ΜΙΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ

Σχεδόν κάθε κάτοικος της Αμερικής έχει ακούσει η αναγνώσει περί του οργανισμού των Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου, του γνωστού υπό το όνομα I.W.W., αλλά πολύ ολίγοι άνθρωποι γνωρίζουν τι ακριβώς είναι και τι ζητά να επιτύχει. Πέριξ του ονόματος I.W.W. έχει δημιουργηθεί ένας ολόκληρος κόσμος εσφαλμένων αντιλήψεων. Ο τύπος της χώρας έχει παρουσιάσει εις την κοινήν γνώμην το I.W.W. υπό μορφήν η οποία πολύ ολίγον ανταποκρίνεται προς τα πράγματα. Δι’ αυτόν τον λόγον είμεθα βέβαιοι ότι θα έχετε το ενδιαφέρον να μάθετε αυθεντικώς περί των αρχών, αντικειμενικών σκοπών και μεθόδων του οργανισμού τούτου ως και μερικών άλλων σχετικών πραγμάτων.


ΜΕΡΙΚΑΙ ΕΦΑΛΜΕΝΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ I.W.W.

Η επικρατούσα γνώμη παρά τω λαώ είναι ότι το I.W.W. είναι μυστική οργάνωσις και ότι απαρτίζεται κυρίως από ξένους. Ότι είναι μια οργάνωσις η οποία εν τω κρυπτώ σχεδιάζει ταραχάς και αιματοχυσίας, την καταστροφήν ζωής και περιουσίας, και τέλος, την ανατροπήν της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν ενταύθα μεγάλοι και ισχυροί οργανισμοί οι οποίοι απασχολούνται πώς να δημιουργούν τοιαύτας εσφαλμένας αντιλήψεις περί του I.W.W.
Το I.W.W. ουδεμίαν απολύτως έχει σχέσιν με πολιτικάς επαναστάσεις ή πολιτικάς ενεργείας οιασδήποτε φύσεως ως θέλετε ίδει κατωτέρω. Ουδόλως ενδιαφερόμεθα περί των πολιτικών φρονημάτων εκάστου όπως δεν ενδιαφερόμεθα περί των θρησκευτικών πεποιθήσεων, ή του χρώματος του προσώπου του. Αυτό δεν μας απασχολεί ποσώς. Τόσον δε αποφεύγομεν, ως οργάνωσις, ώστε απαγορεύομεν πάσαν συζήτησιν ή προπαγάνδα εντός της οργανώσεως περί θρησκευτικών ή πολιτικών πραγμάτων, ως αποσπώντων την φροντίδα μας του αντικειμενικού σκοπού και συντρέχουσαν εις φιλονικίας και διάσπασιν των δυνάμεών μας.
Ημείς συγκεντρώνομεν την προσοχήν μας επί ενός ζητήματος το οποίον ενδιαφέρει όλους εξ ίσου, δηλαδή του οικονομικού ζητήματος, προσέχοντες άλλα ζητήματα μόνον όταν διασταυρούνται με τα ιδικά μας και εμποδίζουν το έργον μας, ή διά καθαρώς εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά ουδέποτε προς τον σκοπόν προπαγανδίσεως περί ενός κόμματος, πίστεως ή φυλής ως προτιμητέων παντός άλλου.

ΤΟ I.W.W. ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

Η αρχή του σχηματισμού του I.W.W. εγένετο εις το 1905, αλλά ο σχηματισμός της νέας εργατικής ενώσεως επετεύχθη κατόπιν ενός μεγάλου συνεδρίου το 1906, οπότε ετέθησαν και επεκυρώθησαν αι αρχαί, ο σκοπός, αι μέθοδοι και το οικοδόμημα της οργανώσεως, άτινα παρέμειναν ουσιωδώς τα αυτά μέχρι της σήμερον. Το I.W.W. εγένετο εργατική ένωσις τότε και εξακολουθεί να παραμένη τοιαύτη μέχρι της σήμερον. Οιοσδήποτε προσπαθεί να σου το παραστήσει διαφοροτρόπως σου το παριστάνει ψευδώς. Τα μέλη της οικονομικής αυτής οργανώσεως δεν έχουν καρφώσει τα μάτια των εις τα κυβερνητικά κτίρια, όπως τα πολιτικά κόμματα, αλλά επί των εργοστασίων, των μύλων, εργαστηρίων και άλλων μερών παραγωγής. Ουδεμίαν κάμνομεν διάκρισιν μεταξύ του ψηφοφόρου Αμερικανού και του μη τοιούτου ξένου. Οιοσδήποτε εργαζόμενος αντί μισθού, είτε άνδρας, γυναίκα ή παιδίον δύναται να γίνη μέλος και έχει τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΤΟ I.W.W. ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ

Οι ιδρυταί της εργατικής αυτής ενώσεως έδωκαν το όνομα, Οι Βιομηχανικοί Εργάται του Κόσμου, φανερώνοντες τοιουτοτρόπως τον σκοπόν της οργανώσεως ως επιδιώκουσαν την βιομηχανικήν ένωσιν των εργατών του κόσμου εις ένα σώμα. Ο σκοπός αυτός ακόμη δεν επετεύχθη, αλλά τα όρια της επιρροής του ηυρύνθησαν. Διαχειρίσεις έχουν σχηματισθεί εν Αγγλία, Αυστραλία, Νοτίω Αμερική, εν Μεξικώ, Αργεντινή και Χιλή, εις τας Σκανδιναυικάς χώρας και αλλαχού. Ο δυνατώτερος όμως ισχυρισμός του I.W.W., ότι είναι παγκόσμιος ένωσις έγγυται, εις το ότι ενήσκησε μεγίστην επιρροήν επί άλλων εργατικών ενώσεων εξαναγκάσαν αυτάς όπως εφαρμόσουν το πρόγραμμά του κατά το πνεύμα και κατά το γράμμα.
Καίτοι ο αριθμός των μελών είναι μόνον 100.000, εν τούτοις όμως είμεθα παγκόσμιος δύναμις. Πλέον του ενός εκατομμυρίου κάρτες έχουν εκδοθεί και τα μέλη μας είναι διασκορπισμένα εις κάθε χώραν υπό τον ήλιον. Τα ευρίσκεις εις τα ανθρακωριχεία πλησίον του Βόρειου Πόλου. Τα ευρίσκεις πλησίον του Νοτίου Πόλου όπου θηρεύουσι ιχθύς. Τα ευρίσκεις εις κάθε πλοίον που πλέει τους ωκεανούς φέροντα μαζύ των και σπείροντα τους καρπούς της προπαγάνδας μας εις κάθε λιμένα απομεμακρυσμένων ακτών. Εις την παρούσαν εποχήν, οπότε όλαι αι άλλαι κοινωνικαί θεωρίαι και κινήματα απέτυχον, και δεν υπόσχονται τίποτε δια το μέλλον, το I.W.W. ίσταται μόνο του, εις τον νούν των εργατών ανά όλον τον κόσμον ως ο κύριος της καταστάσεως. Από αυτής της απόψεως, το μεγάλο ιδεώδες των θεμελιωτών επραγματοποιήθη. Τώρα εναπομένει η μεταφύτευσις της ιδέας εκ του εγκεφάλου του εργάτου εις την βιομηχανικήν ζωήν, και τότε η ιδέα των θεμελιωτών θα είναι πλήρης επιτυχία. Με την βοήθειαν των παρομοίων συνδικαλιστικών κινημάτων εις άλλας χώρας, ελπίζομεν να πραγματοποιήσωμεν το σχέδιον τούτο εις το λίαν προσεχές μέλλον, δια της ιδρύσεως μιας Διεθνούς Βιομηχανικής.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ I.W.W. ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΜΑ

