ΣΑΣ τον παρουσιάζομεν μετά πολλών προφυλάξεων, μετά φόβου και τρόμου. Οι αναγνώσται του Ημερολογίου ας λάβουν τα μέτρα των και ας στρέψουν την σελίδα. Είνε τόσον τρομερός και επικίνδυνος, ώστε ημπορεί αξιόλογα, εκεί στα καλά καθούμενα, να απλώνη κατά πάνω σας την χείρα και να.. σάς ζητήση μίαν δραχμήν. Και σάς την ζητεί όχι με ύφος προσκλαίον και ταπείνωσιν αλήτου, αλλά με αξιοπρέπειαν και από περιωπής – είνε άλλως τε και υψηλότατος το ανάσημα – πάντοτε δε εν ονόματι της παγκοσμίου ισότητος και της αδελφοποιήσεως των λαών και των… στομάχων.

Φαίνεται ότι κατά λάθος εξέπεσεν εδώ εις την Ελλάδα, ενώ ηδύνατο να σκοτώση αλλαχού τουλάχιστον είκοσι βασιλείς και αυτοκράτορας. Εν Αθήναις ηρκείτο να σκοτώνη τον καιρόν του και να χάπτη μυίγες εις καμμίαν γωνίαν των καφενείων. Κάποτε την νύκτα – διότι, ως τον βλέπετε παραπλεύρως, είνε πολύ μυστηριώδης άνθρωπος – καιροφυλακτών και ενεδρεύων εισέδυεν ιεροκρυφίως ως φάσμα, ως σκιά μακροσκελής, εις κανέν πατσατσίδικον και έπιπτε κατά του πατσά. Εάν την ώραν εκείνην ενεφανίζετο ενώπιόν του, χάριν αστειότητος, κανένας βασιλεύς ή αυτοκράτωρ, ώ! εξάπαντος θα τον κατεβρόχθιζε.

 

Φαίνεται όμως ότι παρεξήγησε ολίγον και το κλίμα της Αττικής διότι φέρει, χειμώνος τε και θέρους, ένα παλτό βαρύτατον υπό το οποίον ημπορεί να σκάση και τζίτζικας. Λέγουν ότι εις την θερμοκρασίαν του παλτού του οφείλεται κυρίως το φλογερόν μένος κατά των εστεμμένων κεφαλών!!

 

Αν και γνωρίζει τρεις ξένας γλώσσας, σπανίως ομιλεί. Βαρύνεται να κινή την γλώσσαν. Αλλά και τας χείρας ακόμη. Είνε οπαδός εν γένει της ακινησίας. Κηρύττει ότι ο άνθρωπος εις τον κόσμον δικαιούται μεν να τρώγη, αλλά δεν έχει υποχρέωσιν και να εργάζεται!

Εκήρυττε και τον αναρχισμόν, όταν η πείνα τού το επέτρεπεν. Αλλά κανείς δεν τον επρόσεχε και έμενεν αιωνίως μόνος και… νηστικός. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ήτο μυστικόν όργανον των βασιλοφρόνων και τον έστειλαν επίτηδες εδώ δια να εξευτελίση την ιδέαν… της αναρχίας.

 

Αλλ’ η αστυνομία τον παρεξήγησε και τελευταίως τον συνέλαβον εν ονόματι της φιλανθρωπίας, τον ενέκλεισαν εις το φρενοκομείον, και τού επέβαλαν να τρώγη και να κοιμάται δωρεάν!

 

Το τελευταίον τούτο πραξικόπημα καλόν είνε να μείνη μεταξύ μας, διότι, αν γνωσθή έξω, υπάρχει φόβος να κατέλθουν εις την Ελλάδα όλοι οι αναρχικοί του κόσμου και να ξεπαστρέψουν τα… πιάτα του Δρομοκαϊτείου ιδρύματος!

 

ΣΑΤΑΝΑΣ

 

* Δημοσιεύτηκε εν είδει σάτιρας κατά των αναρχικών, στο “Ημερολόγιο” του Κ. Σκόκου, του 1902, σελ. 31-32.