logo2

ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ

Ενώπιον αρκετού πλήθους, εκ νέου χθές ο εκ των συντακτών της Πελοποννήσου κ. Γ. Παπαλεξανδρόπουλος έλαβε τον λόγον εν τη πλατεία Γεωργίου. Σκοπός της δευτέρας ομιλίας ήτο η αναγγελία προς το πλήθος, ότι ο Διευθυντής της Αστυνομίας κ. Στυμφαλιάδης κατήγγειλεν αυτόν τε και τον κ. Σριφτόμπολαν επί υποκινήσει στάσεως κατά των αρχών του τόπου δια της πρώτης ομιλίας των, και η διαμαρτυρία τρόπον τινα αυτού, ότι αυτός απλώς ήλεγξε την αστυνομικήν δράσιν του μηνυτού του. Επί τη ευκαιρία επανέλαβε την σύστασιν όπως οι πολίται ανενεχθώσιν εις την Κυβέρνησιν και ζητήσωσι την μέριμναν αυτής προς μεταβολήν του Αστυνομικού καθεστώτος, συνάμα δε και λήψιν υπόψη του επί των πλειστηριασμών ψηφίσματος. Ωνομάσθη και πενταμελής επιτροπή, εις ην ετέθη και το όνομα του κ. Μ. Γ. Σακελλαρίου, εν παντελεί αυτού αγνοία, εφ ω και ηναγκάσθη ο ημέτερος Αρχισυντάκτης να δηλώση εις εν εκ των μελών της Επιτροπής ότι δεν ηδύνατο να δεχθή την εντολήν ταύτην.

(Νεολόγος, 24 Μαϊου 1899)

 

ΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΩ

ΜΗΝΥΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΔΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΗΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ

Η δίκη αυτή ορισθείσα διά την χθές προσείλκυσε από πρωίας άπειρον πλήθος, όπερ κατέκλυζε τους διαδρόμους και τας κλίμακας του Δικαστηρίου. Αλλ’ η υπόθεσις εγγεγραμμένη εις το πινάκιον μεταξύ των τελευταίων υποθέσεων ηνάγκασε τον κ. Πρόεδρον να καλέση τους ενδιαφερομένους, ίνα συνεννοηθώσι και επιστρέψωσι μετά μεσημβρίαν.

 

Μετά μεσημβρίαν ο αυτός συνωστισμός και η αυτή περιέργεια εκ μέρους του πλήθους.

 

Το δικαστήριον συνέκειτο εκ τακτικών δικαστών των κ.κ. Κινδύνη, Πηλείδου, Καμπιώτου και Χοΐδα, προεδρεύοντος του κ. Δημητρακοπούλου. Εισαγγελεύς ήν ο κ. Δεκάριστος.

 

Αφού εκενώθη ο χώρος, ο προωρισμένος διά του κ.κ. δικηγόρους ο καταληφθείς ενωρίς υπό των περιέργων εκφωνείται η υπόθεσις και καλείται ο κ. Παπαλεξανδρόπουλος να καταλάβη το ειδώλιον του κατηγορουμένου. Αλλ’ ο κ. Παπαλεξανδρόπουλος ευθύς φέρων ένστασιν αναβολής ελλείψει των μαρτύρων της υπερασπίσεως, ην υποστηρίζει ο συνήγορος αυτού κ. Α. Γεωργακόπουλος δι’ ολίγων είπων ότι «δικαίως απουσιάζουν οι μάρτυρες, διότι δεν ετηρήθη απ’ αρχής η τακτική σειρά της εκφωνήσεως και ως εκ τούτου υπέθεσαν οι περισσότεροι, ότι η συζήτησις θα εγίνετο βραδύτερον, υπολογίσαντες τον χρόνον εκ του αριθμού, ον έφερες η εγγραφή αυτής εν τω πινακίω». Ο κ. Εισαγγελεύς απέκρουσε την ένστασιν της αναβολής ως αβάσιμον, καθόσον πάντες λέγει οι μάρτυρες εκλήθησαν νομίμως και προσηκόντως και ώφειλον να είνε παρόντες. Μετά μικράν συνδιάσκεψιν η έναστασις της αναβολής απερρίφθη και ήρξατο η εκτύλιξις της υποθέσεως απόντος του κατηγορουμένου.

Ο Κ. Α. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΔΗΣ

Πρώτος καλείται ο μηνυτής κ. Α. Στυμφαλιάδης, Διευθυντής της Αστυνομίας Πατρών, όστις αρχόμενος λέγει ότι δεν ήτο παρών κατά το συλλαλητήριον, αλλ’ ότι μετά την διάλυσιν τούτου μεταβάς εις την πλατείαν, αντελήφθη ότι όλων τα βλέμματα εστρέφοντο περίεργα κατ’ αυτού, δεν ηδύνατο δε να εννοήση το αίτιον. Επληροφορήθη όμως αμέσως παρά πολλών, ότι ο κ. Παπαλεξανδρόπουλος ομιλήσας προς τον λαόν εξύβρισε την αστυνομίαν, αποκαλέσας τον μεν διευθυντήν «ανίκανον και ψευσθέντα ενώπιον του βασιλέως, τους δε αστυφύλακας κλέπτας και ότι συνέστησεν εις τον λαόν να δράξη τα όπλα και να καταλύση τας αρχάς συνιστών επανάστασιν και πολιτοφυλακήν».