Εις την αρχήν το I.W.W. απηρτίζετο ως επί το πολύ από ανθρακωρύχους των Δυτικών Πολιτειών της Αμερικής, από μεταλλουργούς, σιδηροδρομικούς και κινητούς εργάτας. Με την παρέλευσιν των ετών εξήπλωσε τας ενεργείας του εις μεγαλείτερον αριθμόν βιομηχανιών, και έχει προς το παρόν 29 Βιομηχανικάς Ενώσεις διασκορπισμένας ανά όλην την χώραν. Περί τούτων θα ομιλήσωμεν κατωτέρω. Μέγα μέρος εκ των μελών σύγκειται από μεταβατικούς εργάτας, και αι ισχυρότεραι ενώσεις είναι των ανθρακωρύχων, εργατών ξυλείας, γεωργίας, οικοδομών, φορτωτών πλοίων, μεταλλουργών, υφαντών και σιδηροδρομικών.
Η οργάνωσις διηύθυνε πολλάς μεγάλας απεργίας με σχετικήν επιτυχίαν εις πολλάς βιομηχανίας. Ιδιαιτέρως το I.W.W. εκαλλιτέρευσεν την τύχην των μεταβατικών εργατών, εις τους αγρούς, ανθρακωρυχεία και αποθήκας ξυλείας, επίσης οι φορτωταί πλοίων και υφανταί εκέρδησαν μεγάλα πλεονεκτήματα υπό την σημαίαν του I.W.W. Πριν της εμφανίσεως του I.W.W. και κατά την αρχήν αυτού η τύχη των μεταβατικών εργατών, οι οποίοι επλανώντο ανά την χώραν με την κουβέρταν επ’ ώμου, ήτο απελπιστική. Άπαξ κανείς κατήρχετο εις τας τάξεις των ολίγη ελπίς έμενε διά τούτον να δυνηθή να σταθή πλέον κοινωνικώς. Τότε κατήντα κοινωνικόν ναυαγιο. Σήμερον τα πράγματα, χάρις εις το IWW είναι τελείως διάφορα. Εις τας βραχείας ταύτας δηλώσεις μας δεν δυνάμεθα να εισέλθωμεν εις λεπτομερείας.
Πολύ φυσικά, αι κυριώτεραι ενέργειαι της οργανώσεως μέχρι σήμερον είχον εκπαιδευτικόν χαρακτήρα. Εις την επιτέλεσιν του σκοπού τούτου, η οργάνωσις είχεν έλθει εις πολλάς περιπτώσεις εις σύγκρουσιν μετά των αρχών επί του ζητήματος της ελευθερίας του λόγου, ελευθερίας του τύπου, και ελευθερίας συγκεντρώσεων.
Εάν τα ονόματα όλων των μελών του I.W.W., άτινα απ’ αρχής έχουν φυλακισθεί, εδημοσιεύοντο, θα αποτελείτο ένα πολύ μεγάλο βιβλίο. Πλέον των 1000 μελών εφυλακίσθησαν κατά την εποχήν των αγώνων προς επικράτησιν της ελευθερίας του λόγου, ανά όλην την Αμερικήν. Περί τα 900 μέλη συνελήφθησαν κατά την απεργίαν των υφαντουργών εν Lawrence της Μασαχουσέτης το 1912. Περί τα 100 μέλη ολίγον αργότερον εις το Little Falls, N.Y. 1800 μέλη διαρκούσης της απεργίας των υφαντουργών εν Patterson της Νέας Υερσέης. 1164 μέλη απήχθησαν και βιαίως απηλάθησαν από το Bisbee της Αριζόνας κατά το 1918. Χιλιάδες μέλη της Δυτικής Ενώσεως των Ανθρακωρύχων ερρίφθησαν εις τας φυλακάς, καθ’ ήν εποχήν η Ένωσις ήτο προσκολλημένη εις το I.W.W. Εις το 1920 κατηρτίσθη μερικός κατάλογος των μελών τα οποία ερρίφθησαν εις τας φυλακάς απ’ αρχής του μεγάλου πολέμου. Ο κατάλογος αυτός περιλάμβανε 1327 ονόματα. Έκτοτε εκ των μελών μας εξακολουθούν να φυλακίζωνται, και τώρα υπάρχουν περί τα 200 μέλη εις τας φυλακάς, με ποινάς από πέντε έτη και άνω και όλα εξ αιτίας των ενεργειών των ως μέλη του I.W.W. Ο ολικός αριθμός των φυλακισθέντων μελών από του 1905 ανέρχεται εις 10.000. Ούκ ολίγοι δε εδολοφονήθησαν από τα όργανα της κυριαρχούσης τάξεως.
Πολλά άλλα εγκλήματα εις μικροτέραν κλίμακα εγένετο εναντίον των μελών μας, είτε εξ’ ονόματος του νόμου ή και άνευ επισήμου συγκαταθέσεως.
Μέλη του I.W.W. ηλοίφθησαν με πίσσαν, απηλάθησαν, εδάρησαν, αφηρέθησαν τα πολιτικά των δικαιώματα, εξωρίσθησαν, καταπατήθησαν τα σπίτια των, ηρπάσθησαν αι περιουσίαι των, εστερήθησαν του δικαιώματος της υπερασπίσεως, ετέθησαν υπό μεγάλας εγγυήσεις, υπεχρεώθησαν εις ακούσιον υπηρεσίαν, απήχθησαν, υπεβλήθησαν εις ασυνήθεις και σκληράς τιμωρίας, ετιμωρήθησαν διά προστίμου μεγάλου, απέθανον εις τας φυλακάς αναμένοντες την δίκην των, έπαθον τας φρένας εξ αιτίας βασανιστηρίων, εστερήθησαν της χρησιμοποιήσεως των ταχυδρομείων, της ελευθερίας του λόγου συγκεντρώσεων και κάθε άλλου προνομίου ηγγυημένου υπό του συντάγματος.
Μέλη του I.W.W. εστερήθησαν των ενυπαρχόντων δικαιωμάτων, άτινα επροκηρύχθησαν εις την Προκήρυξιν της Ανεξαρτησίας-ζωή, ελευθερία και επιδίωξις της ευτυχίας.
Αίθουσαι και γραφεία του I.W.W. ελεηλατήθησαν άνευ ενταλμάτων, σύμφωνα με τον νόμον. Περιουσίαι, βιβλία, φυλλάδια, γραμματόσημα και έπιπλα ηρπάχθησαν ή κατεστράφησαν.
Είναι εύκολον να αντιληφθή κανείς ότι μόνον άνδρες και γυναίκες θάρρους και πεποιθήσεων, εκουσίως, γίνονται μέλη μιάς τοιαύτης οργανώσεως. Αλλ’ οι περισσότεροι δεν προσέρχονται εκουσίως. Εκείνο που τους φέρει είναι η πείνα, τα βάσανα, η πενία, η αθλιότης και η απόγνωσις, όπως αι όχθαι του ποταμού παρασύρονται από τον ταραχώδη ποταμόν και φέρονται προς την θάλλασαν. Ο ταραχώδης ποταμός του καταρρέοντος κεφαλαιοκρατικού συστήματος προμηθεύει τα μέλη του I.W.W.
Και τοιουτοτρόπως η φοβερά καταδίωξις, όπως εξαλειφθή και καταπνιγή το I.W.W. απέτυχε. Απ’ εναντίας τα διδάγματά μας απλώνονται παντού σαν πυρκαϊά, και ούτε το αίμα ουδέ αι καταδιώξεις δύνανται να τα σαρώσουν. Διά κάθε εκατόν μέλη που ρίπτονται εις τας φυλακάς δεκάδες χιλιάδων προβάλλουν και ενούνται, ζητοκραυγάζοντα εκείνους οι οποίοι μάχονται τον αγώνα τον καλόν.
Το γεγονός αυτό είναι αρκετόν να αποδείξη εις τον έξω κόσμον ότι υπάρχει μια μεγάλη φυσική δύναμις όπισθεν του κινήματος, και είναι τόσον παράλογον να μας καταδιώκουν, όσον ήτο και η πράξις του Ξέρξου, βασιλέως της Περσίας, διατάσσοντος τους στρατιώτας του να ραβδώσουν και αλυσσοδέσουν τα κύματα του Βοσπόρου, διά να δυνηθή να περάση τα στρατεύματά του. Η φυσική αυτή δύναμις –οικονομική ανάγκη - δίδει εις το κίνημά μας πνευματικήν και ηθικήν δύναμιν που ούτε η αγχόνη ουδέ αι φυλακίσεις δύνανται να πνίξουν. Και οι φανατικότεροι των αντιπάλων μας πρέπει να αντιλαμβάνωνται, ότι μια οργάνωσις η οποία επέζησε κατόπιν όλων των πιέσεων, πρέπει να έχη όπισθέν της μίαν θεμελιώδη αλήθειαν, και αντί να καταδιώκεται πρέπει να ερευνάται. Ο λαός, παρ’ όλον τον προσωπικόν κίνδυνον που διατρέχει, αποδέχεται τας αρχάς μας, ως ευαγγέλιον σωτηρίας. Αι θαυμάσιαι αυταί αρχαί αναφέρονται εις τον πρόλογον του καταστατικού μας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η εργατική τάξις και η εργοδότρια τάξις δεν έχουν τίποτε το κοινόν. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξη ειρήνη. Εφ’ όσον η πείνα και η στέρησις ευρίσκονται μεταξύ εκατομμυρίων εργαζομένων ανθρώπων, ενώ ολίγοι, οι αποτελούντες την εργοδότριαν τάξιν, έχουν όλα τα καλά της ζωής.
Η πάλη μεταξύ των δύο αυτών τάξεων πρέπει να εξακολουθήση μέχρις όταν οι εργάται όλου του κόσμου οργανωθώσιν ως τάξεις, καταλάβουν την γην και τα μέσα της παραγωγής και εξαλείψουν το μισθοτικόν σύστημα.
Ευρίσκομεν πως η συγκέντρωσις των βιομηχανιών από ημέρας εις ημέραν, περιερχομένη εις ολιγωτέρας χείρας, καθιστά τας εργατικάς ενώσεις ανικάνους να παραταχθώσι εις την καθημερινώς αυξάνουσαν ισχύν της εργοδοτρίας τάξεως. Αι εργατικαί ενώσεις υποστηρίζουν μίαν κατάστασιν πραγμάτων η οποία επιτρέπει το αλληλοφάγωμα μεταξύ των εργατών της ιδίας βιομηχανίας. Επιπροσθέτως αι εργατικαί ενώσεις επιβοηθούν την εργοδότριαν τάξιν παραπλανούντες τους εργάτας με την δοξασίαν, ότι η εργατική τάξις έχει κοινά τα συμφέροντα μετά της εργοδοτρίας.
Η κατάστασις αυτή δύναται να αλλάξη και τα συμφέροντα της εργατικής τάξεως υποστηριχθώσι διά μιάς οργανώσεως σχηματιζομένης κατά τρόπον που όλα της τα μέλη εις μίαν βιομηχανίαν, η εις όλας τας βιομηχανίας, εάν είναι αναγκαίον, παύσουν να εργάζωνται ασάκις έχει κηρυχθεί απεργία ή έχουν αποκλεισθεί εις ορισμένον κλάδον, οπότε η ζημία του ενός είναι ζημία όλων.
Αντί του γνωστού συντηρητικού ρητού: «Ένας καλός ημερήσιος μισθός εις αντάλλαγμα μιάς εργασίμου ημέρας» εις την επαναστατικήν μας σημαίαν πρέπει να αναγράψωμεν «Κατάργησις του μισθοτικού συστήματος».
Είναι η ιστορική αποστολή της εργατικής τάξεως να καταργήση τον κεφαλαιοκρατισμόν.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ I.W.W.

