεις Κουρσάλ

 


Στο κτήριο της Ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης στις 18/07/2019

 

Στο SBS Greek στις 18/07/2019

Με τον Ελευθεριακό στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα, 22/01/2018

 

Απόπειρες αναρχικής οργάνωσης στη δεκαετία του 1980 - εξώφυλλο βιβλίου

Ελευθεριακοί και ριζοσπάστες της διασποράς - εξώφυλλο βιβλίου

email

ιστορία αναρχικού κινήματος αναρχικό κίνημα κοινωνικοί αγώνες ιστορία εργατική τάξη επαναστατικό κίνημα Ισπανία, Ελλάδα Ρωσία κοινωνικά κινήματα αναρχική-θεωρία Γαλλία αναρχισμός αναρχοσυνδικαλισμός ζητήματα τέχνης αριστερά εργατικό κίνημα anarchism Ιταλία φεμινισμός κομμουνισμός Αυστραλία ΗΠΑ, Ρωσία, ελευθεριακή εκπαίδευση αντιφασισμός history κοινωνία επαναστατική θεωρία εθνικά ζητήματα αναρχοσυνδικαλιστές διεθνισμός λογοτεχνία μελλοντική κοινωνία ποίηση συνδικαλισμός radicalism αγροτικά κινήματα αναρχικός κομμουνισμός αστικός τύπος Πάτρα Greece πολιτειακό κριτική Μεξικό περιβάλλον καταστολή Βουλγαρία φεντεραλισμός ένοπλη δράση Διασπορά working class εξεγερμένοι διανοούμενοι γεωγραφία syndicalism εξεγέρσεις αγροτικές εξεγέρσεις communism Κούβα communist-party κινητοποιήσεις θέατρο σοσιαλισμός χρονογράφημα Γκόλντμαν βιβλίο Παρισινή Κομμούνα νεκρολογία Άγις Στίνας αναρχικοί Αίγυπτος Πρωτομαγιά σοσιαλιστές φοιτητικό κίνημα αγροτικό ζήτημα Italy Θεσσαλονίκη "\u0395\u03c0\u03af \u03c4\u03b1 \u03a0\u03c1\u03cc\u03c3\u03c9" ευημερία κοινοκτημοσύνη ατομικισμός utopianism Κροπότκιν ένωση τροτσκισμός θρησκεία ληστές Κύπρος μηδενισμός Αθήνα εκλογική δράση Egypt Πύργος Ηλείας ρουμανία Γαριβαλδινοί Ουκρανία προκηρύξεις πρώην οπλαρχηγοί αρχαίο-πνεύμα ρομαντισμός