ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

 

Αίτιον της ιδρύσεως

 

Άρθρ. 1.

 

Αίσθημα υψίστης δικαιοσύνης εξεγειρόμενον εν τη συνειδήσει παντός ακούοντος και αισθανόμενου, βλέποντος και συγκινουμένου και σκεπτομένου εν αγάπη υπέρ του πάσχοντος πλησίον αυτού – ακούοντος τας κατακραυγάς και τας οιμωγάς των αδικουμένων, βλέποντες τα αδικήματα τα ανά πάσαν στιγμήν του καθ’ ημέραν βίου κακούργως διαπραττόμενα υπό την προστασίαν των νόμων του Καθεστώτος - υπαγορεύει την λήψιν συντόνων μέτρων τεινόντων προς την κατάργησιν και αντικατάστασιν του αδικούντος τούτου Καθεστώτος.

 

Άρθρ. 2.

 

Παντός καθεστώτος έργου και δημιουργήματος όντος της διανοίας και της από κοινού συμπράξεως και ενεργείας των ανθρώπων, τοις ανθρώποις δέδοται η συντήρησις ή η κατάργησις και η προς τα βελτίω επί νέων όλως βάσεων σύνταξις αυτού – ως εκ τούτου.

 

Σκοπός της ιδρύσεως.

 

Άρθρ. 3.

 

Μόρφωσις και σύμπηξις νέας Κοινωνίας ερειδομένης επί της από κοινού κτήσεως και χρήσεως πάντων των επιγείων και βιωτικών αγαθών, όπως κοινήν και ανενόχλητον παρέχει η φύσις την χρήσιν του φωτός και του αέρος. Ίνα απηλλαγμένου ούτω του ανθρώπου από τον ζυγόν της δυναστείας της περί την αύριον μερίμνης δυνηθή να προκόψη ηθικώς.

 

Μέσα

 

Άρθρ. 4.

 

Διάδοσις και εξάπλωσις της Πίστεως ότι το ήδη παρά το δίκαιον και την ηθικήν δεσπόζον κοινωνικόν καθεστώς δύναται και πρέπει να μεταβληθή – το δια την διάδοσιν ταύτην.

 

Πρόγραμμα

 

Η κοινωνία πρέπει να βασίζεται επί της αγάπης.

 

Δια να βασισθή επί της αγάπης όλων δέον να εκλείψη ο συναγωνισμός.

 

Δια να εκλείψη ο συναγωνισμός πρέπει όλοι να έχουν το αυτό συμφέρον.

 

Δια να έχουν όλοι το αυτό συμφέρον και ίνα βασιλεύη η γενική και καθολική αγάπη, εξ ης και μόνης η πρόοδος – Έπεται.

 

Κατάργησις της δυναστείας του Κεφαλαίου, ήτοι της χρηματοκρατίας.

 

Δια να καταργηθεί η χρηματοκρατία, ανάγκη, πάσαι αι ατομικαί ιδιοκτησίαι, πάντα τα εν γένει τα παραγωγά πλούτου μέσα, τα της συγκοινωνίας, το έδαφος, τα επί και υπό το έδαφος, τα τε ορατά και τα αόρατα εν περιλήψει να κηρυχθώσι πάντα κτήμα της ολομελείας του Κοινού ως ο αήρ και ο ήλιος.Δια να εγερθεί επί των ερειπίων της χρηματοκρατίας και να εδραιωθή το νέον τούτο Καθεστώς επί της αλληλεγγύης, οφείλει να εγγυηθή ότι παν άτομον θα έχη εξησφαλισμένα δια βίου τροφήν, ενδυμασίαν και στέγην, ότι θα παραλαμβάνη, θα βρεφοκομή, θα νηπιαγωγή, θα διατρέφη και θα εκπαιδεύη παν βρέφος ερχόμενον εν τω κόσμω.

 

Θα εγγυηθή ότι η ελευθερία του προσώπου, του λόγου και της συνειδήσεως είνε απαραβίαστος.

 

Ότι θα καταργήση πάσαν σωματικήν ποινήν.

 

Ότι αντί νοσοκομείων θα έχη υγειοκομεία, θα παρέχη εις τους ανθρώπους αντί ελεημοσύνης δικαιώματα και θα διδάσκη αντί του ψεύδους την αλήθειαν. Εις αντάλλαγμα πάντων τούτων έκαστον άτομον θα εισφέρη ως λίθον του οικοδομήματος τούτου την ατομικήν του αυτοπροαίρετον εργασίαν κατά την κλίσιν και ιδιοφυΐαν αυτού, ήτις εργασία θ’ ανυψωθή εις την περιωπήν εκείνην, την διέπουσαν το όλον κοινωνικόν Καθεστώς, του οποίου θα είνε η κυρία και θεμελιώδης βάσις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

 

Άρθρ. 5.