Σύμφωνα προς την προκήρυξιν αυτήν των αρχών μας το I.W.W. προτείνη την οργάνωσιν όλων των παραγωγικών ανθρωπίνων δυνάμεων εις την χώραν ταύτην και συν τω χρόνω εις τας άλλας χώρας, δηλαδή, όλων των εργατών της χειρός και του πνεύματος, βιομηχανικώς, εις Βιομηχανικάς Ενώσεις, Κλάδους Βιομηχανικών Ενώσεων εις τα εργοστάσια, και Βιομηχανικά Συμβούλια. Αργότερον θα απαριθμήσωμεν τας κεντρικάς διαιρέσεις της νέας κοινωνίας, την οποίαν προτείνομεν να οργανώσωμεν.
Η ιδέα της βιομηχανικής οργανώσεως εγεννήθη ως άρνησις και ως αντίδρασις εναντίον του παλαιού συστήματος οργανώσεως κατ’ επαγγέλματα. Ο σχηματισμός επαγγελματικών οργανώσεων σημαίνει την οργάνωσιν μονάδων εξ εκείνων που χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία, ξυλουργούς, χρωματιστάς, μηχανικούς κλπ. Και ούτως έχεις τόσα είδη ενώσεων όσα έχεις είδη εργαλείων. Ο τρόπος αυτός της ενώσεως χωρίζει τους εργάτας εις μιαν βιομηχανίαν εις τόσας ενώσεις όσα είναι τα επαγγέλματα και τοιουτοτρόπως κτίζει φράκτας μεταξύ των εργατών που εργάζονται εις την ιδίαν βιομηχανίαν, ενώ έπρεπε να τους ενώνει.
Ας λάβωμεν ως παράδειγμα ένα Αμερικανικόν Ναυπηγείον. Εις ναυπηγείον όπου κατασκευάζουν σιδηρά πλοία, υπάρχουν περί τα τεσσαράκοντα επαγγέλματα που απασχολούνται. Θα σας απαριθμήσωμεν μερικά εξ αυτών. Υπάρχουν οι λεβητοποιοί, οι μηχανικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, οι ξυλουργοί, οι χρωματισταί και ούτω καθ’ εξής. Σύμφωνα προς το επαγγελματικόν σχέδιον των Ενώσεων θα υπάρχη χωριστή διεθνής ένωσις διά κάθε επάγγελμα, ουδεμίαν έχουσα σχέσιν με τας άλλας. Μερικά από αυτά τα επαγγέλματα συνησπίσθησαν εις μιαν «Διεθνή», αλλά κατά κανόνα κάθε ναυπηγείον εν Αμερική αριθμεί μεγάλον αριθμόν τοιούτων επαγγελματικών ενώσεων. Πολλάκις αι επαγγελματικαί αυταί ενώσεις εις τα ναυπηγεία ευρίσκονται εις διάστασιν μεταξύ των και όταν αι δυσαρέσκειαι πληθυνθούν δεν είναι ασύνηθες η απεργία ενός επαγγέλματος, οπότε η μία ένωσις γίνεται θύμα των άλλων που δεν ευρίσκονται εν απεργία, ως ανεφέραμεν εις τον πρόλογόν μας. Όλοι όσοι έχουν εργασθεί εις Αμερικανικά ναυπηγεία δύνανται να ομολογήσουν περί της αληθείας των γραφομένων μας. Ότι συμβαίνει εις τα ναυπηγεία συμβαίνει εις όλας τας άλλας βιομηχανίας, οργανωμένας επαγγελματικώς. Αυτό εγκαταλείπει τους εργάτας εις την ευσπλαχνίαν των εργοδοτών. Εκείνο ακριβώς που ζητεί ο εργοδότης είναι οι επαγγελματικοί αυτοί φράκτες, οι οποίοι χωρίζουν εις πολλάς ομάδας, αλληλοϋποπτευομένας, και κρατούν τους μισθούς χαμηλά, την εργάσιμον ημέραν μακράν, και τας συνθήκας αθλίας. Επί του παρόντος δεν θα εισέλθωμεν εις άλλα ελαττώματα της οργανώσεως κατ’ επαγγέλματα. Αρκεί μόνον να είπωμεν ότι το I.W.W. εξεπήδησεν εις την κονίστραν ως μια διαμαρτυρία κατά των ανυποφόρων και ακαταλογίστων αυτών συνθηκών.
Εάν προσθέσετε εις τούτο την παντελή έλλειψιν ιδεαλισμού που χαρακτηρίζει τας επαγγελματικάς ενώσεις εις όλας τας χώρας, την αποδοχήν των του κεφαλαιοκρατικού συστήματος ως την τελευταίαν λέξιν της εξελίξεως, ουδεμίαν παρέχουσαι ελπίδα διά το μέλλον εις τους εργάτας, την τάσιν που έχουν να δημιουργούν εργατικά τρώστς αποκλείοντες μεγάλην μερίδα εργατών, και τότε αντιλαμβάνεσθε τον σκοπόν που εγράφη ο πρόλογος του καταστατικού των I.W.W.
Ο τρόπος με τον οποίον το νέον αυτό εργατικόν κίνημα προτίθεται να διορθώση την κατάστασιν είναι η βιομηχανική οργάνωσις, ως ανεφέρθη ανωτέρω.
Ας επανέλθωμεν εις τα ναυπηγεία όπως αποδείξωμεν πώς θα λειτουργή η βιομηχανική οργάνωσις. Το πρώτον πράγμα που κάμνει το I.W.W. όταν του δοθή ευκαιρία, είναι να κρημνίση τους επαγγελματικούς φράκτας που χωρίζουν τα διάφορα επαγγέλματα.
Αφαιρεί τις κάρτες της ενώσεως από τους λεβητοποιούς, μηχανικούς, υδραυλικούς, ξυλουργούς, χρωματιστάς κλπ. και λέγει προς αυτούς: «Από τούδε και εις το εξής δεν θα είσθε χωρισμένοι εις λεβητοποιούς, μηχανικούς, υδραυλικούς, ξυλουργούς και χρωματιστάς. Από τούδε θα είσθε ηνωμένοι ως εργάται των ναυπηγείων, όλοι, κάθε ένας που εργάζεται εις αυτό το ναυπηγείον ή εις οιονδήποτε άλλον. Αντί να έχωμεν είκοσιν η τριάκοντα ενώσεις εις αυτό και εις άλλα ναυπηγεία από τούδε και εις το εξής θα έχωμεν μίαν ένωσιν, «Βιομηχανική Ένωσις των Ναυπηγείων.» Έκαστον ναυπηγείον αποτελεί τμήμα της ενώσεως αυτής και εις το τμήμα της ενώσεως αυτής θα έχωμεν συμβούλια και επιτροπάς όπως επιτυγχάνουν την συνεργασίαν μεταξύ των εργατών των διαφόρων διαμερισμάτων των ναυπηγείων.» Κατ’ αυτόν τον τρόπον όλοι οι εργάται του ναυπηγείου θα αποτελώσι ένα σώμα ηνωμένον. Όλα τα ναυπηγεία της χώρας, και εν καιρώ, του κόσμου, θα απωτελώσι μίαν Βιομηχανικήν Ένωσιν, και οι εργάται της βιομηχανίας ταύτης θα είναι ηνωμένοι εις κοινήν ενέργειαν. Θα υπάρχουν επίσης Βιομηχανικά Συμβούλια δι’ έκαστον ναυπηγιακόν κέντρον. Κατόπιν τούτων δεν θα συμβαίνη πλέον ώστε μέρος των εργατών να παραμένη εις την εργασίαν, ενώ άλλο ευρίσκεται εις απεργίαν. Όταν απεργήσουν θα απεργήσουν όλοι μαζύ και θα νικήσουν. Τοιαύτα επιχειρήματα προβάλλουν οι οπαδοί της βιομηχανικής ενώσεως οι οποίοι εις την βιομηχανικήν ένωσιν βλέπουν ένα μέσον προς καταπολέμησιν του εργοδότου.

Αλλ’ ο σκοπός της Βιομηχανικής Ενώσεως είναι διπλούς

Ο πρώτος σκοπός της Βιομηχανικής Ενώσεως προς το παρόν είναι η εξυπηρέτησις του αγώνος κατά της κυριαρχούσης τάξεως προς εξασφάλισιν μεγαλειτέρων μισθών, ολιγωτέρων ωρών και καλλιτέρων συνθηκών. Περισσότεραι εξηγήσεις δεν απαιτούνται εκτός ο ισχυρισμός μας ότι η Βιομηχανική Ένωσις ενώνουσα όλους τους κλάδους εις ένα σώμα είναι πολύ καλλιτέρα δύναμις διά την επιτυχίαν του σκοπού από ότι αι επαγγελματικαί ενώσεις δύνανται να είναι, αφού αύται περιλαμβάνουν τα μέλη ενός επαγγέλματος.
Ο δεύτερος μας σκοπός είναι όπως η Βιομηχανική Ένωσις χρησιμοποιηθή ως μέσον καταλήψεως των βιομηχανιών υπό των εργατών και λειτουργεί ως παραγωγικόν και διανεμικόν όργανον «όταν το κεφαλαιοκρατικόν σύστημα πέσει», ή παύσει να λειτουργή κανονικώς, δηλαδή καταρρεύσει. Και αφού η κατάρρευσις επίκειται ο δεύτερος σκοπός επισκιάζει τον πρώτον.

Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ

Ημείς ισχυριζόμεθα ότι το κεφαλαιοκρατικόν σύστημα παραγωγής και διανομής ευρίσκεται εις το σημείον της καταρρεύσεως, εις όλον τον κόσμον, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας ταύτης, και αμφιβάλλομεν εάν το σύστημα θα κατορθώση να ορθοποδήση ως έκαμε εις κάθε προηγουμένην κρίσιν. Τα παλαιά όργανα δεν λειτουργούν. Ο κόσμος ευρίσκεται εις κατάστασιν πτωχεύσεως. Φαίνεται πως δισεκατομμύρια δολλαρίων θα διαγραφώσι σύντομα από τα βιβλία του κεφαλαιοκρατικής τάξεως του κόσμου ως ζημία και γνωρίζομεν τι αυτό σημαίνει εις εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τίποτε άλλον παρά την εργασίαν των προς πώλησιν.
Τα παλαιά όργανα της παραγωγής, δηλαδή, ο ιδιοκτήτης με το μικρόν του κατάστημα, η μετοχική εταιρεία, τα τρώστς, οι συνδυασμοί των τρώστς φαίνεται ότι δεν είναι πλέον εις θέσιν να εξυπηρετούν τας ανάγκας του κόσμου. Εκατοντάδες εκατομμυρίων ανθρώπων, είς όλον τον κόσμον, στερούνται και αυτών των πρώτων αναγκών, διότι δεν τους δίδεται η ευκαιρία να εκμεταλλευθούν την γην ή τα εργοστάσια. Απόγνωσις καταλαμβάνει μεγαλείτερον μέρος των εργατών από ημέρας εις ημέραν και απειλούν τυφλήν συντριβήν του συστήματος. Εις όλον τον κόσμον και κυρίως εις την Αμερικήν έχομεν καθημερινώς στάσεις, ταραχάς, φυλετικούς πολέμους, λίντσινγς, τρομοκρατίαν, μεγάλας απεργίας κλπ. Ο αριθμός των ανέργων ογκούται. Η πενία και δυστυχία οδηγούν τον κόσμον εις την απόγνωσιν.
Όλα αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα είναι συμπτώματα της ταχείας καταρρεύσεως του κεφαλαιοκρατισμού. Η πεποίθησις επικρατεί, ότι επίκειται η τελική πτώσις, όταν διασαλευθούν αι πιστώσεις ανά τον κόσμον και αι βιομηχανίαι συνεπώς σταματήσουν. Αι τρομεραί αυταί πιθανότητες δεν αποκλείονται και από τον αστικόν ακόμη τύπον.
Η οικονομική αυτή αβεβαιότης και η ανησυχία δια το παρόν και διά το μέλλον καθιστώσι την ζωήν, εις εκατομμύρια ολόκληρα, ανυπόφερτον. Αισθάνονται ότι έχουν υποδουλωθεί, χωρίς καμίαν ελπίδα διά το μέλλον. Από την κατάστασιν αυτήν προκύπτει μία ανησυχία η οποία κάμνει τους εργοδότας να χρησιμοποιούν την εξουσίαν όπως καταστέλουν τας διαμαρτυρίας. Εις πολλά μέρη η παραγωγή γίνεται διά της βίας, διά της απειλής των πολυβόλων, δεν αποκρύπτει δε ο ημέτερος τύπος, ότι εις το λίαν προσεχές μέλλον βόμβαι από γκαζ θα εξαποστέλωνται κατά επαναστατησάσης πόλεως. Το σύστημα δεν είναι δυνατόν να σταθή πλέον. Την ζωήν του θα διατηρήση μόνον δια της βίας και της απειλής.
Υπό τοιαύτας συνθήκας εκατομμύρια εργατών, βραδέως, αλλ’ ασφαλώς χάνονται, και οι υπόλοιποι εξ ημών απειλούμεθα με την ιδίαν τύχην, εκτός αν ενεργήσωμεν συντόμως. Δεν είναι δυνατόν να αντέχωμεν εις τόσας δυστυχίας, κινδυνεύομεν δε, όταν επέλθη η κατάρρευσις, να ευρεθώμεν εκτεθειμένοι εις ανεκδιηγήτους κακουχίας. Χάος, διάλυσις, εμφύλιος σπαραγμός, τρομοκρατία, και άλλα πολλά απειλούν τον κόσμον. Τις δύναται να μας διαβεβαιώση ότι η Αμερική θα αποφύγη μίαν τοιαύτην κατάστασιν; Απ’ εναντίας η κτηνωδία της κεφαλαιοκρατικής τάξεως, ο μεγάλος αριθμός φυλών και θρησκευμάτων, η έχθρα κατά των ξένων και μαύρων, αι σατανικαί ενέργειαι των υπερπατριωτών ως το Ku-Klux Klan και άλλαι παρόμοιαι οργανώσεις σπείρουν τον σπόρον της διαλύσεως. Είναι καιρός όπως τα προβλεπτικά στοιχεία της εργατικής τάξεως λάβουν τα μέτρα των διά να αποσοβήσουν μίαν τοιαύτην κατάστασιν.
Υπό τοιαύτας συνθήκας το I.W.W. δοκιμασθέν και καταδιωχθέν, παρουσιάζεται εις την πρώτην γραμμήν με ένα πρόγραμμα παγκοσμίου σωτηρίας, το μόνον πρόγραμμα που συνέλαβε ανθρώπινος νους διά να λύση το κοινωνικόν πρόβλημα και μας οδηγήση εις τον ασφαλή λιμένα της ειρήνης, ευτυχίας και ευδαιμονίας.
Διά των Βιομηχανικών μας Ενώσεων, προτείνομεν την δημιουργίαν ενός συστήματος λογικού, το οποίον να παράγη και διανέμη τα αναγκαία της ζωής χωρίς εκμετάλλευσιν μεταξύ των ανθρώπων. Διατεινόμεθα, ότι μόνον εργατικαί ενώσεις εις κάθε ίδρυμα είναι εις θέσιν να κυβερνήσωσι το ίδρυμα. Με άλλας λέξεις, θα αναπληρώσωμεν την ιδιοκτησίαν και κατοχήν με κοινοκτημοσύνην, αντικαθιστώντες τον κεφαλαιοκρατισμόν διά του Βιομηχανικού Κομμουνισμού.

ΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ I.W.W.

Εις το ζήτημα των μεθόδων του το I.W.W. έχει παρεννοηθεί και δυσφημισθεί περισσότερον από ο,τιδήποτε άλλο. Ημείς προτιμώμεν να χαρακτηρίζωμεν τας μεθόδους μας ως Άμεσος Οικονομική Δράσις. Τι είναι;
Υπάρχει πολιτική ή έμμεσος ενέργεια και οικονομική ή άμεσος ενέργεια.
Πολιτική ή έμμεσος ενέργεια είναι ο τρόπος διά του οποίου οι εργάται προσπαθούν να καταλάβουν τα κυβερνητικά ηνία. Τοιαύτη ενέργεια δύναται να συνίσταται από την ψήφον, πολιτικοπλοκίας και πολιτικήν επανάστασιν. Αυτοί είναι όλοι τρόποι πολιτικής δράσεως. Το I.W.W. απορρίπτει όλα αυτά τα μέσα για την επίτευξιν των αναφερθέντων σκοπών του.
Οικονομική ή άμεσος δράσις είναι η ενέργεια εκείνη την οποίαν χρησιμοποιούν οι εργάται οπότε ζητούν να επιτύχουν τους σκοπούς των καταλαμβάνοντες τα μέρη της εργασίας των, τα εργοστάσια, τους μύλους το κατάστημα.
Άμεσος δράσις είναι η ενέργεια εκείνη που χρησιμοποιήται παρά των εργατών εις το βιομηχανικόν πεδίον.
Έμμεσος δράσις είναι η ενέργεια που χρησιμοποιήται εις την εκλογήν αντιπροσώπων να καλλιτερεύσουν την θέσιν των.
Υπάρχουν ορισμένοι «επαναστατικοί» πολιτικοί, - Δραστικοί Πολιτικοί - οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα οικονομικά όργανα, τας ενώσεις, ως όπλον διά να ανοίξουν τον δρόμον τους προς κατάληψιν των κυβερνητικών κτιρίων. Το I.W.W. ουδέν θέλει να έχη το κοινόν εις τοιαύτας συναλλαγάς.
Η διαφορά μεταξύ αποτελεσματικής και μη αποτελεσματικής οικονομικής αμέσου δράσεως ζωγραφίζεται καταλλήλως συγκρίνοντες το I.W.W. με τας επαγγελματικάς ενώσεις, επί παραδείγματι εις το Σικάγον. Οι αρχηγοί του I.W.W. σύμφωνα με το πρόγραμμά τους και τας οδηγίας των, συνεχώς και συστηματικώς εκφορτώνουν την δύναμιν και ευθύνην, αι οποίαι έχουν την φυσικήν ροπήν να πίπτουν επί των αρχηγών, και την ρίπτουν μεταξύ των μελών ώστε η Άμεσος Δράσις να προέλθη εκ μέρους αυτών. Οι αρχηγοί όμως των επαγγελματικών ενώσεων του Σικάγο, εξ άλλου, υποσκελίζουν την γνώμην των μελών και εις πολλάς περιπτώσεις γίνονται τσάροι των ενώσεων των περιτριγυριζόμενοι από μαγγουροφόρους και οπλοφόρους οι οποίοι τρομοκρατούν τα μέλη. Όταν οι άνθρωποι των ενώσεων ζητούν να επιτύχουν του σκοπού των διά τοιούτων μεθόδων δεν χρησιμοποιούν καταλλήλως την άμεσον δράσιν. Τα μέλη μένουν εις τα σπίτια τους, πληρώνοντα τους τσάρους και τα όργανά των τόσον κατά μήνα όπως ενεργούν δι’ αυτούς. Δυνατόν να υπάρχουν μερικαί επαγγελματικαί ενώσεις εις τας οποίας να μη εφαρμόζεται η περιγραφή αύτη αλλά όλοι γνωρίζουν ότι εφαρμόζεται εις μεγάλον αριθμόν εξ αυτών.
Και όταν ακόμη οι επαγγελματικοί ενωτικοί απεργούν – και η απεργία είναι αναντιρρήτως μέσον αμέσου δράσεως - ακολουθούν απλώς οδηγίας. Όλοι έχουν ακούσει πως οι εργάται καλούνται να «σταματήσουν» και πως διατάσσονται να «επανέλθουν». Εκείνοι οι οποίοι διατάσσουν τους εργάτας πότε να απεργούν και πότε να επανέρχωνται είναι οι τσάροι, οι ροπαλοφόροι και οι μπράβοι. Και όταν ακόμη τα μέλη ψηφίζουν ευρίσκονται υπό επίβλεψιν. Οι απεργοί είναι τα όργανα των τσάρων.
Ως άρνησις και αντίρρησις εναντίον των μεθόδων τούτων το I.W.W. διδάσκει τον ιδικόν του τρόπον οικονομικής αμέσου ενεργείας. Επιθυμούμεν όπως προτρέψωμεν τους εργάτας εις προσωπικήν ενέργειαν και συμμετοχήν εις τον αγώνα διά μίαν νέαν κοινωνίαν. Θέλομεν όπως ούτοι κρατούν τα πράγματα εις τα χέρια τους και είναι κυβερνήται των ζητημάτων των. Εάν πράξουν τούτο τότε δεν ημπορούν να σφάλλουν πολύ. Αλλά εάν παραχωρήσητε την τύχην σας εις τα χέρια άλλων ανθρώπων, τότε είναι πολύ πιθανόν τα συμφέροντά σας να προδοθώσιν. Οι κρατούντες τας θέσεις πρέπει να είναι υπάλληλοί των και όχι κύριοί των.
Η μέθοδός μας της αμέσου δράσεως ρίπτει την κυρίαν ενεργητικώτητα της ενώσεως, επί της εργασίας, και τοιουτοτρόπως ετοιμάζει τους εργάτας διά το έργον της καταλήψεως των βιομηχανιών. Ο επαγγελματικός ενωτισμός ρίπτει την ενεργητικότητα της ενώσεως εις τα Γραφεία της Ενώσεως.
Προς το παρόν άμεσος δράσις εις το I.W.W. έχει χαρακτήρα εργατικής δράσεως και στερεοποιήσεως. Οπουδήποτε εργάζονται μέλη του I.W.W. ωργανώνουν πάντοτε έναν ή και πλείονα εργατικούς αντιπροσώπους και εργατικήν επιτροπήν. Κανονίζοντες ούτω τα πράγματά των αρχίζουν να εξασκούν επιρροήν επί των άλλων εργατών και των εργοδοτών και κατά χιλίους διαφόρους τρόπους που είναι ανοικτοί εις τον εργάτην ο οποίος ειλικρινώς ποθεί την καλλιτέρευσιν της εργατικής τάξεως. Διά κοινής ενεργείας κατορθώνουν να ελαττώνουν το φορτίον των εργατών καθιστώντες την ζωήν των υποφερτήν. Πριν της εμφανίσεως του I.W.W. ήτο σύνηθες οι πλανώδιοι εργάται να εργάζωνται σύμφωνα με τας ορέξεις του αφεντικού. Το I.W.W. ηλάττωσε τας εργασίμους ώρας εις την γεωργίαν, ξυλείαν, μεταλεία και άλλας βιομηχανίας. Διά του τρόπου αυτού της αμέσου δράσεως, με την οποίαν οι αρχηγοί του I.W.W. δεν έχουν τίποτε να κάνουν, τα μέλη έχουν διαφυλάξει την ζωήν των και εκέρδισαν το πρώτον βήμα που οδηγεί προς την δημιουργίαν μιας νέας κοινωνίας.
Το I.W.W. εξασκεί επίσης εκείνο το είδος της αμέσου δράσεως γνωστόν ως απεργία και μποϊκώτ, αλλά εκείνοι που κηρύττουν την απεργίαν ή τον τερματισμόν αυτής είναι οι εργάται και όχι οι αρχηγοί. Το I.W.W. προτιμά την απεργίαν εντός της εργασίας αντί της απεργίας ευρισκομένων των εργατών εκτός της εργασίας. Η απεργία εκτός της εργασίας σύγκειται εις την ελάττωσιν της παραγωγής ώστε να υποχρεούται ο εργοδότης να κάμη παραχωρήσεις. Τα μέλη του I.W.W. καταννοούν ότι η απεργία εκτός της εργασίας καταλήγει, εις τας περισσοτέρας περιπτώσεις, εις μακροχρόνιον νηστείαν, ενώ εν τω μεταξύ ο εργοδότης συμπληρώνει τας εργασίας με ανταπεργούς.
Αι βασικαί αρχαί της οργανώσεως καθοδηγούν τους εργάτας όπως προσπαθούν να μένουν εις την εργασίαν των παρά να την εγκαταλείπουν. Αυτό είναι σύμφωνον προς το τελικόν σκοπόν του I.W.W. ο οποίος είναι η οργάνωσις εντός της εργασίας, η κατάληψις των μέσων παραγωγής και χρησιμοποίησις της οργανώσεως ως μέσου παραγωγής και διανομής, όταν η κεφαλαιοκρατική μέθοδος έχει φθάσει εις το απροχώρητον. Και όταν η τελευταία απεργία λάβει χώραν και κερδισθεί τότε θα μείνωμεν εις την εργασίαν διά παντός.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΙΣ

Αί σπουδαίαι αλλαγαί εις το οικονομικόν κατασκεύασμα της κοινωνίας, αί οποίαι μας επιβάλλονται υπό της κοινωνικής εξελίξεως ταχύτερον δυνάμεθα να είπωμεν από ότι ημείς δυνάμεθα να αποσύρωμεν τον εαυτόν μας από τα ερείπια της παλαιάς κοινωνίας, φέρουν μαζύ των και άλλας σπουδαίας αλλαγάς εις τον κοινωνικόν οργανισμόν.
Ημείς ισχυριζόμεθα ότι εν τη φύσει των πραγμάτων, η οικονομική πτώσις του κεφαλαιοκρατισμού θα συνεπιφέρη και την πολιτικήν τοιαύτην. Αυτό είναι σύμφωνον προς την υλιστικήν θεωρίαν της ιστορίας, σύμφωνα προς την οποίαν όλα τα κοινωνικά ιδρύματα έχουν την αρχήν των εις το οικονομικόν κατασκεύασμα της κοινωνίας.
Μόλις το οικονομικόν κατασκεύασμα πέσει θα πέσουν αναμφιβόλως και αι κυβερνήσεις. Εάν οι πολιτικο-διαχειρισταί δεν προσαρμοσθούν προς την επερχόμενη οικονομικήν μεταβολήν τότε αναμφιβόλως θα πέσουν.
Η πολιτική πτώσις θα οφείλεται εν μέρει εις την έλλειψην προσόδων. Όταν η παραγωγή και η διανομή παύσουν, αι πρόσοδοι της κυβερνήσεως από φόρους θα ελαττωθούν επαισθητώς. Και εις μίαν κοινωνίαν ατομικής ιδιοκτησίας η κυβέρνησις χρειάζεται ταμείον όπως οιαδήποτε άλλη βοιομηχανική ή εμπορική επιχείρησις. Εάν δεν υπάρχουν χρήματα τότε οι πολιτικοί και κυβερνητικοί υπάλληλοι θα υποχρεωθούν να κλείσουν τα διάφορα γραφεία. Αλλά και αν ακόμη είχε μεγάλας ποσότητας χρυσού, ουδεμία κυβέρνησις στηριζόμενη επί της ατομικής ιδιοκτησίας δύναται να σταθή εκεί που η παραγωγή και διανομή υπό το σύστημα αυτό κατέπεσε.
Έχοντες αυτήν την φιλοσοφίαν δεν ασχολούμεθα, ως εκ τούτου, εις επιθέσεις κατά των κυβερνήσεων αι οποίαι εκλέγονται καλή τη πίστει δια καθολικής ψηφοφορίας, αδιακρίτως πόσον μας πιέζει.
Ο σκγκάνει ή να έχουνε το οποίον τον κτυπούν (1). Οι εργάται θη σις είναι το ξυλοάερισσοτέραν φρόνησιν του σκύλλου. Η κυβέ χώρας. Άφησε το εις τα χέρια των οικονομικών κυριάρχων κάθεν όπως ζητεί το ΙWW ξύλον και στρέψουν εναντίον των κυριάρχων, ύλοξας Γπρεπεμα WW. (2) Οι εργάται της Ρωσσίας, Σουηδίας και ε δπνερίας (3) έχουν στρίψει το κυβερνητικόν ξύλο και δοκιμάζουν σοσιαλιστικάς κυβερνήσεις. Αλλά το σοσιαλιστικόν ξύλο είναι τόσον κακό όσον και το κεφαλαιοκρατικό.
Η κυβέρνησις είναι απλώς η σκιά του επικρατούντος οικονομικού συστήματος και ημείς δεν κυνηγάμε την σκιάν. Είμεθα εις αναζήτησιν της ουσίας που ρίπτει την σκιάν. Όταν η ουσία ζαρώσει και σμικρυνθεί τότε και η σκιά θα εξαλειφθή.
Η φιλοσοφία μας αυτή δεν αποκλείει τα μέλη του I.W.W. του δικαιώματος να ψηφίζουν και πολιτικώς. Έχομεν τελείαν πολιτικήν ελευθερίαν αλλά δεν πρέπει να επιζητούν να αναμίξουν και την οργανωσίν μας εις οιανδήποτε πολιτικήν μερίδα.
Ως ανεφέρομεν, όταν η οικονομική κατάπτωσις φθάσει εις το σημείον που τα βάσανα του κόσμου θα είναι ανυπόφερτα, ο κόσμος τότε πρέπει να έχη νέα όργανα με τα οποία να παράγη τροφήν, ενδυμασίαν και στέγην, ή δ’ άλλως θα εξαφανισθή. Όλος τότε ο κόσμος των επωφελώς εργαζομένων ανθρώπων θα συνταχθή βιομηχανικώς ίνα ηνωμένως επαναφέρη την τάξιν εκ του χάους και σώση την κοινωνίαν από την καταστροφήν. Τότε θα είναι αδύνατον να συζητώμεν δια την επαναφοράν του κεφαλαιοκρατισμού.
Ο κόσμος θα μάθη τότε ότι ο παλαιός τρόπος της διαχειρήσεως των πραγμάτων δεν δύναται να λειτουργήση και ότι θα είναι ανάγκη να διαχειρισθώμεν τα πράγματα βιομηχανικώς και όχι πολιτικώς.
Δεν επιθυμούμεν πλέον να κυβερνώμεθα από ένα μίγμα δικηγόρων και δημοκοπικών ρητόρων. Οι πολίται μιάς βιομηχανικής πολιτείας θέλουν να εκλέγουν τας διαχειρήσεις μέσα από το εργαστήριον της βιομηχανίας, από το μέρος της εργασίας των, το επάγγελμά των, ο,τιδήποτε και αν είναι. Όλοι θέλουν να στείλουν τους καλλιτέρους και πλέον πεπειραμένους ανθρώπους των να σχηματίσουν την διαχείρησιν. Κάθε κλάδος ανθρωπίνης ενεργείας θα αντιπροσωπεύεται εις την διαχείρησιν ταύτην, ενώ η διαχείρησις των πολιτικών κομμάτων σύγκειται από ακαταλλήλους ανθρώπους. Είναι γεγονός πως οι περισσότεροι των πολιτικών δεν γνωρίζουν καμμίαν χρήσιμον εργασίαν.
Δια του τρόπου του Βιομηχανικού Προνομίου, το οποίον χορηγεί την ψήφον εις όλους τους επωφελείς εργάτας, διά του τρόπου της Βιομηχανικής αντιπροσωπεύσεως, η οποία μας χορηγεί πεπειραμένους δημοσίους υπαλλήλους από κάθε κλάδον ανθρωπίνης ενεργείας, και διά του τρόπου της απορρεούσης Βιομηχανικής Διαχειρήσεως προσπαθούμεν να συγκεντρώσωμεν όλας μας τας δυνάμεις εις τας μάζας του εργαζομένου λαού, αι οποίαι παράγουν τα αναγκαία της ζωής είτε διά της χειρός είτε διά του πνεύματος ίνα ούτως μη καταστή δυνατόν εις το μέλλον να περιπέση πάλιν το νέον σύστημα εις τας χείρας της κυβερνώσης τάξεως.
Αυτό είναι ακριβώς εκείνο το οποίον εννοούμεν όταν ομιλούμεν περί Βιομηχανικής Δημοκρατίας και Βιομηχανικού Κομμουνισμού.

