ΕΠΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩ

Έτος Δ’ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΓΚΑΝΑΡΑΣ – Αριθ. (15) 2

“Επί τα πρόσω”
εφημερίς εβδομαδιαία – των συμφερόντων του ανθρώπου

“Ουκ εν τω πολλώ τω ευ, αλλ΄ εν τω ευ το πολύ”

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ: ετησία δραχμάς 2 – εξάμηνος δραχ. 4.
Τιμή του φύλλου λεπτά 5

ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
θέλουσιν εισπραχθή, αι μεν εξάμηνοι κατα τας αρχάς του πέμπτου μηνός, αι δε ετήσιαι περί τα τέλη του ενδεκάτου.

Γραφεία διευθύνσεως και διεκπεραιώσεως: ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Διεύθυνσις επιστολών και τηλεγραφημάτων:
Ι.Μ.ΜΑΓΚΑΝΑΡΑΝ   Πάτρας

7  Απριλίου 104 (1896)

Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΑΣ ΑΝΕΤΕΙΛΕ

Δυστυχή εργάτα, έως πότε θέλεις ανέχεσαι την επικρατούσαν άτιμον κατάστασιν;
Έως πότε θα κύπτης τον αυχένα υπό τον ζυγόν της εκμεταλλεύσεως;
Έως πότε, δυστυχή εργάτα, θα εργάζησαι συ και άλλοι θ’ απολαμβάνωσι των κόπων σου;
Έως πότε θα σε παρακολουθή, από της στιγμής καθ’ ήν ήλθες εις την ζωήν μέχρι της στιγμής καθ’ ήν απέρχεσαι ταύτης, η αθλιότης και η πενία;
Έως πότε, δυστυχή και ταλαίπωρε, τον βίον σου θα διάγης εν στερήσεσι και βασάνοις;
Έως πότε θα υποφέρης τας καταδυναστεύσεις και εκμεταλλεύσεις των παχυδέρμων;
Έως πότε θα εργάζησαι απαύστως καθ’ όλην την ημέραν και μέρος της νυκτός και θα στερήσαι όλων, συ ο αληθής παραγωγός πάντων των πραγμάτων;
Έως πότε θα υποφέρης να εκμυζάσαι, να τυραννήσαι, να εκδάρησαι δια πολυποικίλων και πολλαπλών τρόπων παρά των επιτηδείων;
Έως πότε θα υπομένης να αδικλησαι, να ληστεύησαι, να κλέπτησαι;
Έως πότε θα κυλίεσαι εις τας προλήψεις και την αμάθειαν;   
Εργάτα.
Είναι καιρός πλέον να μεταβάλης την οικτράν αυτήν κατάστασίν σου.
Είναι καιρός ν’ απολαύσης και συ τους κόπους σου.
Είναι καιρός, το καχεκτικόν εκ της πείνης και των στερήσεων σώμα σου, να καταστή κανονικόν και ευθύγραμμον.
Είναι πλέον καιρός να παύση η αηδής αυτή κωμωδία.
Είναι καιρός πλέον να λάβης την ελευθερίαν σου.
Είναι καιρός να παύση αυτή η αθλία κατάστασις.
Τι κάθεσαι;
Είναι καιρός πλεόν.
Εργάτα.
Είναι ήδη η ώρα καθ’ ήν πρέπει να ηχήση ο κώδων της Ελευθερίας, της Ισότητος, της Αγάπης.
Είναι ήδη η ώρα κατά την οποίαν πρέπει να δοθή το σύνθημα της ριζικής μεταβολής τη υφισταμένης καταστάσεώς σου.
Εργατα. Ίδε.
Ο ήλιος της αναρχίας ανέτειλε.
Ο ήλιο της Αληθείας, της Επιστήμης, της Δικαιοσύνης.
Ο ήλιος της Αδελφοποιήσεως των λαών.
Ο ήλιος της Ειρήνης, τη Χαράς, της Ευδαιμονίας.
Εργάτα.
Είναι καιρός πλέον.
Τι προσμένεις;

