Εργάται,

Σεις των οποίων τα μέλη είνε νεναρκωμένα παρά του ανηλεούς χειμώνος και οίτινες έρχεσθε να θερμανθήτε εις τας πρώτας ακτίνας του ηλίου του Μαΐου. Σεις των οποίων τα τέκνα τρέμουσιν εκ του ψύχους μη έχοντα ενδυναμωτικήν τροφήν προς κατεπράϋνσιν των στερήσεών των. Σεις οι κοπιάζοντες ημέραν και νύκτα και στερείσθε πάντων. Σεις, οι κατηραμένοι παρίαι της νοικοκυρικής κοινωνίας. Σεις, οι αιωνίως εκμεταλλευόμενοι, οι καταπεπονημένοι και οι ηττημένοι εν η ζωή. Απαντήσατε εις την έκκλησίν μας και έλθεται μεθ’ όλων των δυσαρεστημένων, μεθ’ όλων εκείνων οίτινες θέλουσιν να μετασχηματίσωσι τη βδελυράν μας κοινωνίαν, ήτις δεν έχει τέρψεις ειμή δια τους οκνηρούς, τους ραδιούργους και της υψηλής περιωπής κλέπτας, και επιφυλάττει όλας τας πικρίας, όλας τας αθλιότητας δια τους εργαζομένους και παράγοντας.

Έλθετε πάντες να διαδηλώσητε μεθ’ ημών όπως επιτύχητε μεταρρυθμίσεις, αίτινες θα σας φέρωσιν εις την οριστικήν χειραφέτησιν.

Έλθετε ν’ αποτελέσητε αριθμόν πέριξ ημών.

Η κίνησίς σας κατά δεκάδας, κατά εκατοντάδας χιλιάδων, θα εξαρκέση, όπως κάμη να σκεφθώσιν οι κατέχοντες πλούτον και οι τυφλοί κυβερνήται, οίτινες δεν βλέπουσιν ότι νέος τις νόμος ίνα καταποντίση τον παλαιόν κόσμον, μετά των αδικιών του, των ατιμιών του, των εγκλημάτων του.

Έλθετε να διαδηλώσητε υπέρ της μεταρρυθμίσεως ταύτης της ελαττώσεως των ωρών της εργασίμου ημέρας, και όλων των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και θα ίδητε το θαυμάσιον αποτέλεσμα του μεγάλου σας ειρηνικού κινήματος.

Μάθετε απλώς ότι ουδέν επιτυγχάνεται άνευ επανειλημμένων αιτήσεων εκ μέρους των ζητούντων, προς δυναμένους να παραχωρήσωσιν.

Δεν είσθε μόνο 100 εναντίον 1, είσθε 1000, είσθε 10.000 εναντίον 1.

Μην στερηθείτε θάρρους προς αίτησιν των δικαιωμάτων σας.

Ζητήσατε και θα σας παραχωρηθώσι.

Δεν πρόκειται να οπλισθήτε και ν’ αναχωρήσητε εις πραγματικόν πόλεμον εναντίον των κυβερνώντων, πρόκειται να δειχθήτε μόνον, και να είπητε ότι θέλετε τοιούτον πράγμα, ίνα τούτο πραγματοποιηθή.

Αλλά πρέπει να είσθε συμπαγείς, ίνα ο αριθμός σας κάμη να σκεφθώσιν οι κύριοί σας, και υποκύψωσιν υπό την πίεσίν σας.

Εάν δεν πράξετε τούτο, σημαίνει ότι θέλετε να είσθε αιωνίως εις τη διάκρισιν των εκμεταλλευτών σας όπως τα τέκνα σας είνε οι δούλοι ή οι παρίαι δισεκατομμυριούχων τινών νοικοκυραίων, των οποίων ο τιμαριωτισμός εγκαθίσταται υπό τα βλέμματά σας και των οποίων η έπαρσις και η θηριωδία ισοδυναμούται προς τον εγωισμόν και την πλεονεξίαν των.

Αι πολιτικαί μεταρρυθμίσεις, οικονομικαί και κοινωνικαί, δεν αποκτώνται ειμή δι’ αδιαλείπτου αγώνος. Μόνον δια δράσεως συνεχούς και ενεργητικής θα κατορθώσητε οι ίδιοι να χειραφετηθήτε από της νοικοκυροσύνης.