Το Κατασκεύασμα του I.W.W.

Ως αναφέραμεν άνωθι το I.W.W. έχει προς το παρόν 29 Βιομηχανικάς Ενώσεις εν ενεργεία. Μερικαί από τας Βιομηχανικάς Ενώσεις είναι μικραί και πρέπει να λογίζωνται ως η απαρχή.
Παραθέτομεν τον κατάλογον των Βιομηχανικών Ενώσεων.
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-100
Βιομηχανική Ένωσις Γεωργικών Εργατών Αριθ. 110
Βιομηχανική Ένωσις Εργατών Ξυλείας Αριθ. 120
Βιομηχανική Ένωσις Αλιέων Αριθ. 130
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-200
Βιομηχανική Ένωσις Εργατών Μεταλείων Αριθ. 210
Βιομηχανική Ένωσις Γιανθρακωρύχων Αριθ. 220
Βιομηχανική Ένωσις Εργατών Πετρελαίων, Γκαζολίνης, κλπ. Αριθ. 230
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΤΙΚΟΝ-300
Βιομηχανική Ένωσις Γεφυροποιών, Σιδηροδρομικών Σηράγγων κλπ. Αριθ. 310
Βιομηχανική Ένωσις Ναυπηγών Αριθ. 320
Βιομηχανική Ένωσις Εργατών Οικοδομών Αριθ. 330
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ-400
Βιομηχανική Ένωσις Υφαντουργών και Ραπτών Αριθ. 410
Βιομηχανική Ένωσις Ξυλεργατών Αριθ. 420
Βιομηχανική Ένωσις Χημικο-εργατών Αριθ. 430
Βιομηχανική Ένωσις Μηχανεργατών Αριθ. 440
Βιομηχανική Ένωσις Τυπογράφων Αριθ. 450
Βιομηχανική Ένωσις Συσκευαστών Τροφίμων Αριθ. 460
Βιομηχανική Ένωσις Δερματεργατών Αριθ. 470
Βιομηχανική Ένωσις Υελοεργατών Αριθ. 480
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-500
Βιομηχανική Ένωσις Εκφωρτωτών Πλοίων, Αριθ. 510
Βιομηχανική Ένωσις Σιδηροδρομικών, Αριθ. 520
Βιομηχανική Ένωσις Εργατών Τηλεφώνου Τηλεγράφου και Ασυρμάτου, Αριθ. 530
Βιομηχανική Ένωσις Εργατών Συγκοινωνίας Δημοτικών Επιχειρήσεων, Αριθ. 540
Βιομηχανική Ένωσις Εργατών Αεροπλοίας, Αριθ. 550
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-600
Βιομηχανική Ένωσις Εργατών Υγιονομικού Τμήματος, Αριθ. 610
Βιομηχανική Ένωσις Εργατών Πάρκων και Δημοσίων Οδών, Αριθ. 620
Βιομηχανική Ένωσις Εργατών Εκπαιδεύσεως, Αριθ. 630
Βιομηχανική Ένωσις Εργατών Γενικής Διανομής, Αριθ. 640
Βιομηχανική Ένωσις Εργατών Δημοτικών Έργων, Αριθ. 650
Βιομηχανική Ένωσις Εργατών Διασκεδαστικών Κέντρων, Αριθ. 660
Ως αναφέραμεν άνωθι, αι Βιομηχανικαί αυταί Ενώσεις σύγκεινται από εργατικούς κλάδους. Όταν παρουσιασθή η ανάγκη διαχειρήσεως πολλών βιομηχανικών ενώσεων θα ληφθώσι τα δέοντα μέτρα. Τα «Νομοθετικά» σώματα του I.W.W. είναι, το Γενικόν Συνέδριον, το Συνέδριον της Βιομηχανικής Ενώσεως, το Συνέδριον της Βιομηχανικής Περιφερείας κλπ. Εάν παρουσιάζεται ανάγκη και άλλων νομοθετικών σωμάτων ταύτα θέλουσι συσταθεί.
Το Εκτελεστικόν Σώμα του I.W.W. είναι το Γενικόν Διοικητικόν Συμβούλιον και εις Γενικός Ταμίας-Γραμματεύς. Αι Βιομηχανικαί Ενώσεις έχουν έναν Ταμίαν-Γραμματέα και Γενικήν Οργανωτικήν Επιτροπήν.
Αυτός είναι ο σκελετός της παραγωγικής και διανεμητικής μηχανής της νέας κοινωνίας ως εννοείται από το I.W.W. και την μηχανήν αυτήν ελπίζομεν να καταστήσωμεν την βιομηχανικήν διαχείρησιν του μέλλοντος.
Επιπροσθέτως υπάρχει ανάγκη διαχειριστών οργάνων γεωγραφικού χαρακτήρος, όπως αναλάβουν τα καθήκοντα των υπαρχόντων τοπικών διαχειρήσεων οπότε αύται θα παύσουν να λειτουργούν ικανοποιητικώς διά την πλειονότητα του λαού. Τα όργανα αυτά θα εκλέγονται επίσης διά της βιομηχανικής ψήφου. Θα είναι βιομηχανικού και όχι πολιτικού χαρακτήρος. Τα βιομηχανικά αυτά Συμβούλια θα είναι ανάλογα προς τα υπάρχοντα Εργατικά Συμβούλια, τα Ρωσσικά Σοβιέτ, το Γαλλικόν Bureau du Travail, το Ιταλικόν Camera di Lavoro, το Σκανδιναβικόν Lokal Samerganization.
Κατ’ αρχήν εννοείται το I.W.W. αποφεύγει να θέτη κανόνας τους οποίους να είναι υποχρεωμέναι αι ερχόμεναι γενεαί να ακολουθώσιν. Προτιμώμεν να κάμνωμεν τα όργανα καθώς προχωρούμεν, συμμορφούμενοι με την οικονομικήν πίεσιν παρά συμφωνούντες με κανένα δόγμα ή αυθεντικήν φιλοσοφίαν, ως ο Σοσιαλισμός, Μπολσεβικισμός, ή αναρχισμός. Το I.W.W. περιλαμβάνει πολλά μέλη τα οποία αποκαλούν τον εαυτόν τους, σοσιαλιστάς, μπολσεβίκους ή αναρχικούς, αλλά ουδείς εξ αυτών δύναται να καλέση την οργάνωσιν τέκνον του ή υπηρέτην του. Το I.W.W. χαράσει δρόμον ιδικόν του.
Συγγενεύομεν προς τους Ευρωπαίους Συνδικαλιστάς, όσον επιτρέπουν αι διάφοροι οικονομικαί συνθήκαι, αλλά εάν πρόκειται να μας δοθή ένα βραχύ όνομα, καλέσατέ μας Βιομηχανικούς Κομμουνιστάς. Είμεθα προϊόν των οικονομικών συνθηκών της τελειότερον βιομηχανικώς προηγμένης χώρας του κόσμου, η όλη μας ζωή είναι συνηφαμένη με τας βιομηχανικάς αυτάς ενεργείας, σκεπτόμεθα και ενεργούμεν με βιομηχανικούς όρους, ζητούμεν σωτηρίαν διά βιομηχανικής οργανώσεως. Είμεθα Κομμουνισταί Βιομηχανικοί. Την φιλοσοφίαν μας, τας αρχάς μας, τους αντικειμενικούς μας σκοπούς τας μεθόδους μας και αυτό ακόμη το όνομά μας αρχίζουν να ασπάζωνται σοσιαλισταί, μπολσεβίκοι και αναρχικοί. Επί τη βάσει των αρχών τούτων απλώνομεν τας χείρας μας πέραν των θαλασσών έτοιμοι να ενωθώμεν με τους συνδικαλιστάς και άλλας οικονομικάς οργανώσεις εις μίαν ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΝ, η οποία θα είναι η πραγματοποίησις του ονείρου των ιδρυτών το οποίον τους έκαμε να εκλέξωσι το όνομα «Βιομηχανικοί Εργάται του Κόσμου».

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ I.W.W.