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ

Από ημέρας εις ημέραν η αθλιότης και η πενία, η διαφθορά και η δυστυχία, η κακοδαιμονία και η κακία επικινδύνως επιτείνονται.
Η κατάστασις της εργατικής τάξεως βαίνει γιγαντιαίως επί τα χείρω, δεινουμενη.
Η ανιστότης, η επικρατούσα εν τη παρούση κοινωνία, αυξάνει καταπληκτικώς.
Η απελπισία και η απογοήτευσις των εργατικών τάξεων αυξάνει.
Δεν σας προξενεί τρόμον, ως πλούσιοι, η επικρατούσα αυτή κατάστασις;
Δεν σας φοβίζει το πλήθος των καθ’ εκάστην αυξανόντων πενομένων;
Δεν σας τρομάζουν οι γογκισμοί των θυμάτων σας;
Δεν σας φοβίζει το μέγα τούτο χάσμα το οποίον υπάρχει μεταξύ υμών και των εργατών, και όπερ από ημέρας εις ημέραν αυξάνεται;
Δεν σας προξενεί τρόμον ο επερχόμενος κίνδυνος;
Δεν φοβείσθε μη οι δυστυχείς ούτοι, οι νυν μετά τοσαύτης καρτερίας και υπομονής υποφέροντες την δυστυχίαν, την αθλιότητα, την πενίαν, τας καταπιέσεις σας, εν εσχάτη απελπισία και αποφάσει συσωματούμενοι τιμωρήσωσι φοβερώς και σκληρώς τους αιτίους της αθλίας καταστάσεώς των; Και είναι φοβερά η οργή του λαού όστις επί πολύ υπομείνας απεφάσισε να τιμωρήση.
Τα πράγματα δεικνύουσιν ότι η ημέρα αύτη δεν είναι πολύ μακράν.
Ο κίνδυνος πλησιάζει.
Δεν τον βλέπετε επερχόμενον;
Μήπως η λάμψις και η δίψα του χρυσίου τυφλώνει τοσούτον την όρασίν σας ώστε να μη βλέπητε τον κίνδυνον επικείμενον;
Μήπω ο μαγευτικός ήχος του χρυσίου σας κατέστησε τοσούτον κωφούς και δεν ακούετε τον επικρατούντα εις τας λαϊκάς τάξεις αναβρασμόν;
Στήτε.
Η πλησιάζουσα καταιγίς θα εκσπάση.
Θα εκσπάση κατά της κεφαλής σας.
Μη εξωθείτε επί πλέον τη φρικώδη ταύτην κατάστασιν.
Μη.
Αλλ΄ έλθετε. Ημείς, οίτινες τοσαύτα υφιστάμεθα και υποφέρομεν, ημείς οι οποίοι θεωρούμεν πάντα αδιακρίτως άνθρωπον αδελφόν μας, σας τείνομεν αδελφικώς την χείρα.
Έλθετε να ενωθήτε μεθ’ ημών όπως εν ομονοία και εκ συμφώνου μεταβάλωμεν άρδην την παραλελυμένην και σαπράν κοινωνίαν της σήμερον, την καταρρέουσαν εκ τη ακολασίας και ανηθικότητος.
Έλθετε ίνα εκ συμφώνου ιδρύσωμεν νέαν κοινωνίαν στηριζομένην επί βάσεων στερεών και ακλονήτων, κοινωνίαν η οποία να ζη εν ευτυχία και ευδαιμονία, εν αρμονία και αγάπη, εν ελευθερία και αδελφότητι.

ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑΣ

Προς υμάς, προσφιλείς διδασκάλισσα, απευθύνομαι. Προς υμάς, απευθύνομαι, τα θύματα της σημερινής ανισότητος, τα έρμαια των ιδιοτροπιών της πολιτικής. Προς υμάς, αίτινες δεν γνωρίζετε εάν έχετε την αύριον εξησφαλισμένην. Προς υμάς, αίτινες γνωρίζετε και εννοείτε και αισθάνεσθε καλλίτερον παντός άλλου την κυριαρχούσαν εν τη σημερινή κοινωνία παραλυσίαν και ανισότητα, τ’ αποτελέσματα της οποίας σεις πολύ περισσότερον των άλλων υφίστασθε.
Απευθύνομαι προς υμάς, διότι δύνασθε τα μέγιστα να συντελέσητε, εις τον μέγαν και ευγενή σκοπόν της ανυψώσεως της θέσεως της γυναικός εις την εμπρέπουσαν αυτή περιωπήν.
Προς υμάς τας πνευματικάς τροφιούς, απευθύνομαι, των αθώων και αγνών εκείνων πλασμάτων άτινα κόραι καλούνται, των οποίων η καρδία δεν εσκληράνθη εισέτι εκ των πικριών και των απογοητεύσεων εξ ών πληρούται ο βίος την σήμερον εν τη αισχρά και ανηθίκω, βαναύσω και βαρβάρω, κτηνώδει και αλόγω κοινωνία εν ή ζώμεν.
Πρπς υμάς, απευθύνομαι, αι οποίαι είσθε αι καθοδηγήτριαι των πρώτων βημάτων των πλασμάτων τούτων, της νέας γεννεάς, εν τη κοινωνία.
Ναι, εις υμάς έγκειται να κατορθώσητε τον μέγαν τούτον σκοπόν.
Και θα το κατορθώσηται τότε, οπόταν δίδητε τροφήν πενυματικήν εις τα αθώα ταύτα πλάσματα, υγειά και άδολον.
Διδάξατε αυτά ότι παντός άλλου περισσότερον εν τη παρούση κοινωνία αδικείται η γυνή.
Ότι ο προορισμός της γυναικός εν τω κόσμω δεν είναι να γίνηται κτήμα και δούλη του ανδρός.
Ότι η γυνή πρέπει να ίσταται ίση και ελευθέρα έναντι του ανδρός, υπό ουδεμίαν κυριαρχίαν και κυριότητα.
Ότι η γυνή πρέπει να ήναι κυρία της τύχης της.
Ότι εν τη εκλογή του συντρόφου της η γυνή πρέπει να ήναι ελευθέρα.
Ότι η κοινωνία πρέπει να παρέχη εις την γυναίκα και ις τον άδρα τα μέσα να καταρτίζωσιν οικογένειαν εν αρμονία, ευτυχία και αγάπη βιούσαν. Και ότι δια να κατορθώση η κοινωνία το τοιούτον απαιτείται να εξασφαλίση την υλικήν των μελών της ύπαρξιν.
Ότι η γυνή δεν πρέπει να πωλήται ασυνειδήτως υπό το πρόσχημα του γάμου.
Ότι ο γάμος σήμερον απώλεσε την ανθρωπίνην αξίαν του, διότι δεν είναι νόμιμος και γνήσιος, αλλ’ αναγκαστικός, ως εκ της επικρατούσης, εν τη παρούσα κοινωνία, οικονομικής ανισότητος.
Ότι δεν πρέπει να περιορίζηται η κλίσις της γυναικός προς παν επάγγελμα και πάσαν τέχνην και επιστήμην.
Ότι η γυνή είναι θύμα της σημερινής κοινωνικής παραλυσίας.
Ότι, τέλος, η γυνή πρέπει να συμμετάσχη και ν΄ αγωνισθή μεθ’ ημών εν τω ευγενί αγώνι, εις όν υπερμαχόμεθα, διότι πρόκειται περί της ελευθερίας της, περί της απολυτρώσεώς της.
Ζυμώσατε τον εγκέφαλον των πλασμάτων τους των μετά των ιδεών τυ νωτέρου πνεύματος, όπως γνωρίσωσι τις ο προορισμός και η θέσις της γυναικός εν τη κοινωνία, νυν ότε η καρδία των είναι τρυφερά κι αγνή και οι λόγοι σας θα εύρωσιν ηχώ, ο δ’ εγκέφαλοό των είναι ευμάλακτος, μη αποσκληρανθείς εισέτι εκ των προλήψεων και των εσκωριασμένων ιδεών, μεθ’ ών η κοινωνία την σήμερον πληροί τας νεαράς ταύτας κεφαλάς, και μη απολέσας εισέτι την δύναμιν του ορθώς σκέπτεθαι εκ των φροντίδων του βίου.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ε. ΔΡΑΚΟΥΛΗ
Ο ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΣ

Ο μόνος σκοπός του πολυτευόμενου είναι να μη αφίνη τον εργατικόν κόσμον να μανθάνη την αλήθειαν. Ο μόνος πόθος του είναι να εκλεχθή βουλευτής. Ο μόνη ελεεινή δέησίς του είναι:
- Δος μοι την ψύφον σου, δος μοι την ψήφον σου!
Έχει δε και εκλογείς ηλιθίους, ευκόλως σαγηνευομένους από τα μειδιάματά του,και προθύμους ν΄ ακούουν την αλήθειαν όσον αυτός είναι πρόθυμος να την λέγη. Τι θέλει αυτός ο επίδοξος πρωθυπουργός; Την βασιλείαν της δικαιοσύνης; Όχι. Το καλόν του λαού; Όχι. Παν ό,τι ο πολιτευόμενος θέλει είναι να λάβη την εξουσίαν επί των σκοπώ να κορέση την πλεονεξίαν του και την χυδαίαν φιλοδοξίαν του. Τι θέλουν οι εκλογείς του: Ελευθερίαν, οικονομικήν ανεξαρτησίαν, κοινωνικούς όρους ανθρωπινοτέρους δια να ζουν ως άνθρωποι; Όχι. Παν ότι οι εκλογίς του πολιτευόμενου θέλουν είναι να ριψωσι το αντίθετον κόμμα. Τυραννία μάλιστα, φόροι μάλιστα, αρκεί να ρίψωμεν το αντίθετον κόμμα! Αλλά δεν έχει διαφοράν καμμίαν ποίον κόμμα νικά. Μόνο δια τους πολιτευομένους έχει διαφοράν. Όσον αφορά τους άλλους, οποιονδήποτε κόμμα και αν καταλαμβάνη την εξουσίαν, ο κεφαλαιούχος εξακολουθεί να έχη το χρυσίον του και ο εργάτης τα ράκη του.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΒΑΡΒΑΤΗ

ΕΡΓΆΤΗΣ

Τω αγαπητώ μοι Ι.Μ. Μαγκανάρα
φροντίζω για να βρω δουλειά, παρακαλώ τον ένα
του λέγ’ αφέντη πάρε με να εργασθώ κι εμένα,
να σκάψω για ‘λίγο ψωμί, να θρέψω τα παιδιά μου
να σου δουλέψω και εγώ μ’ αυτόν τον ίδρωτά μου.
Με την αξίνη τη βαρειά σε κουρασμένο ώμο
Γυρίζω για να βρω δουλειά σ’ ένα σ’ άλλο δρόμο.
Όλοι μου λέγουν: έχουμε εργάτας σταις δουλειαίς μας
περίσσιους, τους αναπληρούν τώρα αι μηχαναίς μας.
Αν δε κανένας σε δουλειά με πάρη από λύπη,
το ‘μεροδούλι δεν αρκει και το ψωμί μου λείπει.
Σε παγωμένο έδαφο, σε κρύα ατμοσφαίρα
για το ψωμί μου μοναχά εργάζομ’ όλη ‘μέρα!
σκάπτω τα έγκατα τη γης, στα μεταλλορυχεία
και ζωντανό με θάπτουσι τα χώματα τα κρύα.
Ο ήλιος του καλοκαιριού μου λυώνει το κορμί μου
‘σαν το κερί, μαρτύριο είν’ όλη η ζωή μου.
Σεις που κοιμάσθε ήσυχοι σε πλούσιο κρεββάτι
Που βλέπετ’ όνειρα χρυσά, όταν σφαλάτε μάτι
όπου ξυπνάτε την αυγή με χείλι γελασμένο
‘ρωτήσατε και τον πτωχόν εργάτην τον καημένο,
πόσα τον δέρνουν βάσανα, πόσον ιδρώτα χύνει
για ν’ αποκτήση το ψωμί, που πλούσιος το δίνει
‘σαν να το βγάζη απ’ την καρδιά, με γυγαιτό με πόνο
κι αγανακτεί πώς δούλεψα δώδεμα ώραις μόνο!