 

Ο περί υπάρξεως αγών, ο εξασφαλίζων εις τον νικώντα το κτηνικόν μέρος του βίου του ανθρώπου υπό το νυν Καθεστώς, εξαναγκάζει τους πολλούς να τρέπωνται εις έργα αλλότρια των τε σωματικών και διανοητικών κλίσεων και δυνάμεών των. Κατ’ αναπόδραστον λοιπόν ανάγκην οι βιοπαλαισταί ούτοι, ως υποκείμενοι εις την πεπολιτισμένην ταύτην σωματεμπορίαν του λήγοντος 19ου αιώνος τάσσονται εις εν οιονδήποτε επάγγελμα, υπηρεσίαν ή εργασίαν. Οι τοιούτοι, αποδεχόμενοι και ενστερνιζόμενοι το ανωτέρω πρόγραμμα κατά τε το γράμμα και το πνεύμα αυτού, τουτέστιν αποκτώντες το φωτίζον, το ανθρωπικόν έτερον μέρος του βίου του ανθρώπου οφείλουσιν ούτοι προ πάντων να ώσι το υπόδειγμα και ο τύπος του αυστηρού θεράποντος των καθηκόντων, άτινα εν τη κοινωνία του νυν Καθεστώτος ανέλαβον, εξαιρουμένων των προς βελτίωσιν της θέσεώς των προσπαθειών, πάντες δε, εξ ανάγκης, οφείλουσιν υπακοήν εις τους κειμένους νόμους, ακολουθούντες την σοφήν γνώμην αρχαίου φιλοσόφου το «πείθειν ή πείθεσθαι». Διό, μέχρις ότου πεισθώσι τα πλήθη και πληθυνθή η γνώσις, γίνονται δεκτά εις τον σύνδεσμον Κόσμος.

 

Μέλη

 

Άρθρ. 6.

 

Της πραγματοποιήσεως και εμπράκτου εφαρμογής του ανωτέρου προγράμματος αφορώσης ουχί το λίαν προσεχές μέλλον, του δε Συνδέσμου ημών ευρισκομένου εν τω σταδίω τω μορφωτικώ του φρονήματος τούτου, και εν τη αποστολή της διαδόσεως του φρονήματος τούτου, αυτή αύτη η αποστολή επιτάσσει εις τον Σύνδεσμον να έχη τας πύλας αυτού ηνεωγμένας εις πάντα προσερχόμενον και ασπαζόμενον τας αρχάς του ανωτέρω προγράμματος. Κατά συνέπειαν γίνονται δεκτά εις τον Σύνδεσμον Κόσμος μέλη, άνδρες και γυναίκες πάσης εθνικότητος, φυλής, θρησκεύματος ή άνευ θρησκεύματος, πεπαιδευμένοι ή απαίδευτοι, επιστήμονες ή ανεπιστήμονες, εγγράμματοι ή αγράμματοι, πλούσιοι ή πένητες, εργοστασιάρχαι ή εργάται, εργαζόμενοι ή αργούντες ένεκα λόγων ανεξάρτητων της θελήσεώς των, δίκαιοι ή αμαρτωλοί.

 

Άρθρ. 7.

 

Τα μέλη του συνδέσμου Κόσμος θα ονομάζωνται Κόσμιοι, ουχί μόνο προς διάκρισιν άλλων εν Αθήναις σοσιαλιστικών συλλόγων, αν υφίστανται ούτοι, αλλ’ ίνα και κατά την διττήν της λέξεως σημασίαν, αναμιμνησκόμενοι ανά πάσαν του βίου στιγμήν ότι φέρουσι το επίθετον Κόσμιοι, κοσμίως φέρωνται κατά τε τον έμπρακτον αυτών βίον, τας συνεδριάσεις του Συνδέσμου, και τα προς αλλήλους συνηθείας.

 

Άρθρ. 8.

 

Τα μέλη του Συνδέσμου διαιρούνται εις τακτικά και αντεπιστέλλοντα. Και τακτικά μεν είνε τα εν Αθήναις και Πειραιεί διαμένοντα, αντεπιστέλλοντα δε τα εκτός Αθηνών και Πειραιώς διαμένοντα και δια δηλώσεώς των παραδεχθέντα την εγγραφήν αυτών εις τον Σύνδεσμον.

 

Άρθρ. 9.

 

Μέλος τακτικόν απερχόμενον των Αθηνών η του Πειραιώς και εγκαθιστάμενον αλλαχού θεωρείται αντεπιστέλλον.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

 

Καθήκοντα και υποχρεώσεις των μελών

 

Άρθ. 10.