Όσον σπουδαία και αν είναι τα κατορθώματα του I.W.W. εις το βιομηχανικόν πεδίον η κυρίως εργασία του υπήρξεν εκπαιδευτική. Αι προσπάθειαι αύται ανέδειξαν το I.W.W. εις διεθνές κίνημα. Ατυχώς το I.W.W. προς το παρόν ευρίσκεται εις θέσιν να χορηγή την στοιχειώδη βιομηχανικήν εκπαίδευσιν. Η ανάγκη είναι διά γενικήν καλλιτέραν εκπαίδευσιν. Η στατιστική δεικνύει ότι οι αγράμματοι εν Αμερική αποτελούν πολύ μεγάλον αριθμόν. Οι αγράμματοι δεν παρουσιάζονται μόνον μεταξύ των μαύρων και των ξένων αλλά και μεταξύ των ιθαγενών λευκών. Ο αριθμός των αγραμμάτων λευκών εις μερικάς περιφερείας είναι ανώτερος από ό,τι υποτίθεται. Και οι αγράμματοι ούτοι ευρίσκονται μεταξύ των εργατών μόνον. Αμέσως κατόπιν της τάξεως των αγραμμάτων έρχεται μία μεγάλη τάξις που έχει μόνον τα πρώτα στοιχεία της εκπαιδεύσεως, αδυνατούσα να ανέλθη την οικονομικήν κλίμακα. Μόλις 10 εκατομμύρια από τα σαράντα εκατομμύρια εργατών κατορθώνει να φθάνη ο γραπτός λόγος. Οι υπόλοιποι είναι αδιάφοροι ή απρόσιτοι, λόγω της αμάθειας των και αγραμματωσύνης.
Εις πόσον αθλίαν κατάστασιν ευρίσκονται τα εκπαιδευτικά πράγματα αποδεικνύεται από την απογραφήν του πολέμου. Οι ψυχολόγοι που εξήτασαν 1.7000,000 στρατιώτας απεφάνθησαν επισήμως, ότι ο μέσος όρος της πνευματικής αναπτύξεως των στρατιωτών ήτο παιδός δεκατριών των (4). Ολιγώτερον του ενός τρίτου είναι υπεράνω αυτής της αναλογίας και μόλις 4 επί τοις εκατόν είναι ανωτέρας πνευματικής αναπτύξεως.
Αυτοί οι αριθμοί είναι ένα γεναίον κτύπημα δι’ εκείνους που ομιλούν περί της «Δικτατορίας του Προλεταριάτου.» Ένας από τους λόγους που η οργάνωσίς μας μετά δυσκολίας ανοίγει τον δρόμον είναι η αθλία αυτή κατάστασις των πραγμάτων. Αι επαγγελματικαί ενώσεις είναι πολλάκις μία σπείρα, με επικεφαλής έναν τσάρον που τα ξέρει όλα, ενώ τα μέλη δεν έχουν να γνωρίζουν τίποτε άλλο παρά να πληρώνουν τας συνδρομάς των. Με το I.W.W. τα πράγματα έχουν διαφορετικά. Διά να συλλάβη κανείς την σπουδαιότητά του και παγκόσμιον ακτίνα του, απαιτείται να έχη καλλιεργημένον τον νουν, με διανοητικότητα ανωτέραν της των δέκα τριών ετών στατιστικής. Συνεπώς η άγνοια είναι το μεγαλείτερον εμπόδιον το οποίον έχομεν να υπερπηδήσωμεν, περισσότερον και αυτών των διώξεων του κεφαλαιοκρατισμού. Οι κεφαλαιοκράται γνωρίζουν τι πράττουν, όταν αρνούνται να οικοδομήσουν σχολεία.
Ο αγράμματος εργάτης είναι τόσον επικίνδυνος εις τας βλέψεις των εργατών κατά τας δοκιμαστικάς αυτάς στιγμάς όσον είναι ένας πάσχων από ευλογίαν ή βουβονικήν πανώλην. Δι’ αυτόν τον λόγον συνιστώμεν εις τους αγραμμάτους εργάτας να διδάξωσι άνθρωπον (5) είναι αδύνατον να παρουσιάσης οιανδήποτε σαφή δήλωσιν επί οιουδήποτε θέματος, αι δε γνώμαι του επί των μεγάλων ζητημάτων είναι παντελώς άχρηστοι. Δεν γνωρίζει τίποτε περισσότερον από ό,τι έρχεται εις επικοινωνίαν. Πνευματικώς είναι τυφλός, πλην όμως εξακολουθεί να είναι ομοιοπαθής. Ό,τι είπομεν διά τον αγράμματον εφαρμόζεται και διά τους ημιμαθείς, τους δυναμένους να αναγινώσκουν αλλά ανικάνους να χωνέψουν τίποτε ανώτερον από τα σκάνδαλα του κίτρινου τύπου.
Απ’ αρχής της συλλήψεώς του το I.W.W. έχει θέσει υπεράνω της επικεφαλίδος του επισήμου του οργάνου τας λέξεις, «εκπαίδευσις, οργάνωσις, απολύτρωσις.» Πριν απολυτρωθώμεν πρέπει πρωτίστως να εκπαιδευθώμεν και οργανωθώμεν.
Εάν ο κόσμος θέλει ειρηνικήν την εξέλιξιν τότε πρέπει να οικοδομηθώσι και άλλα σχολεία. Εάν ζητούν καταστροφήν τότε πρέπει να κλείσουν τις πόρτες των σχολείων. Αντί να καταστέλλεται το εργατικόν κίνημα δια φυλακίσεων και μυδραλλιοβόλων, εκπαιδεύσατέ τους ώστε να δυνηθούν να λύσουν το κοινωνικόν πρόβλημα ειρηνικώς. Εκτός εάν οι εργάται μας έχουσιν αποκτήσει γενικήν εκπαίδευσιν, μέγα μέρος της βιομηχανικής μας εκπαιδεύσεως πίπτει επί αγόνου εδάφους, ή θα είναι τοιαύτης φύσεως ώστε να επιβοηθή ολίγον εις την καταννόησιν των μεγάλων προβλημάτων της ημέρας, προβλήματα τα οποία είναι πολύπλοκα και διά ανθρώπους ανωτέρας μορφώσεως. Εν τούτοις, υπάρχει ολίγη ελπίς διά καλλιτέρευσν, εις τα εκπαιδευτικά μέσα, εκτός εάν οι διδάσκαλοι οργανωθώσιν εις μίαν μεγάλην ένωσιν και θέσουν την δύναμίν των όπισθεν ενός γενικού προγράμματος, με ειδικήν κατεύθυσιν επί της ιστορίας, οικονομικών και εξελίξεως εις τας διαφόρους αυτών φάσεις. Τα μέλη του I.W.W. κατά τα παρελθόντα έτη έχουν δώσει χιλιάδας διαλέξεων και διένειμον δεκάδας εκατομμυρίων προγραμμάτων, βιβλίων, βιβλιαρίων, εφημερίδων και άλλων έργων. Μέχρι τούδε η οργάνωσις δεν κατώρθωσε να ειδικεύση την εκπαίδευσιν επί ανωτέρας βιομηχανικής εκπαιδεύσεως, ευρίσκονται όμως επί τίνα χρόνον διάφορα σχέδια υπό μελέτην διά την ίδρυσιν μονίμου «Bureau Βιομηχανικής Ερεύνης» διά να πραγματεύεται την μελέτην μιάς εκάστης βιομηχανίας και προβαίνει εις την εκτύπωσιν Βιομηχανικών Εγχειριδίων καλυπτόντων όλον το βιομηχανικόν έδαφος. Μία τοιαύτη σειρά βιβλίων θα καταρτίση τους εργάτας ώστε να είναι εις θέσιν, όταν έλθη ο χρόνος, να καταλάβουν και διευθύνουν επιτυχώς τας διαφόρους βιομηχανίας. Το σχέδιον αυτό θα πραγματοποιηθή εις το μέλλον. Ο αναγνώστης δύναται να αποταθή διά κατάλογον βιβλίων εάν επιθυμή να έχη περισσοτέρας πληροφορίας.
Το I.W.W. εκδίδει πλέον των δώδεκα εφημερίδων και περιοδικών και έκαστος δύναται να γράψη εις τον Γραμματέα της Ενώσεως και λάβει τα βιβλία που επιθυμεί.

ΤΟ ΗΘΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ I.W.W.

Ο πρόλογος του I.W.W. είναι φαινομενικώς οικονομικόν έγγραφον, αλλά εάν σκεφθήτε προς στιγμήν θα παραδεχθήτε πως είναι έγγραφον «ελπίδος, πίστεως και ελεημοσύνης,» μία ελπίς διά τελικήν δικαιοσύνην, πίστιν εις την ανθρωπότητα και αμοιβαίαν ελεημοσύνη. «Κάθε κακόν προσγινόμενον εις έναν, είναι κακόν δι’ όλους,» λέγει η προκήρυξις των αρχών μας και αυτός είναι ο μόνος χρυσούς αιών από της εργατικής απόψεως. Η μαγική δύναμις του ευαγγελίου μας έγκειται εις τα υλικά πλεονεκτήματα που δίδει το πρόγραμμά μας. Χιλιάδες ανθρώπων δεν θα εφυλακίζοντο χάριν ολίγων δολλαρίων. Το γεγονός είναι ότι η Προκήρυξις των αρχών μας είναι ένα από τα δυνατώτερα ηθικά έγγραφα των αιώνων. Μάλιστα, εις πολλούς το I.W.W. είναι θρησκεία. Τους προσέφερε «σωτηρίαν», πνευματικήν γαλήνην και ελπίδα διά το μέλλον.
Εκείνο το οποίον μας κρατεί ηνωμένους υπό την φοβεράν αυτήν πίεσιν δεν είναι η οικονομική ανάγκη της υπάρξεως της ενώσεως, αλλά η ελπίς και η έμπνευσις η οποία απορρέει από την αρχήν της ανθρωπίνης ενότητος και παγκοσμίου αδελφότητος, τα οποία είναι η βάσις των αρχών μας. Ο σημερινός κόσμος έχει εξαντληθεί πνευματικώς και ψυχικώς εις την κόλασιν αυτήν της σημερινής κοινωνίας. Θέλουν να βλέπουν κάτι καλλίτερον διά το μέλλον, αν όχι διά τον εαυτόν τους, τουλάχιστον διά τας επερχομένας γενεάς. Ζητούν πνευματικήν απαλλαγήν, η σωτηρίαν της ψυχής ως καλείται, από την αμαρτωλόν ακάθαρτον και άδικον ζωήν της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας. Ζητούν ειρήνη, αγνότητα, δικαιοσύνην, αγάπην και ευτυχίαν, και αισθάνονται πως ηύραν τον κατάλληλον τρόπον όταν γίνωνται μέλη του I.W.W. Τα αισθήματα, αι ιδέαι, αι ηθικαί αρχαί εικόλως διακρινόμεναι μέσω των γραμμών του Προλόγου του I.W.W. έχουν γίνει η άθικτος θρησκεία των πτωχών, και τους συγκρατεί εν τω μέσω μεγάλων περιπετειών, χωρίς να αποβάλλουν ελπίδα. Η θρησκεία αύτη τους ενισχύει να διάγωσι καλήν ζωήν τους καθιστά ισχυρούς ενώπιον των ισχυρών και συμπαθητικούς προς τους αδυνάτους και ανυπερασπίστους. Είναι το ευεργετικός φώς που τους οδηγεί διά μέσου της ζωής.

ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΟ I.W.W.

