Πρόβλημα προς λύσιν

 

 

- Τι θα γείνουν οι εργάται εις το μέλλον;

 

- Πώς θα ζήσουν;

 

Κατά την πρόοδον της μηχανικής τέχνης, όλα τα πράγματα, όσα σήμερον κατασκευάζονται διά των χειρών μας, θα κατασκευάζωνται εις το μέλλον διά των μηχανών.

 

Θα σκάπτουν αι μηχαναί, θα θερίζουν αι μηχαναί, τα ενδύματά μας και όλον το στολισμόν μας θα κατασκευάζουν αι μηχαναί και θα μεταβαίνομεν εις τας μικροτέρας αποστάσεις διά των μηχανών. Τότε τι θα γείνουν οι εργάται; πώς θα ζήσουν; αφού μόνην περιουσίαν είχον την εργασίαν των χειρών. Ό,τι τώρα κατασκευάζουν χίλιοι εργάται, μετά τινα έτη θα γίνηται μόνον διά μιας μηχανής και ενός παιδίου.

 

Και τας μεν μηχανάς θα έχωσιν οι ολίγοι, πλούσιοι, οι δε εργάται, το επαναλέγομεν, τι θα γίνουν; πώς θα ζήσουν;

 

*Δημοσιεύτηκε στο τεύχος 15 της εφημερίδας “Σοσιαλιστής” του Σταύρου Καλλέργη, Νοέμβρης 1893.

 

***

Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΕΙΟΥ ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

 

 

 … Προ πάντων δε το Λονδίνω εκδιδόμενον όργανον του εκεί εδρεύοντος Επαναστατικού κομητάτου «Φρίδωμ», του οποίου οργάνου συνεργάται εσίν άπασα η χωρία των μεγίστων κοινωνιολόγων της εποχής μας, τουτέστιν ο Μομβράν, ο Ενρύ, ο Τυρνέρ, ο Π. Κροπότκιν, ο Δ. Νίκολλ, η Λουίζα Μισέλ, ο Μαλατέστας, ο Σαμουέλς, ο Υανόβσκης, κλπ. μετά της «Φρίδωμ» δε του μηνός Ιανουαρίου, εν ταις στήλαις της οποίας εν εκτάσει αναφέρεται το συμβάν, ο συνάδελφος Καλλέργης έλαβε παρ’ ενός μέλους εκ μέρους όλων του ρηθέντος κομητάτου συγχαριτήριον επιστολήν, παρωτρύνουσαν αυτόν ίνα ακολουθήση την αυτήν πορείαν την οποίαν μέχρι σήμερον ηκολούθησε να έλθη δε εις αλληλογραφίαν μετά του κομητάτου κτλ.

 

 

 

"Σοσιαλιστής",  Αριθ. 52 Αθήνα Α΄ Φεβρουαρίου 1893, σελ. 3

 

***


ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ

 

Δεκαπέντε μήνες συμπληρούνται από της διακοπής του φύλλου ένεκα της διμήνου φυλακίσεως του ιδρυτού αυτού Σταύρου Καλλέργη δια το σοσιαλιστικόν ζήτημα και της μεταβάσεως και διαμονής αυτού εις Παρισίoις επί εν έτος και πλέον χάριν του σοσιαλιστικού αγώνος.

 

Σήμερον επανεκδίδοντες το φύλλον μετά μείζονος πείρας και πλείονος πλούτου γνώσεων, συντελούντων εις τούτο των γενναίων και διασήμων ευρωπαίων δημοσιογράφων και συγγραφέων ελευθέρων σοσιαλιστών, έχομεν δι’ ελπίδας, ότι θέλομεν τύχει της αρωγής των ομοφρώνων και πάντων των… από της αθλιότητος των ομοίων των και εξανισταμένων δια την κατάκτησιν της ανθρωπίνης Αξίας εν τα … και ιδιοτελεί κοινωνία.

 

*Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα του Σταύρου Καλλέργη «Σοσιαλιστής», Αριθ. 59, Αθήνα Β΄ Ιανουαρίου 1896.