 

Έκαστον μέλος οφείλει να προσέρχηται εις τα τακτικάς συνεδριάσεις του Συνδέσμου, καλούμενον δε υπό της Επιτροπής και εις τα εκτάκτους, εκτός αν αποχρώντες λόγοι υπ’ αυτού προς την Επιτροπήν γνωστοποιούμενοι, το εμποδίσουν.

 

Άρθρ. 11.

 

Παν μέλος οφείλει να εργάζηται προς ευόδωσιν και διάδοσιν του προγράμματος και των αρχών του Συνδέσμου, απόδειξις δε τούτου θα είνε η εις τον Σύνδεσμον τη ενεργεία αυτού προσηλύτισις και εγγραφή νέων μελών.

 

Άρθρ. 12.

 

Παν μέλος όπερ ήθελεν αντιληφθή τι ή πληροφορηθή προς βλάβην ή όφελος του Συνδέσμου, υποχρεούται να το ανακοινοί πάραυτα εις την Επιτροπήν.

 

Άρθρ. 13.

 

Αναφυομένης διαφοράς οιασδήποτε μεταξύ δύο ή πλειόνων μελών, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουσι, πριν ή προσφύγωσιν εις τα δικαστήρια, να υποβάλωσι την διαφοράν των εις την διαιτησίαν της Επιτροπής, ήτις καταβάλλει προσπαθείας προς συνδιαλλαγήν.

 

Άρθρ. 14.

 

Εις ουδέν των τακτικών μελών επιτρέπεται δημοσίευσις έχουσα χαρακτήρα σοσιαλιστικόν άνευ της συναινέσεως της Επιτροπής, παν δε μέλος παραβαίνον την παρούσαν διάταξιν διαγράφεται του καταλόγου των μελών.

 

Άρθρ. 15.

 

Τα μέλη οφείλουσι να παρέχωσι προς άλληλα πάσαν εφικτήν βοήθειαν και συνδρομήν.

 

Άρθρ. 16.

 

Τα μέλη οφείλουσι να προσαγορεύωσιν άλληλα δια της λέξεως αδελφός.

 

Άρθρ. 17.

 

Έκαστον μέλος υποχρεούται να καταβάλη άπαξ μεν ως δικαίωμα εγγραφής τουλάχιστον δραχμήν μίαν, εβδομαδιαίαν δε συνδρομή λεπτά 25.

 

Άρθρ. 18.

 

Παν μέλος δύναται να καταβάλλη την ανωτέρω συνδρομήν προπληρωτέαν κατά μήνα, τριμηνίαν ή κατ’ έτος. Εκτός δε τούτου δύναται να προσφέρη οιονδήποτε ποσόν ως δωρεάν εις το ταμείον του Συνδέσμου.

 

Άρθρ. 19.

 

Τα αδικαιολογήτως επί εξάμηνον καθυστερούντα την συνδρομήν αυτών μέλη στερούνται του δικαιώματος της ψήφου.

 

Άρθρ. 20.

 

Τακτικόν μέλος προτιθέμενον ν’ αναχωρήση της έδρας του Συνδέσμου, επίσης και αντεπιστέλλον ερχόμενον εις αυτήν, οφείλει να γνωστοποιήση τούτον εις την Επιτροπήν του Συνδέσμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

 

Δικαιώματα των μελών και Αρχαιρεσίαι

 

Άρθρ. 21.

 

Πάντα τα τακτικά μέλη έχουσι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

Άρθρ. 22.

 

Άπαντα τα τακτικά μέλη συνέρχονται αυτοδικαίως κατά την πρώτην Κυριακήν του Μαρτίου εκάστου έτους εις ετησίαν γενικήν συνέλευσιν δια τας αρχαιρεσίας του Συνδέσμου εν τω δια προηγουμένης δημοσιεύσεως της Επιτροπής οριζομένω τόπω.

 

Άρθρ. 23.

 

Ένα μήνα προ της ετησίου γενικής συνελεύσεως η Επιτροπή συγκαλεί τα μέλη εις έκτακτον συνεδρίασιν προς εκλογήν τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, εντολής εχούσης να εξελέγξη την λογοδοσίαν της υφισταμένης Επιτροπής, τα του ταμείου κ.λπ., μη διακοπτόμενης ως εκ τούτου της τακτικής λειτουργίας της υφισταμένης Επιτροπής μέχρις της ημέρας της γενικής συνελεύσεως των αρχαιρεσιών, καθ’ ην και μόνην παύεται λειτουργούσα η τέως Επιτροπή.

 

Άρθρ. 24.