 

ΠΡ. Παρά τίνων τα ηκούσατε αυτά;

 

ΜΑΡ. Παρά πολλών, ων τα ονόματα δεν ενθυμούμαι. Πιστεύω δε εις το αξιόπιστον των προσώπων αυτών και βεβαιώ ότι ελέχθησαν, καθόσον είνε το απάνθισμα της από τριετίας πολεμικής, ην κατ’ εμού εξασκεί η εφημερίς, ης ο κατηγορούμενος τυγχάνει συντάκτης. Δι’ άρθρων πυρίνων επιτίθεται πάντοτε λέβρως ου μόνον κατά της αστυνομίας αλοκλήρου, αλλά και κατ’ εμού προσωπικώς. Και διά ν’ αποδείξω την αλήθειαν των λεγομένων μου, παρακαλώ να μοι επιτρέψητε να σας αναγνώσω διάφορα άρθρα της εφημερίδος αυτής, παρ’ ων θέλετε σχηματίσει πεποίθησιν εδραίαν χωρρίς να λάβητε ανάγκην να σας το βεβαιώσουν μάρτυρες· και αναγιγνώσκει διαφόρυς περικοπάς άρθρων της «Πελοποννήσου».

 

ΠΡ. Τι συμπεραίνετε κ. Στυμφαλιάδη ότι τα έγραφον αυτά, ίνα σας υβρίσωσι προσωπικώς;

 

ΜΑΡ. Όταν εκ συστήματος υβρίζει τις δεν υβρίζει η με σκοπόν να προσβάλη. Πλείστοι δε πολίται πολλάκις μοί εξέφρασαν την απορίαν, πως ενώ καθ’ εκάστην υβρίζουν αι δυο εφημερίδες «Χρόνος» και «Πελοπόννησος» αστυνομίαν και διευθυντήν και αρχάς μένουν ακαταδίωκτοι· εις μάλιστα μοι είπεν ότι ήτο προδιατεθειμένος εάν εξηκολούθουν την τακτικήν ταύτην να προκαλέση συλλαλητήριον κατά της ασρανείας των αρχών, αι οποίαι άφινον ακαταδιώκτους τας ανωτέρω εφημερίδας.

 

ΕΙΣΑΓ. Προσωπικώς διά ποίων φράσεων σας εξύβρισαν;

 

ΜΑΡ. Ότι εψεύσθην προς τον Βασιλέα, ότι είμαι ανίκανος κ.τ.λ.

 

ΕΙΣΑΓ. Ποίον το ελετήριον, ένεκα του οποίου καταφέρετο καθ’ ημών ο κατηγορούμενος;

 

ΜΑΡ. Επιτρέψατέ μοι κύριε Εισαγγελεύ να σας είπω ότι άλλως δεν δύναμαι να εξηγήσω την τακτικήν αυτών ταύτην ή εκ συστάσεως γενομένην. Ομάς τις, ής προεξάρχει ο κατηγορούμενος, συνεπεφάσισαν φαίνεται από κοινού να κηρύξωσι τον πόλεμον κατά της αστυνομίας και του Διευθυντού αυτής και να ζητήση, αμφοτέρων την εξόντωσιν,… (ψιθυρισμοί και θόρυβος εκ του ακροατηρίου). Ηθέλησαν να με εξυβρίσωσι προσωπικώς και τούτο το βεβαιώ επί το λόγω της τιμής μου και του όρκου μου. Πόλεμος καθ’ εαυτό προσωπικός· σήμερον κάνει τούτο ο Στυμφαλιάδης, αύριον εκείνο… και ούτω καθ’ εξής. Tι εζήτουν; την αντικατάστασίν μου και ευχής έργον θα ήτο να μετατιθέμην εντεύθεν προ πολλού, διότι και η υπηρεσία είνε μεγάλη και το καθήκον βαρύ, πλήρες πικριών, ως και οι ίδιοι αντελήφθητε πρότινος εκ του θορύβου του ακροατηρίου.

 

ΠΡ. Αρκετά. Καθίσατε κ. Στυμφαλιάδη και αι υπηρεσίαι σας εξετιμήθησαν αρκούντως ενταύθα. Είσθε ανώτερος των ύβρεων και δεν σας φθάνουν αι αποδοκιμασίαι των ακροατηρίων.