Δράσατε λοιπόν ενούμενοι.

Εγερθήτε λοιπόν αφού είσθε άνδρες.

Ζητήσατε όλοι ομού τα δικαιώματά σας, τα μάλλον αδιαφειλονίκητα.

Ζητήσατε την θέσιν σας εις το συμπόσιον της ζωής, αφού σεις είσθε οι κάμνοντες τα έξοδα και ετοιμάσετε τοιουτοτρόπως δια μεν τον εαυτόν σας την βελτίωσιν της θέσεώς σας, δια δε τα τέκνα σας κοινωνία καλλιτέρραν, όπου η στρατοκρατία, η σφαγή μεταξύ των λαών, η τοκογλυφία, η δουλεία του ανδρός, η εκπόρνευσις της γυναικός και η αμάθεια του παιδός δεν θα είνε η τελευταία λέξις του πολιτισμού.

Έλθετε λοιπόν πάντες οι εργάται και οι δυσαρεστημένοι κατά της σημερινής καταστάσεως εις το Στάδιον, όπου σας καλούσιν οι αδελφοί σας σοσιαλισταί, όπως μετ’ αυτών διαμαρτυρηθήτε κατά της σημερινής αθλίας κοινωνικής καταστάσεως.

Η επί της εορτής 1 Μαΐου Σοσιαλιστική Επιτροπή


* Προκήρυξη-κάλεσμα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Σοσιαλιστικός Σύλλογος», τεύχος 12, 1 Μαΐου 1894, σελ. 4. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε τον ακριβή συγγραφέα της.
 

Ο ήλιος της Αναρχίας ανέτειλε - εξώφυλλο βιβλίου

Ελευθεριακές εκδόσεις Κουρσάλ

 


Στο κτήριο της Ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης στις 18/07/2019

 

Στο SBS Greek στις 18/07/2019

Με τον Ελευθεριακό στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα, 22/01/2018

 

Απόπειρες αναρχικής οργάνωσης στη δεκαετία του 1980 - εξώφυλλο βιβλίου

Ελευθεριακοί και ριζοσπάστες της διασποράς - εξώφυλλο βιβλίου

email

ιστορία αναρχικού κινήματος αναρχικό κίνημα κοινωνικοί αγώνες ιστορία εργατική τάξη επαναστατικό κίνημα Ισπανία, Ελλάδα Ρωσία κοινωνικά κινήματα αναρχική-θεωρία Γαλλία αναρχισμός αναρχοσυνδικαλισμός ζητήματα τέχνης αριστερά εργατικό κίνημα anarchism Ιταλία φεμινισμός κομμουνισμός Αυστραλία ΗΠΑ, Ρωσία, ελευθεριακή εκπαίδευση αντιφασισμός history κοινωνία επαναστατική θεωρία εθνικά ζητήματα αναρχοσυνδικαλιστές διεθνισμός λογοτεχνία μελλοντική κοινωνία ποίηση συνδικαλισμός radicalism αγροτικά κινήματα αναρχικός κομμουνισμός αστικός τύπος Πάτρα Greece πολιτειακό κριτική Μεξικό περιβάλλον καταστολή Βουλγαρία φεντεραλισμός ένοπλη δράση Διασπορά working class εξεγερμένοι διανοούμενοι γεωγραφία syndicalism εξεγέρσεις αγροτικές εξεγέρσεις communism Κούβα communist-party κινητοποιήσεις θέατρο σοσιαλισμός χρονογράφημα Γκόλντμαν βιβλίο Παρισινή Κομμούνα νεκρολογία Άγις Στίνας αναρχικοί Αίγυπτος Πρωτομαγιά σοσιαλιστές φοιτητικό κίνημα αγροτικό ζήτημα Italy Θεσσαλονίκη "\u0395\u03c0\u03af \u03c4\u03b1 \u03a0\u03c1\u03cc\u03c3\u03c9" ευημερία κοινοκτημοσύνη ατομικισμός utopianism Κροπότκιν ένωση τροτσκισμός θρησκεία ληστές Κύπρος μηδενισμός Αθήνα εκλογική δράση Egypt Πύργος Ηλείας ρουμανία Γαριβαλδινοί Ουκρανία προκηρύξεις πρώην οπλαρχηγοί αρχαίο-πνεύμα ρομαντισμός