 

Κατά την γενικήν συνέλευσιν η συνεδρίασις διευθύνεται υπό της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής κατά την εξής τάξιν. Ο πρεσβύτερος των μελών αυτής προεδρεύει της συνεδριάσεως, ο νεώτερος εκτελεί χρέη γραμματέως, ο δε τρίτος εισηγητού, αναγιγνώσκων την γραπτήν επί των πεπραγμένων λογοδοσίαν της τέως Εφορευτικής Επιτροπής και εισηγούμενος εις την συνέλευσιν το πόρισμα της ιδίας εξελέγξεως επί παντός ζητήματος των πεπραγμένων της τέως Επιτροπής της λογοδοσίας αυτής ως επίσης και του ταμείου, μεθ’ ο καλεί τα μέλη προς ψηφοφορίαν δια την εκλογήν των νέων αρχών, μετά την εκλογήν των οποίων η Εξελεγκτική Επιτροπή παραδίδουσα εις τα νέας αρχάς τα αρχεία του Συνδέσμου καταθέτει την εντολήν της.

 

Άρθρ. 25.

 

Κατά τας αρχαιρεσίας ρητώς απαγορεύεται η υποψηφιότης και εκλογή των μελών της τέως Επιτροπής, εξαιρουμένου του ταμείου, του οποίου η υποψηφιότης δύναται να επαναλαμβάνηται πάντοτε.

 

Άρθρ. 26.

 

 Ο γραμματεύς εκλέγεται υπό της Επιτροπής εκ των μελών του Συνδέσμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

 

Περί συνεδριάσεων

 

Άρθρ. 27.

 

Αι συνεδριάσεις διαιρούνται εις τακτικάς, εκτάκτους και ετησίας. Αι τακτικαί γίνονται καθ΄ εκάστην δεκαπενθημερίαν, αι έκτακται οσάκις ήθελε προσκληθή υπό της Επιτροπής, αι δ’ ετήσιαι κατά τας διατάξεις του Άρθρου 22.

 

Άρθρ. 28.

 

Η απαρτία της συνελεύσεως μόνον κατά τας ετησίας συνεδριάσεις αποτελείται εκ του ημίσεως πλέον ενός των τακτικών μελών, η δε νόμιμος πλειονοψηφία εκ του ημίσεως των παρευρισκομένων μελών πλέον ενός. Εν ελλείψει δε απαρτίας συνεδριάσεως τινος προσκαλούνται αύθις τα μέλη εντός 15 ημερών, οπότε η συνεδρίασις θεωρείται εν απαρτία, οσοσδήποτε και να είνε ο αριθμός των παρευρισκομένων.

 

Άρθρ. 29.

 

Πάσα κατά πλειοψηφίαν ληφθείσα απόφασις ισχύει και δια τα μη παρευρεθέντα εις την συνεδρίασιν μέλη. Εν περιπτώσει δε ισοψηφίας εν συνεδριάσει του Συνδέσμου αποφασίζει η Επιτροπή, εν δε ταις ιδιαιτέραις συνεδριάσει της Επιτροπής εν περιπτώσει ισοψηφίας αποφασίζει ο ημερησίως προεδρεύων.

 

Άρθρ. 30.

 

Η απαρτία εν ταις εκτάκτοις συνεδριάσεσιν αποτελείται τουλάχιστον παρευρισκομένων του ενός τρίτου των τακτικών μελών πλέον ενός, ειδοποιουμένων προς τούτο παρά της Επιτροπής είτε δημοσιογραφικώς, είτε εγγράφως ή και προφορικώς.

 

Άρθρ. 31.

 

Δια τας κατά δεκαπενθήμερον τακτικάς συνεδριάσεις, ως αφωρώσας ουχί μόνο την συνέντευξιν των μελών αλλά κυρίως την από του βήματος διδασκαλίαν εις το Κοινόν, τουτέστιν εις πάντας τους προσερχομένους είτε διατελούσιν ούτοι μέλη είτε μη, δεν υπάρχει λόγος απαρτίας.

 

Άρθρ. 32.

 

Αι κατά δεκαπενθήμερον τακτικαί συνεδριάσεις προεδρεύονται υφ’ ενός των μελών της Επιτροπής εκ περιτροπής κατά την αλφαβητικήν τάξιν του ονομαστικού καταλόγου, ως επίσης και αι έκτακτοι.

 

Άρθρ. 33.

 

Κατά τας ιδιαιτέρας συνεδριάσεις της Επιτροπής η απαρτία αποτελείται παρευρισκομένων τουλάχιστον των 4 μελών αυτής. Ισχύουσι δε αι κατά πλειοψηφίαν αποφάσεις αυτής.

 

Άρθρ. 34.

 

Τας ιδιαιτέρας συνεδριάσεις της Επιτροπής διευθύνει εν έκαστον των μελών αυτής εκ περιτροπής κατά την αλφαβητικήν τάξιν του ονομαστικού καταλόγου.

 

Άρθρ. 35.