Ή «ΕΠΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩ»
Θα πωλήται ανά τας οδούς αντί 5 λεπτών

Τα εγκλήματα και η εξαχρείωσις του λαού οφείλονται εις την ανισότητα της κυκλοφορίας του πλούτου. Πενία, αμάθεια και αθλιότης παρήγαγον τας ουτωσι καλουμένας εγκληματικάς τάξεις δηλαδή τα θύματα τη; ανισότητος.
Πλ Δρακούλης

Μόνο δια της μεταβολής των οικονομικών όρων θ΄ ανυψωθή η θέσις της γυναικός εις την εμπρέπουσαν περιωπήν αυτής, διότι εις πάσαν γυναίκα θα εξασφαλισθή η δύναμις του πορίζεσθαι ανεξαρτήτως άφθονα τα μέσα του βίου της, ίνα βιεί όν τρόπον βούλεται.
Πλ. Δρακούλης

Εν τη νυν πολιτεία ουδέποτε ο άνθρωπος θα δυνηθή να καταστή οικονομικώς ανεξάρτητος κάιτοι όλας τας ημέρας του βίου του δαπανά προς εύρεσιν του άρτου.
Γ. Δημόπουλος

Ο προορισμός ημών δεν είναι να μεταρρυθμίσωμεν το παρόν, αλλά να ανατρέψωμεν αυτό εκ βάθρων ιδρύοντες την κοινωνίαν επί βάσεων τοιούτων ώστε να παρέχηται εγγύησις περί της αδόλου ευτυχίας του ανθρώπου.
«Μεταρρυθμιστής»

Προς εκπλήρωσιν του προορισμού αυτού ο άνθρωπος οφείλει να καταστήση εαυτόν τέλειον αφομοιών εν αυτώ παν καλόν και αοβάλλων εξ εαυτού παν κακόν.
Γ. Δημόουλος

Εν τούτω τω κόσμω δύο λέξεις υπάρχουσιν, εμόν και σον. Εάν ήτο δυνατόν να καταργήσωμεν τας δύο αυτάς λέξεις, η ειρήνη και η ομόνοια ήθελον βασιλεύση επί της γης. Πάντες θα είμεθα ελεύθεροι. Κανείς δούλος ή δουλοπάροικος, είτε ανήρ είτε γυνή. Ο σίτος και ο οίνος κοινά ήθελον είναι.
Ιάκωβος Βαν Μέρανλ

Ένεκα της επικρατούσης σήμερον παραλυσίας εις τας οικονομικάς σχέσεις, ο θεσμός του γάμου σήμερον είναι απλή εμπορική συναλλαγή κανονιζομένη κατά τον νόμον της ζητήσεως και της προσφοράς. Όλοι βλέπομεν πόσον δυσάρεστος είναι η θέσις αγάμου γυναικός μη εχούσης χρήματα. Το νέον κοινωνικόν καθεστώς θα εξαγάγη της θέσεως ταύτης την γυναίκα διότι θα παρέχη εις πάντα νέον και εις πάσαν νέαν τα μέσα όπως σχηματίζουν ευτυχή οικογένειαν. Ούτω οι γάμοι θα γίνωνται λόγω συμπαθείας και ουχί λόγω εμπορείας.
Πλ. Δρακούλης

