logo2

Σαν σήμερα, 5 Οκτώβρη 1909, αθηναϊκές εφημερίδες, όπως και άλλες σε διάφορες χώρες του κόσμου, φιλοξένησαν τα συμβάντα για την εκτέλεση του αναρχικού παιδαγωγού Φρανσίσκο Φερρέρ υ Γκουάρδια. Πάντως, τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν κάνουν καν λόγο για το αναρχικό κίνημα και τις ελευθεριακές ιδέες του Φερρέρ, ενώ μια ανταπόκριση από την Αίγυπτο εξισώνει τους κοινούς εγκληματίες με τους αναρχικούς.

Τα δημοσιεύματα παρατίθενται στη συνέχεια από τις αθηναϊκές εφημερίδες “Σκριπ” και “Εμπρός” καθώς και δύο ανταποκρίσεις, μια από την Κέρκυρα και μια από την Αίγυπτο”.

ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΦΕΡΡΕΡ

Κατάμεστος κόσμου όλων των τάξεων η αίθουσα χθες της Εταιρείας των Φίλων του Λαού. Ενωρίς προσήλθον πλείστοι όσοι αντιπρόσωποι του επιστημονικού, εμπορικού, εργαζόμενου κόσμου της πρωτευούσης, ίνα εν ονόματι του Ελληνικού Λαού, του αείποτε φιλελευθέρου, διαμαρτυρηθούν δια τον άδικον φόνον του μάρτυρος της Ελευθερίας καθηγητού Φερρέρ.

Της συνελεύσεως προήδρευσεν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου κ. Καζάζης, όστις δι’ ολίγων ποιησόμενος εισαγωγήν επί του έργου του θύματος, έδωξε τον λόγον εις τον δικηγόρον κ. Κ. Σ. Σοκόλην όστις διά λόγου μεστού των μεγάλων ιδεών, αίτινες σήμερον επικρατούσι παρά τω πεπολιτισμένω κόσμω και πολλών περί της παρ’ ημίν καταστάσεως υπαινιγμών κατέδειξε δι’ ολίγων, την σπουδαίαν σημασίαν την οποίαν ενέχει δια την ανθρωπότητα, η πνευματική επικοινωνία των λαών, όταν προσβάλλωνται θεμελιώδεις αρχαί της ελευθερίας και του δικαίου.

Ο κ. Σοκόλης επραγματεύθη εμβριθέστατατα τα των ιδεών τούτων, αίτινες προ παντός επιζητούσι του ατόμου την μόρφωσιν και οικονομικήν ευεξίαν ίνα επιτευχθώσι του Έθνους τα ιδανικά καταδείξας ότι η σημερινή απομόνωσις του Ελληνικού λαού, δεν οφείλεται ή εις το ότι δεν παρακολουθεί τας νέας ιδέας της ελευθερίας, αλλ’ εμμένει εις τας παλαιάς, αίτινες απλώς εγήρασαν δια την Δύσιν.

Πατριωτικώτατα ανέφερεν ότι η συμμόρφωσις ημών με αυτάς, μόνο στοιχείον προόδου απαραίτητον δια την ελευθερίαν και το μεγαλείον της πατρίδος ημών αποτελούσι και κατέληξε εις το συμπέρασμα, ότι μόνον συμμεριζόμενοι τον τρόπον του σκέπτεσθαι των άλλων λαών, αφού η των κυβερνήσεων επικοινωνία διαρκώς υπήρξεν απατηλή, ιδίως τελευταίως, μόνο ούτω θα δυνηθώμεν πνευματικώς να επικοινωνήσωμεν με την Δύσιν και έχωμεν τας συμπαθείας των λαών, όπως χάρις εις την κοινότητα των ιδεών η Ευρώπη ολόκληρος επανέστησεν υπέρ ημ.ών κατά το 1821.

