logo2

 

Η σύλληψις του κ. Μαγκανάρα

Εκτός της καταδιώξεως των Αρνελλιστών ήρξατο και η καταδίωξις των ως αναρχικών θεωρουμένων. Αι Αρχαί μας, κατόπιν ανωτέρας διαταγής συνέλαβον τον κ. Ι. Μαγκανάραν, όστις άλλοτε μεν ήτο υπεύθυνος συντάκτης της αναρχικής εφημερίδος «Επί τα Πρόσω», εξακολουθεί δε ακόμη να γράφη εν αυτή. Ο συλληφθείς ωδηγήθη εις την Μοιραρχίαν μέχρι ου αποφασισθή, εάν θα προφυλακισθή ή όχι. Πληροφορούμεθα, ότι εκτός του συλληφθέντος, θα επιδιωχθή η ανακάλυψις και σύλληψις άλλων αναρχικών.

Αν δεν απατώμεθα δε, σήμερον εν τω Πλημμελειοδικείω δικάζεται ο αυτός Μαγκανάρας επί απειθεία κατά των Αρχών. Η υπόθεσις δεν είνε σχετική με τα πρόσφατα γεγονότα, δεν γνωρίζομεν όμως πόθεν έχει την αρχήν της η εισαγωγή του συντάκτου της «Επί τα Πρόσω» εις το Πλημμελειοδικείον.

(Νεολόγος, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 1898, Αριθ. 1278, σελ. 2)

 

 

ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ

Η Ανάκρισις εξακολουθεί πάντοτε τας ενεργείας της δια την ανακάλυψιν των εν τη πόλει μας Αναρχικών. Εκλήθη παρά του κ. Ανακριτού ο κ. Σπ. Λιναράς, όστις θεωρείται ως εις εκ των κυριωτέρων ενταύθα αναρχικών. Ανακριθείς ούτος επ’ αρκετήν ώραν απελύθη είτα, διότι ουδεμία περίπτωσις συνέτεινε προς φυλάκισίν του. Η Ανάκρισις θα εξακολουθήση το έργον της, εξετάζουσα πάντα όστις εφαίνετο συμμεριζόμενος τας ιδέας των αναρχικών

(Νεολόγος Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 1898, Αριθ. 1279, σελ. 3)

 

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ

Ο συλληφθείς και φυλακισθείς προχθές ως αναρχικός Ι. Μαγκανάρας, εδικάσθη χθές εις το Πλημμελειοδικείον διά τι επιλήψιμον δημοσίευμά του καταχωρηθέν εις την «Επί τα Πρόσω». Ο Μαγκανάρας κηρυχθείς ένοχος κατεδικάσθη εις τρίμηνον φυλάκισιν.

(Νεολόγος Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 1898, Αριθ. 1279, σελ. 3)

 

 

ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ

Υπό των αστυνομικών οργάνων συνελήφθη χθές ο Α. Κ. Σταυρόπουλος, όστις ανήκεν εις την ομάδα των ενταύθα Αναρχικών. Ο συλληφθείς κατηγορείται, ότι μετά του φυλακισθέντος αναρχικού Ι. Μαγκανάρα εδίδασκον αναρχικάς ιδέας εις τα πέριξ της πόλεως μας χωριά. Η αστυνομία τον απέστειλεν εις τον ανακριτήν κ. Ιωαννίδην, όστις τον υπέβαλεν εις τακτικήν ανάκρισιν.

(Νεολόγος Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 1898, Αριθ. 1281, σελ. 2)

 

 

«ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ

Επί δύο σχεδόν μήνας κρατούνται εις τας φυλακάς ο Μήλας, ο Κισκιλόπουλος και οι λοιποί ως αναρχικοί χαρακτηρισθέντες, πράγματι όμως φιλόνομοι πολίται, και μόλα ταύτα ουδεμία περί αυτών ελήφθη πρόνοια.

Είνε καιρός υποθέτομεν να εκδοθή το σχετικόν βούλευμα και ή να απολυθώσιν εάν αποδειχθώσιν αθώοι ή να παραπεμφθώσιν εις το κακουργιοδικείον εάν όντως είνε ένοχοι. Προς τι αυτή η εκκρεμότης η άσκοπος.»

(«ΕΜΠΡΟΣ», ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, διευθυντής Δ. ΟΙΚ. ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ, Σάββατον 18 Απριλίου 1898, σελ. 2)

 

 