Η αλήθεια ελευθερώσει υμάς.
Ιησούς Χριστός

-----------

ΔΙΑΤΙ;

Ο άνθρωπος ερχόμενος επί της Γη ουδέν μεθ’ αυτού φέρει, απερχόμενος δε ουδέν λαμβάνει.
Ερχόμενος ο άνθρωπος επί της Γης έχει προορισμόν να διέλθη τον βίον του ως άνθρωπος, ως όν λογικόν και ουχί ως κτήνος.
Ο άνθρωπος ερχόμενος επί του πλανήτου μας έχει τα αυτά δικαιώματα τα οποία έχει και πας άλλος όμοιός του.
Επί της Γης ο άνθρωπος ερχόμενος έχει προοορισμόν ν’ αναπτύξη τας διανοητικάς του δυνάμεις δια να καταστή αντάξιος του ονόματος ό φέρει, δηλαδή όντος λιογικού.

Αλλά διατί ο άνθρωπος εξέκλινε του προορισμού του;
Διατί η ανισότης αύτη μεταξύ των ανθρώπων;
Διατί η διαίρεσις αύτη του ανθρωπίνου γένους εις πλουσίους και πτωχούς, εις πολυμαθείς και αμαθεις;
Διατί η μεταβολή αύτη του ανθρώπου από λογικού όντος εις κτήνος; (Διότι κτήνος καθίσταται εκ της τρυφηλότητας και ακολασίας και ο πλούσιος κτήνος καθίσταται εκ της υπερανθρώπου κοπώσεως και της κακοσυντηρήσεως και ο εργάτης).
Διατί η κατάστασις αύτη;
Διατί;

Διότι κυριαρχεί επί του ανθρωπίνου γένους η βρβαρότης και η κτηνωδία.
Διότι βασιλεύει το εμόν και το σον.
Διότι επιβάλλεται η δύναμις του ισχυροτέρου.
Διότι επικρατεί αμάθεια και τύφλωσις.
Διότι βασιλεύει η αδικία και ασυνειδησία.

Αλλα πλησιάζει η ώρα, καθ ήν μέλλει να δοθή το σημείον της γενικής μεταβολής της αλοκότου αύτης καταστάσεως.
Δεν είναι μακράν η ώρα αύτη.
Δεν βλέπετε πώς σύεται εκ του σφοδρού της αναρχίας ανέμου το σαθρόν σημερινόν κοινωνικόν οικοδόμημα;

