Ο δικηγόρος Βασ. Καλιοντζής, αν και μη αναρχικός και μη μέλος της ομάδας της αναρχικής εφημερίδας της Πάτρας Επί Τα Πρόσω, συμπαραστάθηκε και βοήθησε αρκετά τους πρώτους εκείνους αναρχικούς, κυρίως με μεταφράσεις κειμένων που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα.

 

ΘΛΙΒΕΡΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ

Εις τον Βασίλειον Καλλιοντζήν

Χθές την 8ην μ.μ., ενώ ο γνωστός και συμπαθής συμπολίτης κ. Βασίλειος Καλλιοντζής διηυθύνετο εις το καφενείον του κ. Πεπανού, ακριβώς έξωθι της θύρας καταληφθείς υπό αποπληξίας κατέπεσεν επί του λιθοστρώτου. Την στιγμήν εκείνην τυχαίως διερχόμενος ο νέος κ. Δ. Σταματόπουλος και ιδών τούτον εξηπλωμένον επί του εδάφους έσπευσε εις βοήθειάν του, καλέσας προς τούτο και άλλους διερχομένους πολίτας. Ο πρώτος προσκληθείς ιατρός κ. Σοφιανόπουλος παρέσχε τας πρώτας βοηθείας. Κατά την γνώμην του ιατρού φαίνεται, ότι έπαθεν διάρρηξιν αγγείου τινός, ούτινος συνέπεια ήτο άφθονος αιμοπτυσία. Αστυφύλακες παρατυχόντες ωδήγησαν εφ’ αμάξης τον ατυχή συμπολίτην μας εις το Πολιτικόν Νοσοκομείον. Η θέσις του φαίνεται δεινή, τούτο δε γνωσθέν κατελύπησε τους πολλούς φίλους του.

(Νεολόγος, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 1899, Αριθ. 1608, σελ. 2)

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ

Χρηστός συμπολίτης μας και πατριώτης εκ των ολίγων, ύπαρξις συμπαθεστάτη γνωστή δε εις όλα τα στρώματα της κοινωνίας ο Βασίλειος Καλλιοντζής δικηγόρος απεβίωσε και εκηδεύθη χθές. Υπήρξε ατία αισθηματικότητος εκ των υπέρ παν άλλο τιθεμένων την πατρίδα των. Δημοσιογράφος αρχαίος και ρήτωρ πολιτικός, θερμός θιασώτης του αειμνήστου Ανδρέου Ρηγοπούλου του οποίου την μνήμην ουδέποτε έπαυσε λατρεύων, έπεσε κεκοπιακώς από τον άγονον ατυχώς αγώνα κατά τον οποίον εμαρτύρησε πάντοτε, πρόμαχος φιλελευθέρων ιδεών και κάτοχος ειλικρινεστάτων αισθημάτων.

Ο νεκρός του εκηδεύθη εκ του ιερού ναού του Παντοκράτορος, ένθα συνέρρευσε μετά των συγγενών του εκλεκτή μερίς της Πατραϊκής κοινωνίας εκ τε της επιστημονικής και εμπορικής τάξεως ως και εκ των άλλων, παρ’ ων μεγάλως εξετιμάτο. Εκ του ναού μετεφέρθη εις το δεύτερον νεκροταφείον, ένθα εψάλη η νεκρώσιμος ακολουθεία και εξεφωνήθησαν λόγοι εξαίροντες τας αρετάς του ανδρός.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσερτίδης άμα πληροφορηθείς τον θάνατόν του έσπευσε, συνενοούμενος μετά του κ. Δημάρχου, να διατάξη ίνα η κηδεία του γίνη δημοτική δαπάνη όσον οιόν τε αξιοπρεπής και ανταξία εις την κοινωνικήν θέσιν του μεταστάντος.

(Νεολόγος, Σάββατον 30 Ιανουαρίου 1899, Αριθ. 1609, σελ. )