 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συνδέσμου καταχωρίζονται εις επί τούτου βιβλίον και υπογράφονται υπό των παρευρισκομένων μελών της Επιτροπής και του γραμματέως, ως επίσης και τα πρακτικά των ιδιαιτέρων συνεδριάσεων της Επιτροπής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

 

Καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής

 

Άρθρ. 36.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή, εις ην και μόνη ανατίθεται η ανωτάτη εποπτεία και διεύθυνσις του Συνδέσμου, οφείλει α) αγρύπνως να επιβλέπη την αυστηράν τήρησιν των αρχών και του προγράμματος του Καταστατικού υπό των μελών κατά τε τας συνεδριάσεις αυτών και την εν γένει πορείαν του Συνδέσμου, β) το οικονομικόν μέρος του Συνδέσμου, γ) τα δημοσιεύματα αυτού, δ) την διεύθυνσιν των διεθνών σχέσεων του Συνδέσμου και ε) την από του βήματος διδασκαλίαν προς το κοινόν κατά τας τακτικάς συνδριάσεις, οσάκις εγκρίνει τους διδάξοντες ή αναγνώσοντας.

 

Άρθρ. 37.

 

Προκειμένου περί διαδηλώσεων, συλλαλητηρίων ή περί πολιτικής πορείας οιασδήποτε του Συνδέσμου και εν γένει περί παντός ζητήματος σπουδαίου, αφορώντος αυτήν την ύπαρξιν και τον σκοπόν του Συνδέσμου, η Επιτροπή καθήκον έχει να προσκαλέση εις έκτακτον συνεδρίασιν τον Σύνδεσμον, όστις δια της αποφάσεώς του υποδεικνύει την πορείαν και τα ληπτέα μέτρα, τα οποία οφείλει να ακολουθήση η Επιτροπή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’

 

Καθήκοντα Ταμίου

 

Άρθρ. 38.

 

Ο ταμίας οφείλει να τηρεί τακτικόν βιβλίον εσόδων και εξόδων, εις το οποίον να καταγράφη πάντα τα εισπραττόμενα χρήματα και πάσας τας πληρωμάς, τας οποίας εκτελεί κατόπιν εντάλματος εκδιδομένου υπό της Επιτροπής ενυπογράφου υπ’ αυτής κι ενσφραγίστου, είνε δε προσωπικώς υπεύθυνος δια πάσαν πληρωμήν μη κατά τα άνω οριζόμενα γινομένην. Προς τούτοις οφείλει καθ’ εκάστην τριμηνίαν να δίδη λογοδοσίαν της καταστάσεως του ταμείου ενώπιον το Συνδέσμου εν τακτική συνεδριάσει, επικυρουμένην δια της υπογραφής της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’

 

Καθήκοντα γραμματέως

 

Άρθρ. 39.

 

Ο γραμματεύς οφείλει να συντάττη εν τω οικείω βιβλίω τα πρακτικά των συνεδριάσεων του τε Συνδέσμου και της Επιτροπής, να καταγράφη εν τω μητρώω τα ονόματα των τε τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών, να τηρή την αλληλογραφίαν του Συνδέσμου κατά τας υπαγορεύσεις της Επιτροπής, να φυλάττη τα αρχεία του Συνδέσμου και να εκτελή εν γένει πάσαν γραφικήν εργασίαν επιβαλλομένην υπό των αναγκών της υπηρεσίας του Συνδέσμου. Να τηρή πρωτόκολλον εν τω οποίω να καταχωρίζη περίληψιν πάντων των εξερχομένων και εισερχομένων εγγράφων, να προσυπογράφη δε τα εντάλματα, τα διπλώματα και εν γένει παν έγγραφον της Επιτροπής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’

 

Περί πόρων

 

Άρθρ. 40.

 

Πόροι του Συνδέσμου είνε α) η εκ δραχμής εισφορά εγγραφής εκάστου μέλους και η δωδεκάδραχμος ετησία συνδρομή των μελών (άρθρον 17), β) τα κατά προαίρεσιν χορηγούμενα άπαξ του έτους χρηματικά δώρα (άρθρον 53), γ) αι τυχόν ονομαστικαί δωρεαί ή ανώνυμοι εις είδη ή χρήματα παρά τε μελών και φίλων της ιδέας, δ) αι εκ του εκδοθησομένου δημοσιογραφικού οργάνου καθαραί εισπράξεις και ε) πας άλλος απρόβλεπτος χρηματικός πόρος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’

 

Περί δαπανών

 

Άρθρ. 41.

 

Ο Σύνδεσμος θέλει συντηρεί αίθουσαν εν η να τηρώνται τα αρχεία και το γραφείον του Συνδέσμου, τον φωτισμόν, τα γραφικά κτλ. Αντί δαπάνης εγκρινομένης υπό της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Άρθρ. 42.