--------

ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ

- Κατά τελευταίαν στατιστικήν εν τω Λονδίνω υπάρχουσιν περί τας 18 χιλιάδας γυναίκες και κόραι πεινώσαι και άστεγοι, στερούμεναι παντός χωης πόρου.
- Εις την Δανίαν των ωρών της εργασίας μέσος όρος είναι 12 ώραι καθ΄ εκάστην ημέραν, του δε ημερομισθίου 1000 κατ’ έτος φράγκα.
- Οι εργάται των μεταλλουργίων Λαυρίου λαμβάνουσι τρεις δραχ. την ημέραν. Οι δ’ εργάται των διαφόρων του Πειραιώς εργοστασίων λαμβάνουσιν από μιά δραχ. έως τρεις.
- Εν Ν. Υόρκη πεντακόσιοι πλούσιοι Αμερικανοί έχουσι περιουσίαν άνω των τριών δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Το δολλάριον ισοδυναμεί με πέντε περίπου φράγμα χρυσά.
- Απεστάλη εις το γραφείον μας αγγελία, δι’ ής αγγελλεται, υπο τινών συντρόφων μας, η έκδοσις πλείστων έργων των ελευθέρων Σοσιαλιστών (αναρχικών) της δυτικής Ευρώπης εις τόμους κατά φυλλάδια υπό τον τίτλον «Βιβλιοθήκη Σοσσιαλιστού», προς ευρυτέραν διάδοσιν των ελευθέρων Σοσιαλιστικών (αναρχικών) ιδεών. Ο προσεχώς μέλλων να εκδοθή τόμος θα περιέχη επτά το όλον έργα, εξ΄ ών τα σπουδιαιότερα είναι. «Νέοι Καιροί» υπό Κροοπότκιν, «Εξέλιξις και Εξέγερσις» υπό Ρεκλούς, «Πατρίς και διεθνισμός» υπόι Αμόν, «η Κοινωνια την επαύριον της κοινωνικής εξεγέρσεως» υπό Γκραβ. Έκαστος τόμος θα τιμάται 4 δραχ. και θα αποστέληται κατά φυλλάδια. Οι συνδρομηταί της «Βιβλιοθήκης Σοσιαλιστού» θα λαμβάνωσι και τον «Σοσιαλιστήν», όργανον των ελευθέρων Σοσιαλιστικών ιδεών, κατά περιόδους εκδιδόμενον δωρεάν. Πάσα αίτησις απευθυντέα, Εφημερίς «Σοσιαλιστής» Αθήνας.

-----------------

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ

Γ. Άντ. Λεχαινά. Μας επεστρέψατε το φύλλον μετά της ακολούθου σημειώσεως: «Επιστρέφεται, διότι δεν γνωριζω να αναγιγνώσκω». Δια να μη γνωρίζητε να αναγιγνώσκητε ηδικήθητε παρά της κοινωνίας, επειδή δεν σας παρέσχε και δεν σας εξησφάλισε τα μέσα προς τον σκοπόν τούτον. Η αδικία αυτή ζητούμεν και ημείς να παύση. Αλλά δια να παύση η αδικία αυτή, ως και πάσα άλλη, πρέπει να μεταβληθή η κοινωνία άρδην. Και δια να μεταβληθή άρδην η κοινωνία, είναι ανάγκη να μάθη το πλείστον των μελών της κοινωνίας, ποίος είναι ο αίτιος της απαλλαγής αυτού. Τον αίτιον τούτον και τον τρόπον της απαλλαγής καταδεικνύει η εφημερίς μας. Συ, λοιπόν, πρέπει να λαμβάνης το φύλλον μας μετά περισσοτέρας παντός άλλου χαράς, ως αδικηθείς υπό της κοινωνίας, και να θέτης φίλον σου τινα, ολιγώτερον αδικηθέντα,να σου το αναγιγνώσκει.
Κ. Στ. Αίγιον. Δεν συμφωνούμεν με την ιδεάν σας. Είμεθα κατά των συλλόγων. Τα άρθρα των καταστατικών τούτων περιορίζουσι την θέλησιν του ατόμου. Ο δε περιορισμός της θελήσεως του ατόμου αντίκειται εις τας ιδέας μας. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερος καθ’ όλην την σημασίαν της λέξεως. Αι ιδέαι ημών αναπτύσσονται και διαδίδονται υφ’ εκάστου εξ ημών είτε κατ΄ ιδίαν είτε εν συνεννοήσει μετά των λοιπών συντρόφων μας εργαζομένου.
Α.Δ. Πύργον. Ελήφθη. Ενεγράφητε. Ευχαριστούμεν.
Π. Τσ. Ανδρίτσαιναν. Δελτάριόν σας ελάβομεν.
Σ. Καλ. Αθήνας. Πράγμα επουσιώδες.
«Ανατολήν» Αθήνας. Ελάβατε εκ Κορίνθου επιστολήν;