Χιλιάδες ανέργων θα αναγνώσουν την δήλωσιν αυτήν των αρχών, αντικειμενικών σκοπών και μεθόδων του I.W.W. Η υπερχειλίζουσα σκέψις εις τον νουν σας, το φάσμα που σε καταδιώκει ημέραν και νύκτα και προηγείται πάσης άλλης σκέψεως είναι η εξεύρεσις εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η τροφή, ύπνος και ενδυμασία, χωρίς να καταφεύγης εις την αστυνομίαν ή φιλανθρωπικά σωματεία. Είναι πολύ πιθανόν να παραβλέψης την δήλωσιν αυτήν λέγων: «Αυτό δεν είναι διάγγελμα προς τους ανέργους, ομιλεί μόνον δι’ εκείνους οίτινες εργάζονται. Βιομηχανική οργάνωσις δεν με ενδιαφέρει, εκτός εάν ο κόσμος μου δώσει εργασίαν, και η δήλωσις αυτή δεν λέγει πως. Η θρησκεία του I.W.W. δεν είναι καλλιτέρα διά κενόν στόμαχον από ό,τι είναι αι άλλαι θρησκείαι.
Εκείνη που θα μου περισώση το σώμα εις την παρούσαν ζωήν αξίζει περισσότερον από εκείνην που μου υπόσχεται τον ουράνιον παράδεισον.»
Απηλπισμένε εργάτα! Πολύ πιθανόν αι προηγηθείσαι γραμμαί να σε εβοήθησαν να αναμετρήσης την σοβαρότητα της καταστάσεως, την αιτίαν της κακοτυχίας σου. Πιθανόν να σου έδωσαν μίαν νέαν όψιν των πραγμάτων, η οποία σε ενεδυνάμωσε ατομικώς εις τοιούτον βαθμόν, ώστε να έχης νέον θάρρος προς την ζωήν. Πιθανόν η επισκόπησις αυτή της παγκοσμίου καταστάσεως να σε κατέστησε ικανόν ατομικώς να εύρης εργασίαν. Ελπίζομεν ότι θα κάμης μίαν ακόμη γιγαντιαίαν προσπάθειαν να εύρης την εργασίαν που σου ταιριάζει διά να ζης χωρίς να ζητιανεύης, κλέπτης ή απευθύνεσαι εις την φιλανθρωπίαν. Η ανεργία έχει χτυπήσει το I.W.W. περισσότερον πάσης άλλης εργατικής ομάδος. Οι δρόμοι των πόλεών μας είναι γεμάτοι από ανέργους, πένητας και νηστικούς εργάτας με κάρτες του I.W.W. εις την τσέπην τους, τους οποίους δεν δυνάμεθα να βοηθήσωμεν. Το I.W.W. δεν έχει αποταμιεύματα εκτός από τα χρήματα που ελέμβανε από τους εργάτας αυτούς όταν ηργάζοντο, ή από τα ήδη εργαζόμενα μέλη και τα χρήματα αυτά χρησημοποιούνται κατόπιν αποφάσεως τούτων, δι’ εκπαίδευσιν και οργάνωσιν και διά την ανακούφισιν εκατοντάδων φυλακισμένων.
Το γεγονός είναι πως το I.W.W. ομολογεί ειλικρινώς ότι δεν γνωρίζει κανέναν τρόπον προς ανακούφισιν των ανέργων εκτός της πλήρους εφαρμογής του προγράμματος των I.W.W. Αυτό θα εξαλείψη την ανεργίαν διά παντός. Όχι μόνον θα δώση εργασίαν εις τους ανέργους, αλλά θα βάλη εις εργασίαν και εκείνους που είναι αφορμή της σημερινής του κακοδαιμονίας.
Δεν έχομεν συνεπώς να κάμωμεν καμίαν απολογίαν εις τους ανέργους. Θα σας είπωμεν την καθαράν αλήθειαν. Είσθε θύμα του καταρρέοντος κεφαλαιοκρατισμού. Σας προβάλλεται το μεγάλο ερώτημα: Ο κεφαλαιοκρατισμός ευρισκόμενος κατά γης και ασθμαίνων θα αναζήση, ή θα εξακολουθήση να καταρρέη; Εάν οι εργασίες καλλιτερεύσουν προσωρινώς θα έχης την ευκαιρίαν να εύρης εργασίαν και τότε ελπίζομεν ότι δεν θα παραλείψης να εγγραφής εις το I.W.W. διά να εξαφανισθή η ανεργία.
Ο σκοπός του κεφαλαιοκρατισμού είναι να σύρη την κουρτίνα πέριξ της δυστυχίας σου διά να μη επικοινωνής με τους ανέργους συντρόφους σου. Εάν τα εκατομμύρια εργατών συνήρχοντο και συνεννοούντο ποτέ δεν θα επέτρεπον εις τον εαυτόν τους να είναι διαρκώς πενόμενοι. Θα απεφάσιζον να απαιτήσουν από την κοινωνίαν εργασίαν και ζωήν με τοιούτον τόνον ώστε κάποια ανακούφισις θα επετυγχάνετο. Διότι υπάρχουν αρκετά κεφάλαια να δημιουργηθούν εργασίαι. Πολύ σύντομα θα συγκεντρώσωμεν όλον τον χρυσόν του κόσμου εδώ. Τα αναγκαία του βίου υπάρχουν εν αφθονία εάν διενέμοντο καταλλήλως.
Επί σειράν ετών το I.W.W. έχει εις το πρόγραμμά του την ελάττωσιν της εργασίμου ημέρας ως θεραπείαν κατά της ανεργίας, αλλά η φωνή μας δεν εισηκούσθη. Οι επαγγελματικοί εργάται εργάζονται σκληρότερον διά να διατηρήσουν τας εργασίας των, αδιαφορούντες διά τους ανέργους. Οι εργοδόται δεν αισθάνονται τας δυστυχίας σας. Απ’ εναντίας ευχαριστούνται, διότι τοιουτοτρόπως στραγγαλίζουν εκείνους των εργατών που μισθώνουν. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για σένα. Πολλοί ομιλούν περί θεραπείας της καταστάσεως αλλά αυτό γίνεται προς χαροποίησιν των ανέργων και διά να κερδίζουν χρόνον.
Επαναλαμβάνομεν ότι ευρίσκεσθε εις στενόχωρον θέσιν. Το I.W.W. δεν ηδυνήθη να επιβληθή εις τους κατέχοντας την αρχήν να ελαττώσουν την εργάσιμον ημέραν ως και ακόμη δεν ημπορούμεν να εφαρμώσουμε το πρόγραμμά μας. Έξω από τας φάλαγγάς μας δεν υπάρχουν ειλικρινείς φίλοι σας. Κανείς δεν δύναται να σε σώσει εκτός από τον εαυτόν σου.
Οι άνεργοι πρέπει να συνέλθουν και δημιουργήσουν τόσον θόρυβον εις τον κόσμον ώστε να προκαλέσουν την προσοχήν του κόσμου. Μόνον όταν δημιουργήσουν δημόσιον ζήτημα εις κάθε πόλιν θα σπάσουν την σιγήν του τύπου και προκαλέσουν ενδιαφέρον. Μόνον ο φόβος κοινωνικής ανατροπής θα εξαναγκάση τους εργοδότας ιδιώτας ή κυβερνητικούς, να συναθροισθώσι και εξεύρουν τα μέσα και τους τρόπους.
Εάν ακόμη δύνασθε να στέκεσθε στα πόδια σας, κάμετε συναθροίσεις και επιδείξεις, χωρίς να συγκρούεσθε με τον «νόμον και την τάξην». Ουδεμία σταγών αίματος πρέπει να επιτραπή να χυθή. Τοιαύτα παρατολμήματα δύνανται να αποσοβηθούν, εάν εκδιώκετε τους προβοκατέρς. Αναμφιβόλως οι εργοδόται θα έχουν τους μισθωτούς των μεταξύ σας δημιουργούντας ταραχάς και παραβλάπτοντας τον σκοπόν σας, αλλά υποσκελίσατέ τους. Παρουσιάσατέ τους ονομαστικώς εις τας αρχάς και τον τύπον. Όλα αυτά θα απαιτήσουν χρόνον και χρήματα. Χρόνον έχετε περισσόν. Χρήματα θα λάβετε από τους εργοδότας εάν τους αποδείξετε ότι είσθε αποφασισμένοι.
Μη αποκρύπτεις το γεγονός ότι είσε άνευ εργασίας. Απ’ εναντίας, θα ήτο καλόν διά τους ανέργους να φέρουν πινακίδας επί της ωμοπλάτης των με τας λέξεις, «ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΙΝ». Εάν οι δρόμοι είχον πλημμυρίση με τοιαύτας πινακίδας θα επροκαλείτο η προσοχή του κόσμου, και επί πλέον θα ήτο εύκολον να διακρίνετε τους ανέργους και συσσωματώνεσθε διά κοινήν ενέργειαν. Τοιαύτα μέτρα δυνατόν να μη επιφέρουν ανακούφισιν εντός 24 ωρών, αλλά πάντως θα φέρουν αποτελέσματα.
Αλλά πάλιν, όταν πάρης εργασίαν, τότε σου δίδετε η ευκαιρία να λάβης τα μέτρα σου ώστε να μη συμβή πάλιν. Οργανωθήτε βιομηχανικώς εις τέτοιους μεγάλους αριθμούς ώστε να είσθε ικανοί, με την οργανωμένην σας δύναμιν, να ελαττώσετε την εργάσιμον ημέραν εις τόσας ώρας ώστε να χορηγηθή εργασία εις όλους τους ανέργους. Αυτό θα μας ανακουφίση κάπως μέχρι της ημέρας που θα καταλάβωμεν τας εργασίας και θέσωμεν τέρμα εις την ανεργίαν.
Κυττάξατε ώστε οι άνεργοι να λαμβάνουν τόσην δημοσιότητα όσον είναι δυνατόν να δημιουργηθή, αλλά μακράν από τας φυλακάς και τα νοσοκομεία.
Αυτή είναι η καλλιτέρα συμβουλή που δυνάμεθα να σας δώσωμεν. Και μη λησμονήτε να εγγραφήτε εις το I.W.W. με την πρώτην ευκαιρίαν.
Διά περισσοτέρας πληροφορίας περί του I.W.W. και βιβλίων ή εφημερίδων, γράψατε:


General Secretary Treasurer, I.W.W.
1001 W. Madison Street
Chicago, Illinois

* Η μετάφραση αυτή του προγράμματος της IWW στα ελληνικά έγινε από Έλληνες-μέλη της οργάνωσης και πρέπει να κυκλοφόρησε σε αυτοτελές φυλλάδιο στα τέλη της δεκαετίας του 1910 με αρχές της δεκαετίας του 1920. Μας διατέθηκε δε από το Αναρχικό Αρχείο και Βιβλιοθήκη της Ελβετίας, CIRA, όπου στάλθηκε το 1972, αν κρίνουμε από τη σχετική σφραγίδα πάνω σ’ αυτό. Διατηρήθηκε η ορθογραφία του πρωτότυπου. Επισημάνουμε στον αναγνώστη, ότι στο πρωτότυπο υπάρχουν τυπογραφικά λάθη που καθιστούν δύσκολη ή αδύνατη την ακριβή ανάγνωση των προτάσεων αυτών.