 

Θα συντηρή δημοσιογραφικόν όργανον εκπροσωπούν τας αρχάς του Συνδέσμου, άμα ως οι πόροι του ταμείου δύνανται να διαθέσωσι δραχμάς χιλίας επί τω σκοπώ τούτω κατά τους εν ιδιαιτέρω κεφαλαίω του Καταστατικού διαλαμβανομένους όρους.

 

Άρθρ. 43.

 

Εν περιπτώσει ασθενείας, δυστυχήματος ή θανάτου τινός των μελών ο Σύνδεσμος θα παρέχη πάσαν αρωγήν, εφ’ όσον οι πόροι του ταμείου το επιτρέπωσι μετά την συμπλήρωσιν του δια την έκδοσιν της εφημερίδος εν τω επομένω άρθρω οριζομένου ποσού, εν απορία δε του ταμείου θα συγκαλήται έκτακτος επί τούτου συνέλευσις προς συλλογήν εράνων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’

 

Περί Τύπου.

 

Άρθρ. 44.

 

Η Επιτροπή υποχρεούται, άμα το ταμείον έχη διαθέσιμον το ποσόν των χιλίων δραχμών να προβή εις την έκδοσιν δημοσιογραφικού οργάνου φέροντος τον τίτλον ΚΟΣΜΟΣ (όργανον του εν Αθήναις ομώνυμου Σοσιαλιστικού Συνδέσμου).

 

Άρθρ. 45.

 

Προτού δε προβή εις την έκδοσιν οφείλει να καλέση εις έκτακτον συνεδρίασιν τα μέλη, εις α θα υποβάλη την εκλογήν ενός διευθυντού και δύο βοηθών τη συντάξεως της εν λόγω εφημερίδος εξ εννέα υποψηφίων, τους οποίους προτείνει αυτή η Επιτροπή προς εκλογήν εις τον Σύνδεσμον. Ο δ’ εξ αυτών λαβών παρά της Νομαρχίας την άδειαν της εκδόσεως ουδόλως θεωρείται ατομικός ιδιοκτήτης του φύλλου, αλλ’ απλώς εντολοδόχος του Συνδέσμου εις ον και μόνον ανήκει το φύλλον και η έκδοσις αυτού.

 

Άρθρ. 46.

 

Η διεύθυνσις της συντάξεως της εφημερίδος οφείλει να τηρή κατά γράμμα τας αρχάς και το πνεύμα του προγράμματος και του Καταστατικού.

 

Άρθρ. 47.

 

Η Επιτροπή καθήκον έχει απαράβατον να εποπτεύη αγρύπνως την υπό της συντάξεως αυστηράν τήρησιν του ανωτέρω άρθρου, εν περιπτώσει δε παραβάσεως, να προσκαλή εις έκτακτον συνέλευσιν τα μέλη προς αντικατάστασιν του προσωπικού της συνάξεως, ο διευθυντής της οποίας θα εργάζηται επί μισθώ υπό της Εφορευτικής Επιτροπής εγκρινομένω.

 

Άρθρ. 48.

 

 Παρ’ ουδενός των συνδρομητών θα ζητήται η συνδρομή του φύλλου προς της λήξεως του εξαμήνου και της τακτικής εκδόσεως του φύλλου κατά το εξάμηνον τούτο.

 

Άρθρ. 49.

 

Εκτός της ιδρύσεως της εφημερίδος η Επιτροπή θα καταβάλλη ιδιαιτέραν μέριμναν και προσπάθειαν προς ίδρυσιν βιβλιοθήκης του Συνδέσμου, εφ’ όσον δε οι πόροι αυτού το επιτρέπωσι, θα δαπανά προς εκτύπωσιν μεταφράσεων και συγγραφών σοσιαλιστικών συγγραμμάτων και φυλλαδίων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’

 

Γενικαί διατάξεις

 

Άρθρ. 50.

 

Αυστηρώς επιβάλλεται εις πάντα τα μέλη στωική αδιαφορία προς πάντας τους πολιτευομένους και τα πολιτικά αυτών προγράμματα.

 

Άρθρ. 51.

 

Εις την Εφορευτικήν Επιτροπήν ανατίθεται η φροντίς και επαγρύπνησις της αυστηράς τηρήσεως του προηγουμένου άρθρου, πάσα δε συνέλευσις τακτική είτε έκτακτος αποπειρωμένη την αθέτησιν τούτου έστω και δια ψηφίσματος απολύτου πλειοψηφίας θεωρείται άκυρος και μη γενομένη, η δε Εφορευτική Επιτροπή έγκυρος, ισχύουσαι δε και σεβασταί αι αποφάσεις αυτής επί τοιούτων ζητημάτων. Και τούτο προς επεξήγησιν του άρθρου 37.