ΕΙΣ ΤΑΣ φυλακάς των Πατρών κρατείται διαρκώς ο Ιωάννης Μαγκανάρας, συντάκτης της Εφημερίδος «Επί τα Πρόσω» ήτις παρά της Δικαιοσύνης εχαρακτηρίσθη ως αναρχική. Και άλλοτε εδικάσθη, αλλά καλώς δεν εθυμούμεθα αν πρόκειται περί νέας κατ’ αυτού κατηγορίας ή κρατείται ακόμη υπόδικος δια την παλαιάν. Οτιδήποτε και αν συμβαίνη, δεν αποκλείεται ως φρονούμεν το στάδιον της επιείκειας δια ζωηρόν νέον όστις ενόμισεν ότι διά των άκρων αρχών είνε δυνατή η βελτίωσις της ανθρωπότητος, ελάχιστος αυτός απέναντι τόσων σοφών κεφαλών τα αυτά ασπαζομένων αλλά κατανοούντων τας τοιαύτας αρχάς και αισθανομένων αυτάς. Τι είνε ο υπόδικος Μαγκανάρας απέναντι των αληθώς ανατροπέων αναρχικών της γής; Κόκκος άμμου εν ωκεανώ και ούτε αυτό, διότι ο ημέτερος αναρχικός απλώς μελετά την αναρχίαν υπό την θεωρητικήν της όψιν ενώ κατά τα άλλα είναι και αυτός φίλος της τάξεως, νέος ακίνδυνος, μη δυνάμενος να πράξη το κακόν. Αν οι δικασταί του ενώπιον των οποίων πρόκειται να παρουσιασθή την προσεχή Τετάρτην κρίνωσι εκ του παραστήματος του κατηγορουμένου και συνδυάσωσι την ηλικίαν του προς τας αρχάς ας πρεσβεύει, θα θεωρήσωσιν ανάξιον εαυτών να βασανίσουν επί πλέον μίαν νεαράν ύπαρξιν η οποία δύναται να αποβή χρήσιμος εις την κοινωνίαν διά καταλλήλου διαπαιδαγωγήσεως· ας αναλάβωσι το του παιδαγωγού έργον, κρίνοντες τον Μαγκανάραν επιεικώς αλλ’ υποδεικνύοντες άμα εις αυτόν ότι κακόν εξέλεξε στάδιον δια της πρεσβεύσεως αρχών αι οποίαι δεν πορίζουσιν ευχερώς τον τόσω δύσκολον επιούσιον της σήμερον.

(Νεολόγος, Πάτρα Δευτέρα 4 Μαΐου 1898, Αριθ. 1346, σελ. 3)

 

 

«ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

Κατά την άφιξιν του Βασιλέως

Καθ’ α αγγέλουσιν ημίν εκ Πατρών, ολίγον πρό της αφίξεως του Βασιλέως η αστυνομική αρχή προέβη εις την σύλληψιν ικανών προσώπων, άτινα, φαίνεται, εθεωρήθησαν ύποπτα διά την ασφάλειαν του Άνακτος.

Οι συλληφθέντες θα κρατηθώσιν εις τας φυλακάς μέχρι της εκ Πατρών αναχωρήσεως του Βασιλέως, πιθανόν δε και μετ’ αυτήν, αν εκ της ενεργηθησομένης ανακρίσεως προκύψωσιν επιβαρυντικά περιστατικά.»

(«ΕΜΠΡΟΣ», ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, διευθυντής Δ. ΟΙΚ. ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ, Κυριακή 10 Μαΐου 1898, σελ. 2, Αρ. 541)

 

 

 

«ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΡΩΜΗ (Διά Κερκύρας). Ο υπουργός των Εξωτερικών Κανεβάρο υπέβαλεν εις το υποργικόν συμβούλιον το αποτέλεσμα της προτάσεως του διεθνούς συνεδρίου διά τα μέτρα κατά των αναρχικών και εδήλωσεν ότι η Ελβετία απήλασεν ήδη τριάκοντα αναρχικούς.

Κατά τηλεγράφημα εκ Βερολίνον ο εν Ρώμη πρεσβευτής της Γερμανίας θα αντιπροσωπεύση την Γερμανίαν εις το διεθνές συνέδριον κατά των αναρχικών, τούτο δε αποδεικνύει πόσον ο αυτοκράτωρ Γουλιέλμος εκτιμά τηε πρωτοβουλίαν της Ιταλίας.»

(«ΕΜΠΡΟΣ», ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 1898, σελ. 3, Αρ. 676)

 

ΑΠΕΛΑΣΙΣ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ

Τηλεγράφημα της αστυνομίας Αθηνών

Ως γνωστόν η Αστυνομία Αθηνών είχε παρακολουθήσει από ημερών τα βήματα υπόπτων τινων Ιταλών, ους απεκάλυψε κατόπιν ότι ήσαν αναρχικοί. Τούτους η Κυβέρνησις απεφάσισε να εκδιώξη εξ Αθηνών αποστέλλουσα εις την Ιταλίαν, τους εβίασε δε ν’ αναχωρήσουν εκείθεν σήμερον. Περί της αναχωρήσεως των ειδοποιήθη χθές την νύκτα τηλεγραφικώς η Αστυνομία Πατρών, όπως τους παρακολουθήση κατά την εδώ άφιξίν των και λάβη τα κατάλληλα μέτρα διά να φύγουν όσον το δυνατόν ταχύτερον.

(Νεολόγος, Σάββατον 12 Αυγούστου 1900, Αριθ. 2183, σελ. 2)