 

Μιχ. Παπαδόπουλος, δικηγόρος

 

Δεύτερος Μάρτυς καλείται ο κ. Μιχ. Παπαδόπουλος, δικηγόρος. Λέγει ότι δεν ήτο παρών κατά το συλλαλητήριον, αλλ’ ήκουσε παρ’ άλλων ότι ο κ. Παπαλεξανδρόπουλος ομιλών εσύστησεν προς τον λαόν πολιτοφυλακήν και ότι διά φράσεων, ας δεν ενθυμείται ήδη, εξύβρισε τον Διευθυντήν της Αστυνομίας. Τον κ. Παπαλεξανδρόπουλον δεν τον γνωρίζει κατά βάθος, γνωρίζει μόνον ότι είνε συντάκτης της «Πελοποννήσου». περί δε του κ. Στυμφαλιάδου λέγει ότι είνε έντιμος χαρακτήρ και ως τοιούτον τον υπολήπτεται, ουδέ πταίει δε αν τα κατώτερα όργανα ενίοτε παρεκτρέπονται.

Γ. Σουλιώτης δικηγόρος

Καταθέτει ότι εκάθητο εις το καφφενείον καθ’ ήν ώραν ωμίλει ο κατηγορούμενος, και αντελήφθη ότι ο λόγος επρόκειτο περί αστυνομίας, αλλά δεν έδωσε προσοχήν και διά τούτο δεν δύναται να διατυπώση συγκεκριμένως τας φράσεις, αίτινες εθεωρήθησαν εξυβριστικαί.

Κ. Θωμόπουλος δικηγόρος

Ο μάρτυς λέγει ότι ήτο παρών, ότι ήκουσε του κατηγορουμένου ομιλούντος κατά της αστυνομίας και του Διευθυντού αυτής ύβρεις, διά των φράσεων ότι «εψεύσθη προς τον Βασιλέα, ότι εδείχθη ανίκανος, και ότι ωνόμασε ενίους των αστυφυλάκων κλέπτας».

Δημ. Γούναρης δικηγόρος

Ο κ. Γούναρης καταθέτει ότι δεν ήτο παρών κατά την ομιλίαν του κατηγορουμένου. Παρ’ άλλων όμως ήκουσεν ότι εξυβρίσθη η ασυνομία και ο Διευθυντής αυτής κ. Στυμφαλιάδης. Τον κ. Στυμφαλιάδην, λέγει, εγνώρισεν ως ένα εκ των ολίγων Διευθυντών, οίτινες διεκρίθησαν επί δραστηριότητι και επιμελεία των κοινών.

Δ. Σωτηριάδης

Δεν ήτο, λέγει, παρών και ήκουσε παρ’ άλλων τούτο μόνον· ότι ο κατηγορούμενος αγορεύων είπεν ότι είνε ανάγκη να συστήσωμεν πολιτοφυλακήν. Αποδίδει την συγκρότησιν του συλλαλητηρίου, καθώς και παν ό,τι εγράφη παρά του κατηγορουμένου εις λόγους κομματικούς, και ουδέποτε κατά του προσώπου του κ. Στυμφαλιάδου, αλλά εις το αξίωμα όπερ φέρει.

 

Ο κ. Εισαγγελεύς

 

Μετά την εξέτασιν των μαρτύρων ο Εισαγγελεύς κ. Δεκάριστος δι’ ολιγίστων υπεστήριξε το κατηγορηρήριον, αποδόσας πρόθεσιν εις την εξύβρισιν, καθόσον ο νόμος, λέγει, χωρίζει τα όρια του ελέγχου και της εξυβρίσεως, ως δε απεδείχθη εκ της αποδεικτικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος δεν ήλεγξεν, αλλ’ εξύβρισε την Αστυνομίαν και προσωπικώς τον Διευθυντήν και κατέληξε ζητήσας να επιβληθή εξάμηνος φυλάκισις εις τον κατηγορούμενον.

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Μετά την αγόρευσιν του κ. Εισαγγελέως το Δικαστήριον των Πλημμελειοδικών, αποσυρθέν εξέδοτο την απόφασίν του κηρύξαν ένοχον εξυβρίσεως τον κατηγορούμενον, καταδικάσας αυτόν εις ενός έτους φυλάκισιν ερήμην.

 

Αναβολή δίκης Στριφτόμπολα

Επειδή είχε παρέλθει ήδη η ώρα, ανεβλήθη διά την σήμερον η δίκη του ετέρου των μηνυθέντων κ. Αλ. Στριφτόμπολα.

(Νεολόγος, 29 Μαϊου 1899)

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

Εξεδικάσθη χθές ενώπιον του Πλημμελειοδικείου η κατά του Γεωρ. Παπαλεξανδροπούλου συντάκτου της «Πελοποννήσου» υπόθεσις επί εξυβρίσει εν συλλαλητηρίω του Διευθυντού της αστυνομίας κ. Στυμφαλιάδου. Το Δικαστήριον των Πλημμελειοδικών μετά την διαδικασίαν επέβαλεν εις τον κατηγορούμενον φυλάκισιν δεκαπενθήμερον ειρήσθω δε ότι προ τινος είχε καταδικασθή εις ενός έτους φυλάκισιν ερήμην.

(Νεολόγος, Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 1901, αριθ. 2615, σελ. 1)