 

Άρθρ. 52.

 

Πάσα χρηματική καταβολή, συνδρομή, δώρον ή ευεργέτημα εις χρήματα ή εις άλλα είδη επ’ ουδενί λόγω επιστρέφονται εις τους καταβαλόντας αυτά, είτε διατελούσιν ούτοι είτε μη μέλη.

 

Άρθρ. 53.

 

Κατά την ετησίαν γενικήν συνέλευσιν μετά το πέρας των αρχαιρεσιών και την ανάρρησιν νέων αρχών, η νέα εκλεγείσα επιτροπή θα έχη ανηρτημένον παρά την είσοδον κιβώτιον, ένθα οι βουλόμενοι εκ των μελών καταθέτουσι χρηματικήν τινα δωρεάν, το σύνολον των οποίων παραλαμβάνει η επιτροπή και εγγράφει εις το βιβλίον των πρακτικών, όπως δοθή εις τον ταμίαν.

 

Άρθρ. 54.

 

 Κατά την ετησίαν γενικήν συνέλευσιν δύνανται να γίνωσι προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, υπό μεν των τακτικών μελών δι’ εγγράφων προτάσεων 15 ημέρας προς της γενικής συνελεύσεως, υπό δε των αντεπιστελλόντων προς μηνός. Η παραδοχή δε ή η απόρριψις των προτάσεων απόκειται εις την απόλυτον πλειονοψηφίαν των παρευρισκομένων μελών. Καλώς εννοουμένου ότι ουδεμία κατά κεραίαν μεταβολή δύναται να επενεχθή εις τα Άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, του Καταστατικού και εις τα δέκα Άρθρα το εν τω 4ω άρθρω αναφερομένου προγράμματος, και εις τα άρθρα 37, 50, 51 και 61.

 

Άρθρ. 55.

 

Πάσα επιστολή είτε προς τον Σύνδεσμον, είτε προ της Εφορευτικήν Επιτροπήν, είτε προσωπικώς εις εν έκαστον των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής εν τη ιδιότητί του ταύτη είτε προς τον ταμίαν απευθυνομένη θα αποσφραγίζηται παρόντων τριών μελών τουλάχιστον της Επιτροπής ή του ταμίου και δύο μελών αυτής ή του γραμματέως και δύο μελών αυτής. Αυστηρώς δε απαγορεύεται η παραβίασις της διατάξεως ταύτης.

 

Άρθρ. 56.

 

Η σφραγίς του Συνδέσμου θα φέρη το απεικόνισμα της υδρογείου σφαίρας εν ακτινοβολούση περιφερεία, εντός δε της περιφερείας ταύτης και επί της υδρογείου σφαίρας τας λέξεις «Σοσιαλιστικός Σύνδεσμος Αθηνών Κόσμος».

 

Άρθρ. 57.

 

Τη σφραγίδα ταύτην θα φυλάττη η Εφορ. Επιτροπή ποιουμένη πάσαν χρήσιν αυτής εις πάντα τα επίσημα έγγραφα του Συνδέσμου και την οποίαν οφείλει να παραδίδη μετά των αρχείων εις την διάδοχον αυτής Εφορ. Επιτροπήν.

 

Άρθρ. 58.

 

Το παρόν Καταστατικόν μετά του κατωτέρω Ιδιαιτέρου Κανονισμού των Συνεδριάσεων τυπωθήσεται εις φυλλάδια, άτινα εν μεν τη α’ σελίδι θα φέρωσι τον αύξοντα αριθμόν και το όνομα του μέλους, εις ο ανήκει, προσυπογραμμένον υπό της Εφορ. Επιτροπής και του γραμματέως, χρησιμεύον δε εις αυτό ως δίπλωμα μέλους του Συνδέσμου κατά τον εξήν τύπον.

 

Άρθρ. 59.

 

Την ούτω συμπληρωθείσαν και αποσπασθείσαν σελίδαν την φέρουσαν την δήλωσιν εκάστου μέλους, ο γραμματεύς, αφού εγγράψη εις το μητρώον το όνομα του δηλώσαντος, καταθέτει εις τα αρχεία.

 

Άρθρ. 60.

 

Ουδεμία τροποποίησις του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται προ της συγκροτήσεως της προσεχούς ετησίας συνελεύσεως.

 

Άρθρ. 61.

 

Εις ουδέν των μελών επιτρέπεται η πρότασις περί διαλύσεως του Συνδέσμου Κόσμος, του οποίου η χρονική διάρκεια προώρισται τόση, όση και του φυσικού κόσμου.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

 

Άρθρ. 1.

