Ο Γιάννης Καρύτσας εξιστορεί τους καπνεργατικούς αγώνες στο Αγρίνιο του Μεσοπολέμου.

«[Ο]ι καπνεργάτες στο Αγρίνιο εφάρμοσαν, κυρίως κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1920, αυτή τη μορφή πάλης που ο Χομπσμπάουμ ονόμασε "συλλογική διαπραγμάτευση μέσω ταραχών"...

[Α]πό τη μια μεριά, οι συντονισμένες προσπάθειες των καπνεμπόρων να επιβάλουν στην επεξεργασία του καπνού την αγοραία οικονομία συνδεδεμένη με την παγκόσμια αγορά και, από την άλλη, τα βίαια ξεσπάσματα της καπνεργατικής ηθικής οικονομίας επί τη βάσει των αναγκών των εργαζομένων».