Τον εμβριθέστατον και πλήρη νέων ιδεών δια τον τόπον μας λόγον του κ. Σοκόλη επηκολούθησαν ραγδαία χειροκροτήματα, μεθ’ ό οι συνελθόντες εψήφισαν το ακόλουθον ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Παρά τους πρόποδας της Ακροπόλεως ένθα κατά πρώτον ελατρεύθη και εδοξάσθη η ιδεώδης παρθένος θεά, η από του υψηλού λόφου φωτίσασα τον κόσμον σύμπαντα με τας φωτοβόλους και διαυγείς της ελευθερίας ακτίνας, ο λαός των Αθηνών σήμερον Κυριακήν 4 Οκτωβρίου 1909 και ώραν 4 μ.μ. συνελθών εν των καταστήματι της Εταιρείας των Φίλων του Λαού, υπό την προεδρίαν του Καθηγητού του Πανεπιστημίου κ. Καζάζη κατόπιν αγορεύσεως του κ. Κ.Σ.Σοκόλη δικηγόρου, εφήφισαν τα εξής:
Διαμαρτύρεται εν ονόματι της ελευθερίας της συνειδήσεως διά τον άδικον φόνον του μεγάλου πολίτου και αποστόλου Φερρέρ.
Ψηφίζει όπως διαβιβασθώσι τη οικογενεία του μάρτυρος τα συλλυπητήρια του φιλελευθέρου Ελληνικού Λαού.
Και εντέλλεται όπως σταλή αντίγραφον του παρόντος ψηφίσματος τοις κ. Δημάρχοις Μαδρίτης και Βαρκελώνης, καθώς και τοις εφημερίσι της Δύσεως.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γιαννικόπουλος Γ. δικηγόρος, Γούσκος Γ. δικηγόρος, Ζώρας Θάνος δικηγόρος, Κόκκορης Ι. ηλεκτρολόγος μηχανικός, Μακκάς Γ. δικηγόρος, Μοσχονήσιος Χρ. ιατρός, Πανουριάς Α. δικηγόρος, Ρούμπος Σ. δημοσιογράφος, Χαΐμης Μ. δημοσιογράφος, ανταποκριτής της “Τριμπούνας”.

Η “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΝΩΣΙΣ”

Συνελθούσα εκτάκτως η “Πανεπιστημιακή Ένωσις” επί τω αδίκω θανάτω του Φερρέρ απέστειλε το ακόλουθον τηλεγράφημα εις τον πρύτανιν του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης και προς την εφημερίδαν “Ματέν” των Παρισίων.
“Εξανιστόμενοι προ του εγκλήματος κατά της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης του διαπραχθέντος εναντίον του μάρτυρος Φερρέρ, οι Έλληνες φοιτηταί, από των προπόδων της Ακροπόλεως, βάθρου προαιωνίου της Ελευθερίας, διαμαρτύρονται ενώπιον της περιϋβρισθείσης ανθρωπότητος, συμμετέχοντες του γενικού πένθους. “Πανεπιστημιακή Ένωσις”

“Σκριπ”, 5 Οκτωβρίου 1909

***

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΕΡΡΕΡ

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Χθες περί την 4ην μ.μ. εις την αίθουσαν της Εταιρίας των Φίλων του Λαού ενώπιον πολυπληθεστάτου ακροατηρίου εκ διαφόρων λαϊκών τάξεων και κυρίως εξ επιστημόνων, συγκεντρωθέντος ίνα διαμαρτυρηθεί κατά του απανθρώπου θανάτου του υπέρ των ελευθεριών των λαών αγωνισθέντος Φερρέρ, ωμίλησεν ο δικηγόρος κ. Σοκόλης παραστήσας ότι ο θάνατος τούτου υπήρξε προβολή κατά των λαϊκών δικαιωμάτων, επεβάλετο δε εις τον Ελληνικόν λαόν να υψώση φωνήν διαμαρτυρίας μετά των άλλων λαών της υφηλίου κατά παντός υπομονευτού της ελευθερίας καθόσον πρώτος ο Ελληνικός λαός εδίδαξε ταύτην.

Μετά τον λόγον του κ. Σοκόλη, ανεγνώσθη το ακόλουθον ψηφισμα, όπερ εγένετο δια βοής δεκτόν:

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Παρά τους πρόποδας της Ακροπόλεως ένθα κατά πρώτον ελατρεύθη και εδοξάθη η ιδεώδης παρθένος θεά, η από του υψηλού λόφου φωτίσασα τον κόσμον σύμπαντα με τας φωτοβόλους και διαυγείς της ελευθερίας ακτίνας, ο λαός των Αθηνών σήμερον Κυριακήν 4 Οκτωβρίου 1909 και ώραν 4 μ.μ. συνελθών εν των καταστήματι της Εταιρείας των Φίλων του Λαού, υπό την προεδρίαν του Καθηγητού του Πανεπιστημίου κ. Καζάζη κατόπιν αγορεύσεως του κ. Κ.Σ.Σοκόλη δικηγόρου, εφήφισαν τα εξής:
Διαμαρτύρεται εν ονόματι της ελευθερίας της συνειδήσεως διά τον άδικον φόνον του μεγάλου πολίτου και αποστόλου Φερρέρ.
Ψηφίζει όπως διαβιβασθώσι τη οικογενεία του μάρτυρος τα συλλυπητήρια του φιλεελευθέρου Ελληνικού Λαού.
Και εντέλλεται όπως σταλή αντίγραφον του παρόντος ψηφίσματος τοις κ. Δημάρχοις Μαδρίτης και Βαρκελώνης, καθώς και τοις εφημερίσι της Δύσεως.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γιαννικόπουλος Γ. δικηγόρος, Γούσκος Γ. δικηγόρος, Ζώρας Θάνος δικηγόρος, Κόκκορης Ι. ηλεκτρολόγος μηχανικός, Μακκάς Γ. δικηγόρος, Μοσχονήσιος Χρ. ιατρός, Πανουριάς Α. δικηγόρος, Ρούμπος Σ. δημοσιογράφος, Χαΐμης Μ. δημοσιογράφος, ανταποκριτής της “Τριμπούνας”.

Η “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΝΩΣΙΣ”

Η “Πανεπιστημιακή Ένωσις” απέστειλε σχετικώς πορος την άδικον θανάτωσιν του Φερρέρ το ακόλουθον τηλεγράφημα προς τον πρύτανιν του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης και προς την εφημερίδαν “Ματέν” των Παρισίων:
“Εξανιστόμενοι προ του εγκλήματος κατά της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης του διαπραχθέντος εναντίον του μάρτυρος Φερρέρ, οι Έλληνες φοιτηταί, από των προπόδων της Ακροπόλεως, βάθρου προαιωνίου της Ελευθερίας, διαμαρτύρονται ενώπιον της περιϋβρισθείσης ανθρωπότητος, συμμετέχοντες του γενικού πένθους. “Πανεπιστημιακή Ένωσις”

“Εμπρός”, 5 Οκτωβρίου 1909

***

ΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΦΕΡΡΕΡ
————
ΙΔ. ΤΗΛ. ΤΟΥ “ΕΜΠΡΟΣ”

ΚΕΡΚΥΡΑ, 6 Οκτωβρίου . — Η Στοά των Τεκτόνων εν εκτάκτω ολομελεί συνεδριάσει απεφάσισεν όπως τηλεγραφικώς μεταβιβάσει προς το κέντρον των Παρισίων την έντονον διαμαρτυρίαν του και το πένθος του δια τον άδικο θάνατον του Φερρέρ, παρακαλούσα όπως συμπεριληφθή εις την σταλθησομένην εις Μαδρίτην κοινήν διαμαρτυρίαν απασών των Στοών. Οι καθηγηταί και οι μαθηταί της ενταύθα Εμπορικής Σχολής τηλεγραφικώς προς το “Βήμα” της Ρώμης, εξέφρασαν την διαμαρτυρίαν των και την θλίψιν των δια τον άδικον θάνατον του εργάτου του πνεύματος Φερρέρ, ανακριβές όμως είνε ότι εις ένδειξιν πένθους διεκόπησαν τα μαθήματα.

“Εμπρός” 5 Οκτωβρίου 1909

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΦΕΡΡΕΡ
(ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ)
ΚΑΪΡΟΝ, 23 Οκτωβρίου.- Δεν ήτο δυνατόν άλλως τε να γίνη. Η Αίγυπτος περικλείει στοιχεία παντοειδή, παντοδαπά, πολύμορφα, επομένως και σοσιαλιστάς και ριζοσπάστας και αναρχικούς. Διότι πας εγκληματίας είτε κοινός είτε πολιτικός, εις δύο τόπους κυρίως καταφεύγει εις την Αίγυπτον και την Αμερικήν.
Λοιπόν και οι παρεπιδημούντες εν Καΐρω, Ιταλοί, Ισπανοί και Έλληνες διωργάνωσαν την παρελθούσαν Κυριακήν διαδήλωσιν προς διαμαρτυρίαν κατά του τουφεκισμού του σοσιαλιστού Ισπανού Φερρέρ.
Το γεγονός διά τους αναγνώστας του “Εμπρός” δεν θα είχε σημασίαν αν μη εις την διαδήλωσιν τούτην δεν συμμετείχον και Έλληνες.
Οι διαδηλωταί συγκεντρώθησαν έξωθεν ενός θεάτρου και ήκουσαν μερικούς λαϊκούς ρήτορας.