 

Εκάστης συνεδριάσεως προεδρεύει εις μεν τας γενικάς ετησίους συνελεύσεις ο κατά τας διατάξεις του άρθρου 24 οριζόμενος, εις δε τας τακτικάς και εκτάκτους ως και τας ιδιαιτέρας συνεδριάσεις της Επιτροπής οι κατά τας διατάξεις των άρθρων 32 και 34 υποδεικνυόμενοι.

 

Άρθρ. 2.

 

Τα περί απαρτίας των διαφόρων συνεδριάσεων ορίζονται εις τας διατάξεις των άρθρων 28, 30, 31 και 33.

 

Άρθρ. 3.

 

Εις πάσας τας συνεδριάσεις της τε Επιτροπής και των μελών, εξαιρουμένων των κατά δεκαπενθήμερον, δεν επιτρέπεται η παρουσία προσώπων ξένων και μη μελών του Συνδέσμου.

 

Άρθρ. 4.

 

Εν περιπτώσει ασθενείας, αποδημίας και εν γένει απουσίας εις τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, ενός ή πλειόνων μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, η Εφορευτική Επιτροπή δύναται ν’ αντικαταστήση τα απουσιάζοντα αυτής μέλη εκ του καταλόγου των επιλαχόντων κατά τας αρχαιρεσίας κατά σειράν πλειοψηφίας.

 

Άρθρ. 5.

 

Αι εργασίαι των συνεδριάσεων βαίνουσι κατά τον εξής τρόπον: α) Ανάγνωσις και επικύρωσις των πρακτικών της προηγουμένης συνεδριάσεως υπό του γραμματέως, β) Έκθεσις υποθέσεων εκκρεμών ή νέων, γ) Ακρόασις εκθέσεων ή προτάσεων εκ μέρους των μελών και παντός εγγράφου αφορώντος ουσιώδεις υποθέσεις του Συνδέσμου.

 

Άρθρ. 6.

 

Καθήκον του προέδρου αυστηρώς επιβαλλόμενον είνε να τηρή την τάξιν κατά τας συνεδριάσεις μη επιτρέπων τον λόγον η εις εν έκαστον των μελών κατά την υπ’ αυτού ορισθείσαν σειρά και απαγορεύων αυστηρώς τας διακοπάς προς πάντα διακόπτοντα τον ομιλούντα.

 

Άρθρ. 7.

 

Κατά τας συζητήσεις επί παντός θέματος, ουδενί επιτρέπεται να λάβη τον λόγον πλέον η δις επί του αυτού ζητήματος, ουδένα υπερβή το χρονικό διάστημα των δέκα λεπτών είτε πρωτολογών είτε δευτερολογών εν ταις τοιαύταις συζητήσεσι.

 

Άρθρ. 8.

 

Ο προεδρεύων, τη συναινέσει της εφορευτικής Επιτροπής, δύναται να παρατείνη ή να βραχύνη πάσαν συνεδρίασιν.

 

Άρθρ. 9.

 

Αι αρχαιρεσίαι και παν ζήτημα προσωπικόν φέρον χαρακτήρα διεξάγονται δια μυστικής ψηφοφορίας.

 

Άρθρ. 10.

 

Απαγορεύεται ρητώς πάσα πολιτική, θρησκευτική και προσωπική συζήτησις και ομιλία, παν δε το μη προβλεπόμενον υπό του παρόντος Καταστατικού ζήτημα λύεται κατ’ απόφασιν της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Ανεγνώσθη, εσυζητήθη και ενεκρίθη παμψηφεί.

 

Εν Αθήναις, τη 19Φεβρουαρίου 1895

 

Η Συντακτική Επιτροπή (κατά αλφαβητικήν τάξιν των επωνύμων)

 

Ηρακλής Αναστασίου

 

Μιχαήλ Αντωνιάδης

 

Στυλιανός Δ. Μουσούρης

 

Χαραλάμπης Σκαλησιάνας

 

Κωνσταντίνος Συνοδινός

 

Γενομένων των κατά τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού αρχαιρεσιών εν γενική των μελών συνελεύσει, εξελέγη δια το έτος 1895-1896 Εφορευτική μεν Επιτροπή απαρτιζομένη κατά σειράν πλειοψηφίας εκ των εξής μελών:…».

 

Τα 5 προαναφερόμενα μέλη μαζί με τους Αντώνιο Γαβαλά και Εύπλου Καλπακίδη, επρόκειτο να αποτελέσουν την Επιτροπή του Συνδέσμου με γραμματέα τον Χ. Σκαλησιάνα. Φαίνεται, όμως, ότι δεν εξελέγη τέτοια επιτροπή ή δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα ονόματα των μελών της. Επίσης, ο Σύνδεσμος περιόρισε τη δράση του στην Αθήνα και τον Πειραιά, ενώ ούτε το δημοσιογραφικό όργανο «Κόσμος» φαίνεται ότι εκδόθηκε.